ИНФОРМАЦИЯ В РЕАЛНО ВРЕМЕ

gnss
Перманентна GNSS мрежа

Процедури по ЗРАСРБ


Правилник за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в НИГГГ – БАН


ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ

Конкурс за професор – двама

по професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, научна специалност “Обща, висша и приложна геодезия”, обнародван в “Държавен вестник” брой 41 от 03.06.2022 г.

Научно жури в състав:

Външни членове

 1. проф. д-р Пламен Георгиев Малджански, УАСГ – становище
 2. проф. д-р Павел Георгиев Павлов, УАСГ – рецензия
 3. доц. д-р Кристина Огнянова Микранска-Чернева, УАСГ – становище
 4. проф. д-р Деница Стефанова Борисова-Николова, ИКИТ-БАН – становище
 5. проф. д-р Радослав Александров Наков, ГИ-БАН – становище
 6. резервен член – проф. д-р Светлана Велкова Лилкова-Маркова, УАСГ

Вътрешни членове

 1. проф. дн Иван Георгиев Георгиев – рецензия
 2. проф. дн Явор Георгиев Чапанов – рецензия
 3. резервен член – доц. д-р Георги Гаджев

Кандидати (по азбучен ред):

1. доц. д-р Любка Георгиева Пашова

 1. Справка за изпълнение на минималните национални изисквания по чл. 2б, ал. 2 и 3 на ЗРАСРБ
 2. Автобиография
 3. Списък на публикациите
 4. Справка на цитирания
 5. Справка за научните приноси
 6. Абстракти на научните публикации

2. доц. д-р Мила Стоянова Атанасова-Златарева

 1. Справка за изпълнение на минималните национални изисквания по чл. 2б, ал. 2 и 3 на ЗРАСРБ
 2. Автобиография
 3. Списък на публикациите
 4. Справка на цитирания
 5. Справка за научните приноси
 6. Абстракти на научните публикации

3. доц. д-р Николай Ганчев Димитров

 1. Справка за изпълнение на минималните национални изисквания по чл. 2б, ал. 2 и 3 на ЗРАСРБ
 2. Автобиография
 3. Списък на публикациите
 4. Справка на цитирания
 5. Справка за научните приноси
 6. Абстракти на научните публикации (на български език)
 7. Абстракти на научните публикации (на английски език)

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ

Конкурс за доцент

по професионално направление 4.4. Науки за Земята, научна специалност “Хидрология на сушата и водните ресурси”, обнародван в “Държавен вестник” брой 41 от 03.06.2022 г.

Научно жури в състав:

Външни членове

 1. проф. д-р Асен Асенов, СУ “Св. Климент Охридски” – становище
 2. проф. д-р Нина Николова, СУ “Св. Климент Охридски” – становище
 3. проф. д-р Димитър Владев, ШУ “Константин Преславски” – становище
 4. проф. д-р Светла Станкова, ШУ “Константин Преславски” – рецензия
 5. резервен член – проф. д-р Алексей Бендерев, ГИ-БАН

Вътрешни членове

 1. проф. д-р Георги Железов – рецензия
 2. доц. д-р Петър Ножаров – становище
 3. доц. д-р Велимира Стоянова – становище
 4. резервен член – доц. д-р Емилия Черкезова

Кандидат:

Кристина Мартинова Гърциянова

 1. Автобиография
 2. Справка за изпълнение на минималните изисквания за заемане на академичната длъжност “доцент”
 3. Списък на публикациите за участие в конкурса
 4. Справка за цитирания за участие в конкурса
 5. Справка за научните приноси
 6. Резюмета на научните публикации за участие в конкурса БГ   EN

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ

Конкурс за професор

по професионално направление 4.4. Науки за Земята, научна специалност “География на населението и селищата”, обнародван в “Държавен вестник” брой 41 от 03.06.2022 г.

Научно жури в състав:

Външни членове

 1. проф. дн Щелиян Щерионов, ИИНЧ-БАН – становище
 2. проф. д-р Чавдар Младенов, пенсионер – становище
 3. проф. д-р Румен Янков, ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий” – рецензия
 4. проф. д-р Климент Найденов, СУ “Св. Климент Охридски” – становище
 5. проф. д-р Иван Марков, ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий” – рецензия
 6. резервен член – доц. д-р Георги Бърдаров, СУ “Св. Климент Охридски”

Вътрешни членове

 1. доц. д-р Десислава Вараджакова – становище
 2. доц. д-р Александра Равначка – рецензия
 3. резервен член – доц. д-р Поли Рукова

Кандидат:

доц. д-р Надежда Борисова Илиева

 1. Справка за изпълнение на минималните национални изисквания по чл. 2б, ал. 2 и 3 на ЗРАСРБ
 2. Автобиография
 3. Списък на публикациите
 4. Справка на цитирания
 5. Справка за научните приноси
 6. Абстракти на научните публикации (на български език)
 7. Абстракти на научните публикации (на английски език)

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНА СТЕПЕН

Защитата на дисертацията на Иво Стоянов Ихтимански, докторант в задочна форма на обучение в НИГГГ-БАН, с научен ръководител проф. д-р Стоян Недков, за присъждане на образователна и научна степен “доктор” по професионално направление 4.4. Науки за Земята, научна специалност “Картография и ГИС” на тема “Моделиране на рекреационни екосистемни услуги в ГИС среда на национално и регионално ниво”, ще се проведе на 27.09.2022 г. (вторник) от 14 ч. в зала 101 на НИГГГ, на заседание на утвърдено за процедурата Научно жури.

Научно жури:

Външни членове

 1. проф. д-р Климет Найденов – СУ “Св. Кл. Охридски” – (становище)
 2. проф. д-р Мария Соколовска – Институт за гората – БАН – (рецензия)
 3. доц. д-р Галин Петров – ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий” – (становище)
 4. резервен член – доц. д-р Биляна Борисова, СУ “Св. Климент Охридски”

Вътрешни членове

 1. проф. д-р Стоян Недков – (становище)
 2. доц. д-р Емилия Черкезова – (рецензия)
 3. резервен член – проф. д-р Марияна Николова

Автореферат на дисертационния трудПРОЦЕДУРА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ

Конкурс за професор

по професионално направление 4.4. Науки за Земята, научна специалност “Физика на океана, атмосферата и околоземното пространство”, обнародван в “Държавен вестник” брой 26 от 01.04.2022 г.

Научно жури в състав:

Външни членове

 1. чл.-кор. проф. дн Екатерина Бъчварова, ИИКАВ-БАН – рецензия
 2. проф. дн Тодоринка Панчева-Гатева – становище
 3. проф. д-р Красимир Георгиев, ИИКТ-БАН – рецензия
 4. проф. д-р Пламен Савов, МГУ “Св. Иван Рилски” – рецензия
 5. проф. дн Димитър Сираков, НИМХ (становище) – становище
 6. резервен член – доц. д-р Ренета Димитрова, СУ “Св. Климент Охридски”

Вътрешни членове

 1. чл.-кор. проф. дн Николай Милошев – становище
 2. чл.-кор. проф. дн Костадин Ганев – становище
 3. резервен член – доц. д-р Петя Трифонова

Кандидат:

Георги Костадинов Гаджев

 1. Автобиография
 2. Справка за изпълнение на минималните изисквания за заемане на академичната длъжност “професор”
 3. Списък на публикациите
 4. Списък на забелязаните цитати
 5. Справка за научните приноси
 6. Абстракти на научните публикации

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ

Конкурс за доцент

по професионално направление 4.4. Науки за Земята, научна специалност “Физика на океана, атмосферата и околоземното пространство”, обнародван в “Държавен вестник” брой 26 от 01.04.2022 г.

Научно жури в състав:

Външни членове

 1. чл.-кор. проф. дн Екатерина Бъчварова, ИИКАВ-БАН – становище
 2. проф. д-р Красимир Георгиев, ИИКТ-БАН – рецензия
 3. проф. д-р Пламен Савов, МГУ “Св. Иван Рилски” – рецензия
 4. проф. дн Димитър Сираков, НИМХ (становище) – становище
 5. резервен член – доц. д-р Ренета Димитрова, СУ “Св. Климент Охридски”

Вътрешни членове

 1. чл.-кор. проф. дн Николай Милошев – становище
 2. чл.-кор. проф. дн Костадин Ганев – становище
 3. доц. д-р Георги Гаджев – становище
 4. резервен член – доц. д-р Петя Трифонова

Кандидат:

Ивелина Христова Георгиева

 1. Автобиография
 2. Справка за изпълнение на минималните изисквания за заемане на академичната длъжност “доцент”
 3. Списък на публикациите за участие в конкурса
 4. Списък на цитирания за участие в конкурса
 5. Справка за научните приноси
 6. Абстракти на научните публикации

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ

Конкурс за доцент

по професионално направление 4.4. Науки за Земята, научна специалност “Хидрология на сушата и водните ресурси”, обнародван в “Държавен вестник” брой 26 от 01.04.2022 г.

Научно жури в състав:

Външни членове

 1. проф. д-р Нели Христова, СУ “Св. Климент Охридски” – становище
 2. проф. д-р Алексей Бендерев, ГИ-БАН – становище
 3. доц. д-р Татяна Орехова, ГИ-БАН – рецензия
 4. проф. д-р Диана Кирин, Аграрен университет-Пловдив – рецензия
 5. доц. д-р Пенка Запрянова-Алексиева, Аграрен университет-Пловдив – становище
 6. резервен член – проф. д-р Нина Николова, СУ “Св. Климент Охридски”

Вътрешни членове

 1. доц. д-р Георги Железов – становище
 2. доц. д-р Емилия Черкезова – становище
 3. чл.-кор. проф. дн Николай Милошев

Кандидат:

Крася Петкова Колчева

 1. Автобиография
 2. Справка за изпълнение на минималните изисквания за заемане на академичната длъжност “доцент”
 3. Списък на публикациите за участие в конкурса
 4. Списък на цитирания за участие в конкурса
 5. Справка за научните приноси
 6. Резюмета на научните публикации за участие в конкурса

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ

Конкурс за професор

по професионално направление 4.4. Науки за Земята, научна специалност “Физическа география и ландшафтознание”, обнародван в “Държавен вестник” брой 26 от 01.04.2022 г.

Научно жури в състав:

Външни членове

 1. проф. дн Мартин Банов – рецензия
 2. проф. д-р Алексей Бендерев – рецензия
 3. проф. д-р Асен Асенов – становище
 4. проф. д-р Николай Добрев – становище
 5. проф. д-р Георги Желев – становище
 6. резервен член – доц. д-р Димитър Антонов, ГИ-БАН

Вътрешни членове

 1. проф. д-р Стоян Недков – рецензия
 2. доц. д-р Велимира Стоянова – становище
 3. резервен член – доц. д-р Петър Ножаров

Кандидат:

доц. д-р Георги Железов Георгиев

 1. Справка за изпълнение на минималните национални изисквания по чл. 2б, ал. 2 и 3 на ЗРАСРБ
 2. Автобиография
 3. Списък на публикациите
 4. Справка за цитирания
 5. Справка за научните приноси
 6. Абстракти на научните публикации БГ   EN

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ

Конкурс за доцент

по професионално направление 4.4. Науки за Земята, научна специалност “Сеизмология и вътрешен строеж на Земята”, обнародван в “Държавен вестник” брой 26 от 01.04.2022 г.

Научно жури в състав:

Външни членове

 1. проф. д-р Мария Дачева, ИМ-БАН – становище
 2. проф. д-р Лена Михова, УАСГ – становище
 3. проф. д-р Бойко Рангелов, МГУ „Св. Иван Рилски“ – рецензия
 4. проф. д-р Светлана Лилкова-Маркова, УАСГ – становище
 5. резервен член – проф. дн Йорданка Семкова, ИКИТ-БАН

Вътрешни членове

 1. доц. д-р Петя Трифонова – становище
 2. доц. д-р Ирена Александрова – становище
 3. доц. д-р Лилия Димитрова – рецензия
 4. резервен член – доц. д-р Стела Симеонова

Кандидат:

Радан Иванов Иванов


ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ

Конкурс за доцент

по професионално направление 4.4. Науки за Земята, научна специалност “Земен магнетизъм и гравиметрия”, обнародван в “Държавен вестник” брой 26 от 01.04.2022 г.

Научно жури в състав:

Външни членове

 1. проф. дн Стефан Димовски, МГУ – рецензия
 2. проф. д-р Николай Добрев, ГИ-БАН – становище
 3. проф. д-р Деница Борисова, ИКИТ-БАН – становище
 4. резервен член – проф. д-р Пламен Иванов, ГИ-БАН

Вътрешни членове

 1. чл.-кор. проф. дн Димчо Солаков – рецензия
 2. проф. дн Даниела Йорданова – становище
 3. доц. д-р Мария Аврамова – становище
 4. доц. д-р Мила Атанасова-Златарева – становище
 5. резервен член – доц. д-р Борислав Андонов

Кандидат:

Методи Иванов Методиев


ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ

Конкурс за доцент

по професионално направление 4.4. Науки за Земята, научна специалност “Сеизмология и вътрешен строеж на Земята”, обнародван в “Държавен вестник” брой 86 от 15.10.2021 г.

Научно жури в състав:

Външни членове

 1. проф. дн Стефан Димовски, МГУ – рецензия БГ   EN
 2. проф. дн Йорданка Семкова, ИКИТ-БАН – становище БГ   EN
 3. проф. д-р Николай Добрев, ГИ-БАН – становище БГ   EN
 4. резервен член – проф. д-р Бойко Рангелов, МГУ

Вътрешни членове

 1. чл.-кор. проф. дн Николай Милошев – становище БГ   EN
 2. чл.-кор. проф. дн Димчо Солаков – становище БГ   EN
 3. проф. дн Иван Георгиев – становище БГ   EN
 4. доц. д-р Ирена Александрова – рецензия БГ   EN
 5. резервен член – доц. д-р Петя Трифонова

Кандидат:

Пламена Георгиева Райкова-Цанкова


ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНА СТЕПЕН

Защитата на дисертацията на Стоян Станев Кюркчиев, докторант в задочна форма на обучение в НИГГГ-БАН, с научен ръководител доц. д-р Петър Ножаров, за присъждане на образователна и научна степен “доктор” по професионално направление 4.4. Науки за Земята, научна специалност “Климатология” на тема “Микроклимат и активност на радона в моделни карстови пещери в България”, ще се проведе онлайн на 22.02.2022 г. (вторник) от 11 ч., на заседание на утвърдено за процедурата Научно жури.

Линк за онлайн заседанието (Join Zoom Meeting)

Meeting ID: 858 4097 8887     Passcode: 182929

Topic: Второ заседание НЖ – Стоян Кюркчиев

Time: Feb 22, 2022 11:00 Sofia

Научно жури:

Външни членове

 1. проф. д-р Драгомир Марчев – ШУ „Еп. Константин Преславски“ – (становище)
 2. проф. д-р Димитър Владев – ШУ „Еп. Константин Преславски“ – (рецензия)
 3. доц. д-р Кремена Иванова – Национален център по радиобиология и радиационна защита – (становище)
 4. резервен член – доц. д-р Емил Гачев – ЮЗУ „Неофит Рилски“

Вътрешни членове

 1. проф. д-р Марияна Николова – (рецензия)
 2. доц. д-р Петър Ножаров – (становище)
 3. резервен член – доц. д-р Георги Железов

Автореферат на дисертационния труд


ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ

Конкурс за доцент

по професионално направление 4.4. Науки за Земята, научна специалност “Физическа география и ландшафтознание”, обнародван в “Държавен вестник” брой 86 от 15.10.2021 г.

Научно жури в състав:

Външни членове

 1. проф. дн Мартин Банов, Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров“- ССА – рецензия
 2. проф. д-р Алексей Бендерев, Геологически институт – БАН – становище
 3. проф. д-р Нели Христова, СУ „Св. Климент Охридски“ – становище
 4. доц. д-р Димитър Антонов, Геологически институт – БАН – становище
 5. резервен член – доц. д-р Биляна Борисова, СУ „Св. Климент Охридски“

Вътрешни членове

 1. проф. д-р Стоян Недков – становище
 2. проф. д-р Марияна Николова – рецензия
 3. доц. д-р Георги Железов – становище
 4. резервен член – доц. д-р Петър Ножаров

Кандидат:

Велимира Асенова Стоянова


ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ

Конкурс за доцент

по професионално направление 4.4. Науки за Земята, научна специалност “Икономическа и социална география”, обнародван в “Държавен вестник” брой 86 от 15.10.2021 г.

Научно жури в състав:

Външни членове

 1. проф. д-р Иван Марков, ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий” – рецензия БГ   EN
 2. проф. д-р Чавдар Младенов, пенсионер
 3. проф. д-р Марин Русев, СУ “Св. Климент Охридски” – становище БГ   EN
 4. доц. д-р Ралица Симеонова-Ганева, СУ “Св. Климент Охридски” – становище БГ   EN
 5. резервен член – доц. д-р Ивайло Владев, ШУ “Еп. К. Преславски” – становище БГ   EN

Вътрешни членове

 1. проф. д-р Боян Кулов (становище) – становище БГ   EN
 2. доц. д-р Поли Рукова – рецензия БГ   EN
 3. доц. д-р Десислава Вараджакова – становище БГ   EN
 4. резервен член – доц. д-р Надежда Илиева

Кандидат:

Александра Любенова Равначка


Националният институт по геофизика, геодезия и география – БАН, София, обявява следните конкурси за заемане на академични длъжности по професионално направление 4.4. Науки за Земята: доцент по „Сеизмология и вътрешен строеж на Земята“ за нуждите на департамент Сеизмология и сеизмично инженерство – един; доцент по „Физическа география и ландшафтознание“ за нуждите на департамент География – един; доцент по „Икономическа и социална география“ за нуждите на департамент География – един; главен асистент по „Физика на океана, атмосферата и околоземното пространство“ за нуждите на департамент Геофизика – един; главен асистент по „Икономическа и социална география“ за нуждите на департамент География – един, всички със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник” – бр. 86 от 15.10.2021 г.

Документи – в канцеларията на института – София 1113, ул. “Акад. Г. Бончев” бл. 3, тел. 02/979 3322.


ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНА СТЕПЕН

Защитата на дисертацията на Марияна Стоянова Султанова, докторант в самостоятелна форма на обучение в НИГГГ-БАН, с научен консултант доц. д-р Надежда Илиева, за присъждане на образователна и научна степен “доктор” по професионално направление 4.4. Науки за Земята, научна специалност “Икономическа и социална география” на тема “Концептуална рамка за постигане на устойчиво развитие на планинските райони“, ще се проведе онлайн на 02.06.2021 г. (сряда) от 10:30 ч., на заседание на утвърдено за процедурата Научно жури.

Линк за онлайн заседанието (Join Zoom Meeting)

Meeting ID: 848 260 2589     Passcode: 3e83fC

Научно жури:

Външни членове

 1. проф. дн Атанас Дерменджиев – (становище)
 2. проф. д-р Борис Колев – (рецензия)
 3. доц. д-р Георги Бърдаров – (становище)
 4. резервен член – доц. д-р Ивайло Владев

Вътрешни членове

 1. проф. д-р Чавдар Младенов – (рецензия)
 2. доц. д-р Десислава Вараджакова – (становище)
 3. резервен член – доц. д-р Поли Рукова

Автореферат на дисертационния труд


ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНА СТЕПЕН

Защитата на дисертацията на Румяна Цветанова Божилова, докторант в самостоятелна форма на обучение в НИГГГ-БАН, с научен консултант доц. д-р Борислав Андонов, за присъждане на образователна и научна степен “доктор” по професионално направление 4.4. Науки за Земята, научна специалност “Физика на океана, атмосферата и околоземното пространство” на тема “Емпирично моделиране на йоносферните характеристики над България”, ще се проведе онлайн на 10.05.2021 г. (понеделник) от 14 ч., на заседание на утвърдено за процедурата Научно жури.

Линк за онлайн заседанието

Meeting ID: 820 3860 2434     Passcode: 647823

Научно жури:

Външни членове

 1. чл.-кор. Петър Велинов – (становище)
 2. проф. дфн Дора Панчева – (рецензия)
 3. проф. д-р Катя Георгиева – (становище)
 4. резервен член – проф. д-р Боян Киров

Вътрешни членове

 1. чл.-кор. Николай Милошев – (рецензия)
 2. доц. д-р Георги Гаджев – (становище)
 3. резервен член – доц. д-р Петя Трифонова

Автореферат на дисертационния труд


ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНА СТЕПЕН

Защитата на дисертацията на Цветелина Пламенова Величкова-Ташева, докторант в редовна форма на обучение в НИГГГ-БАН за присъждане на образователна и научна степен “доктор” по професионално направление 4.4. Науки за Земята, научна специалност “Физика на океана, атмосферата и околоземното пространство” на тема “Глобална и регионална изменчивост на климата – движещи фактори” ще се проведе онлайн на 10.02.2021 г. (сряда) от 14 ч., на заседание на утвърдено за процедурата Научно жури.

Линк за онлайн заседанието

Meeting ID: 88904163997     Passcode: 973161

Научно жури:

Външни членове

 1. чл.-кор. Екатерина Бъчварова – (рецензия)
 2. проф. дфн Петко Неновски
 3. чл.-кор. Петър Велинов – (становище)
 4. резервен член – проф. д-р Боян Киров – (становище)

Вътрешни членове

 1. проф. дн Наталия Андреева Килифарска- Недялкова – (становище)
 2. проф. дтн Явор Чапанов – (рецензия)
 3. резервен член – доц. д-р Георги Гаджев

Автореферат на дисертационния труд


ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ

Конкурс за професор

по професионално направление 4.4. Науки за Земята, научна специалност “Икономическа и социална география”, обнародван в “Държавен вестник” брой 93 от 30.10.2020 г.

Научно жури в състав:

Външни членове

 1. проф. дн Маргарита Миланова Илиева – рецензия БГ   EN
 2. проф. дн Атанас Харалампиев Дерменджиев – становище БГ   EN
 3. проф. д-р Борис Тодоров Колев – рецензия БГ   EN
 4. проф. д-р Иван Гатев Марков – становище БГ   EN
 5. резервен член – проф. д-р Румен Христов Янков

Вътрешни членове

 1. проф. д-р Чавдар Милчев Младенов – рецензия БГ   EN
 2. доц. д-р Поли Николова Рукова – становище БГ   EN
 3. доц. д-р Десислава Георгиева Вараджакова – становище БГ   EN
 4. резервен член – доц. д-р Надежда Борисова Илиева

Кандидат:

доц. д-р Боян Йорданов Кулов

 1. Справка за изпълнение на минималните национални изисквания по чл. 2б, ал. 2 и 3 на ЗРАСРБ
 2. Автобиография
 3. Списък на публикациите
 4. Справка за цитирания
 5. Справка за научните приноси
 6. Абстракти на научните публикации БГ   EN

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНА СТЕПЕН

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНА СТЕПЕН
Защитата на дисертацията на Антония Христофорова Мокрева, докторант в редовна форма на обучение в НИГГГ-БАН за присъждане на образователна и научна степен “доктор” по професионално направление 4.4. Науки за Земята, научна специалност “Земен магнетизъм и гравиметрия” на тема “Приложимост на геофизичните магнитни методи за изследване на антропогенното замърсяване на почви и седименти от индустриална дейност” ще се проведе на 28.01.2021 г. (четвъртък) от 14 ч., на онлайн заседание на утвърдено за процедурата Научно жури.

Линк за онлайн заседанието

Meeting ID: 848 260 2589     Passcode: 3e83fC

Научно жури:

Външни членове

 1. проф. д-р Алексей Димитров Бендерев – (становище)
 2. проф. д-р Ирена Минчева Пейчева – (становище)
 3. проф. дн Николай Георгиев Бонев – (рецензия)
 4. резервен член – проф. дн Стефан Сотиров Димовски

Вътрешни членове

 1. проф. дн Наталия Андреева Килифарска- Недялкова – (рецензия)
 2. проф. дн Даниела Василева Йорданова – (становище)
 3. резервен член – доц. д-р Петя Тодорова Трифонова-Русинова

Автореферат на дисертационния труд


ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНА СТЕПЕН

Защитата на дисертацията на Петър Цочев Данчев, докторант в задочна форма на обучение в НИГГГ-БАН за присъждане на образователна и научна степен “доктор” по професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, научна специалност “Обща, висша и приложна геодезия” на тема “Държавна GPS мрежа на Република България – Обработка и анализ на втория цикъл измервания и получаване на скоростите на точките от Основния клас” ще се проведе на 15.12.2020 г. (вторник) от 11 ч. онлайн, на заседание на утвърдено за процедурата Научно жури.

Линк за онлайн заседанието

Научно жури:

Външни членове

 1. проф. д-р Юлин Тепелиев – (становище)
 2. проф. дн Андрей Андреев – (рецензия)
 3. проф. д-р Момчил Минчев – (становище)
 4. резервен член – проф. д-р Юрий Дачев

Вътрешни членове

 1. проф. дн Иван Георгиев – (становище)
 2. проф. дн Явор Чапанов – (рецензия)
 3. резервен член – доц. д-р Мила Атанасова-Златарева

Автореферат на дисертационния труд


ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ

Конкурс за професор

по професионално направление 4.4. Науки за Земята, научна специалност “Физическа география, ландшафтознание и ГИС”, обнародван в “Държавен вестник” брой 21 от 13.03.2020 г.

Научно жури в състав:

Външни членове

 1. проф. д-р Нешо Чипев – рецензия БГ   EN
 2. проф. д-р Евгения Руменина – рецензия БГ   EN
 3. проф. д-р Алексей Бендерев – становище БГ   EN
 4. проф. д-р Асен Асенов – становище БГ   EN
 5. резервен член – проф. д-р Георги Желев

Вътрешни членове

 1. чл.-кор. Николай Милошев – становище БГ   EN
 2. доц. д-р Георги Железов – рецензия БГ   EN
 3. доц. д-р Петър Ножаров – становище БГ   EN
 4. резервен член – проф. д-р Марияна Николова

Кандидат:

Стоян Цветанов Недков

 1. Справка за изпълнение на минималните национални изисквания по чл. 2б, ал. 2 и 3 на ЗРАСРБ
 2. Автобиография
 3. Списък на публикациите
 4. Справка за цитирания
 5. Авторска справка за приносния характер на публикациите
 6. Абстракти на научните публикации БГ   EN

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНА СТЕПЕН

Защитата на дисертацията на Светла Георгиева Георгиева, докторант в редовна форма на обучение в НИГГГ-БАН за присъждане на образователна и научна степен “доктор” по професионално направление 4.4. Науки за Земята, научна специалност “Икономическа и социална география” на тема “Комплексна типологизация на селските райони в Южна Централна България” ще се проведе на 08.09.2020 г. (вторник) от 14 ч. в зала 101 на НИГГГ-БАН, ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 3, на заседание на утвърдено за процедурата Научно жури.

Научно жури:

Външни членове

 1. проф. д-р Борис Колев – (рецензия)
 2. проф. д-р Иван Марков – (становище)
 3. доц. д-р Александър Найденов – (становище)
 4. резервен член – проф. д-р Румен Янков

Вътрешни членове

 1. проф. д-р Чавдар Младенов – (рецензия)
 2. доц. д-р Надежда Илиева – (становище)
 3. резервен член – доц. д-р Десислава Вараджакова

Автореферат на дисертационния труд


ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНА СТЕПЕН

Защитата на дисертацията на Стефан Стефанов Генчев, докторант в самостоятелна форма на обучение в НИГГГ-БАН за присъждане на образователна и научна степен ”доктор” по професионално направление 4.4. Науки за Земята, научна специалност “Картография и ГИС” на тема “Картографиране на защитени зони от НАТУРА 2000 с използване на дистанционни изследвания и ГИС” ще се проведе на 16.06.2020 г. (вторник) от 15 ч. в зала 101 на НИГГГ-БАН, ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 3, на заседание на утвърдено за процедурата Научно жури.

Научно жури:

Външни членове

 1. проф. д-р Теменужка Бандрова – (рецензия)
 2. доц. д-р Георги Желев – (становище)
 3. доц. д-р Пенка Кастрева – (становище)
 4. резервен член – доц. д-р Петър Димитров

Вътрешни членове

 1. проф. дн Румяна Вацева – (становище)
 2. доц. д-р Георги Железов – (рецензия)
 3. резервен член – доц. д-р Стоян Недков

Автореферат на дисертационния труд


ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ

Конкурс за доцент

по професионално направление 4.4. Науки за Земята, научна специалност “Икономическа и социална география”, обнародван в “Държавен вестник” брой 51 от 28.06.2019 г.

Научно жури в състав:

Външни членове

 1. проф. д-р Борис Тодоров Колев – ЮЗУ “Неофит Рилски” – рецензия БГ   EN
 2. проф. д-р Иван Гатев Марков – ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” – рецензия БГ   EN
 3. проф. д-р Румен Христов Янков – ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” – становище БГ   EN
 4. проф. д-р Спартак Василев Керемидчиев – ИИИ-БАН – становище БГ   EN
 5. доц. д-р Слави Петров Димитров – ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” – становище БГ   EN
 6. резервен член – доц. д-р Ивайло Любомиров Владев – ШУ „Еп. К. Преславски”

Вътрешни членове

 1. доц. д-р Надежда Борисова Илиева – становище БГ   EN
 2. доц. д-р Десислава Георгиева Вараджакова-Петрова – становище БГ   EN
 3. резервен член – проф. д-р Чавдар Младенов

Кандидат:

д-р Поли Николова Рукова

 • Резюмета на рецензираните публикации БГ   EN

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНА СТЕПЕН

Защитата на дисертацията на ас. Мария Славчева Темелкова, докторант в самостоятелна форма на обучение в НИГГГ-БАН за присъждане на образователна и научна степен “доктор” по професионално направление 4.4. Науки за Земята, научна специалност “Хидрология на сушата и водните ресурси” на тема “Състояние и тенденции в развитието на водния сектор в Северозападна България” ще се проведе на 08.07.2019 г. (понеделник) от 14 ч. в библиотеката на НИГГГ-БАН, ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 3, на заседание на утвърдено за процедурата Научно жури.

Научно жури:

Външни членове

 1. проф. д-р Алексей Бендерев (становище)
 2. доц. д-р Петър Филков (становище)
 3. проф. д-р Емил Бурназки (рецензия)
 4. резервен член – доц. д-р Ваня Йончева

Вътрешни членове

 1. проф. д-р Зоя Матеева (рецензия)
 2. доц. д-р Мариан Върбанов (становище)
 3. резервен член – проф. д-р Игор Няголов

Автореферат на дисертационния труд


ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНА СТЕПЕН

Защитата на дисертацията на ас. Таня Василева Тренкова, докторант в самостоятелна форма на обучение в НИГГГ-БАН за присъждане на образователна и научна степен “доктор” по професионално направление 4.4. Науки за Земята, научна специалност “Физическа география и ландшафтознание” на тема “WEB-базирани ГИС приложения за подпомагане на интегрираното управление на водите в басейна на р. Янтра” ще се проведе на 28.06.2019 г. (петък) от 14 ч. в библиотеката на НИГГГ-БАН, ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 3, на заседание на утвърдено за процедурата Научно жури.

Научно жури:

Външни членове

 1. проф. дтн инж. Оханес Сантурджиян (рецензия)
 2. доц. д-р Стелиян Димитров (становище)
 3. доц. д-р Ваня Йончева (становище)
 4. резервен член – доц. д-р Даниела Златунова

Вътрешни членове

 1. доц. д-р Стоян Недков (становище)
 2. доц. д-р Емилия Черкезова (рецензия)
 3. резервен член – проф. д-р Марияна Николова

Автореферат на дисертационния труд


ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ

Конкурс за доцент

по професионално направление 4.4. Науки за Земята, научна специалност “Икономическа и социална география” (География на туризма), обнародван в “Държавен вестник” брой 104 от 14.12.2018 г.

Научно жури в състав:

Външни членове

 1. проф. д-р Галина Рашкова – СУ “Св. Кл. Охридски” – становище БГ   EN
 2. проф. дгн Мария Воденска – МВБУ – становище БГ   EN
 3. проф. д-р Николина Попова-Димитрова – МВБУ – рецензия БГ   EN
 4. проф. д-р Борис Колев – ЮЗУ “Неофит Рилски” – рецензия БГ   EN
 5. доц. д-р Мариана Асенова – СУ “Св. Кл. Охридски” – становище БГ   EN
 6. резервен член – доц. д-р Елка Дограмаджиева – СУ “Св. Кл. Охридски”

Вътрешни членове

 1. доц. д-р Боян Кулов – становище БГ   EN
 2. доц. д-р Надежда Илиева – становище БГ   EN
 3. резервен член – проф. д-р Чавдар Младенов

Кандидат:

Десислава Георгиева Вараджакова

 • Резюмета на рецензираните публикации БГ   EN

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНА СТЕПЕН

Защитата на дисертацията на ас. Поли Николова Рукова, докторант в самостоятелна форма на обучение в НИГГГ-БАН за присъждане на образователна и научна степен “доктор” по професионално направление 4.4. Науки за Земята, научна специалност “Икономическа и социална география” на тема “Влияние на международното разделение на труда върху локализацията на производството на облекло в Югозападна и Южна Централна България” ще се проведе на 10.04.2019 г. (сряда) от 14 ч. в зала 101 на НИГГГ-БАН, ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 3, на заседание на утвърдено за процедурата Научно жури.

Научно жури:

Външни членове

 1. проф. д-р Петър Стоянов – СУ “Св. Кл. Охридски” (становище)
 2. проф. д-р Веселин Бояджиев – СУ “Св. Кл. Охридски” (рецензия)
 3. проф. д-р Борис Колев – ЮЗУ “Неофит Рилски” (становище)
 4. резервен член – доц. д-р Илия Копралев – пенсионер

Вътрешни членове

 1. доц. д-р Боян Кулов (становище)
 2. проф. д-р Чавдар Младенов (рецензия)
 3. резервен член – доц. д-р Надежда Илиева

Автореферат на дисертационния труд


ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНА СТЕПЕН

Защитата на дисертацията на ас. Йордан Василев Димитров, докторант в задочна форма на обучение в НИГГГ-БАН за присъждане на образователна и научна степен “доктор” по професионално направление 4.4. Науки за Земята, научна специалност “Хидрология на сушата и водните ресурси” на тема “Управление на речните водни ресурси в Северозападна България в условия на засушаване” ще се проведе на 14.11.2018 г. (сряда) от 14 ч. в зала 101 на НИГГГ-БАН, ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 3, на заседание на утвърдено за процедурата Научно жури.

Научно жури:

Външни членове

 1. проф. д-р Игор Няголов (НИМХ-БАН) (становище)
 2. доц. д-р Ирена Илчева (НИМХ-БАН) (становище)
 3. доц. д-р Даниела Златунова (СУ “Св. Кл. Охридски”) (рецензия)
 4. резервен член – доц. д-р Бернардо Ривас (ЛТУ)

Вътрешни членове

 1. доц. д-р Мариан Върбанов (становище)
 2. проф. д-р Зоя Матеева (рецензия)
 3. резервен член – доц. д-р Петър Ножаров

Автореферат на дисертационния труд


ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ

Конкурс за доцент

по професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия,
научна специалност “Обща, висша и приложна геодезия”,
обнародван в “Държавен вестник” брой 37 от 04.05.2018 г.

Научно жури в състав:

Външни членове

 1. проф. д-р Пеньо Пенев (рецензия)
 2. проф. д-р Момчил Минчев (становище)
 3. доц. д-р Юри Цановски (становище)
 4. резервен член – доц. д-р Михаил Авджиев

Вътрешни членове

 1. проф. дтн Иван Георгиев (становище)
 2. проф. дтн Явор Чапанов (рецензия)
 3. доц. д-р Керанка Василева (становище)
 4. доц. д-р Николай Димитров (становище)
 5. резервен член – доц. д-р Любка Пашова

Кандидат:

гл.ас. д-р Мила Стоянова Атанасова-Златарева


ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНА СТЕПЕН

Защитата на дисертацията на Йоана Симеонова Сандинска, редовен докторант в НИГГГ-БАН за присъждане на образователна и научна степен “доктор” по професионално направление 4.4. Науки за Земята, научна специалност “Картография и ГИС” на тема “Разработване на уеб ГИС приложение за Природен парк “Българка” ще се проведе на 01.08.2018 г. (сряда) от 14 ч. в зала 101 на НИГГГ-БАН, ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 3, на заседание на утвърдено за процедурата Научно жури.

Научно жури:

Външни членове

 1. проф. д-р Теменужка Бандрова (становище)
 2. доц. д-р Пенка Кастрева (становище)
 3. доц. д-р Антон Филипов (рецензия)
 4. резервен член – проф. д-р Петър Пенев

Вътрешни членове

 1. доц. д-р Емилия Черкезова (рецензия)
 2. проф. дгн Румяна Вацева (становище)
 3. резервен член – доц. д-р Стоян Недков

Автореферат на дисертационния труд


ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНА СТЕПЕН

Защитата на дисертацията на инж. Дейвис Динков Динков, редовен докторант в НИГГГ-БАН за присъждане на образователна и научна степен “доктор” по професионално направление 4.4. Науки за Земята, научна специалност “Картография и ГИС” на тема “Разработване на 3D модел на Природен парк “Врачански Балкан” за интегриране в система за мониторинг” ще се проведе на 30.07.2018 г. (понеделник) от 14 ч. в зала 101 на НИГГГ-БАН, ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 3, на заседание на утвърдено за процедурата Научно жури.

Научно жури:

Външни членове

 1. проф. д-р Теменужка Бандрова (рецензия)
 2. проф. д-р Иван Чолеев (становище)
 3. доц. д-р Антон Филипов (становище)
 4. резервен член – доц. д-р Венета Коцева

Вътрешни членове

 1. доц. д-р Любка Пашова (рецензия)
 2. проф. дгн Румяна Вацева (становище)
 3. резервен член – доц. д-р Емилия Черкезова

Автореферат на дисертационния труд


ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНА СТЕПЕН

Защитата на дисертацията на ас. Петър Георгиев Ковачев, докторант в самостоятелна форма на обучение в НИГГГ-БАН за присъждане на образователна и научна степен “доктор” по професионално направление 5.7 Архитектура, строителство и геодезия, научна специалност “Обща, висша и приложна геодезия” на тема “Съвременни методи за анализ на грешките на GPS приемници в DGPS/RTK режим” ще се проведе на 26.07.2018 г. (четвъртък) от 11 ч.. в зала 101 на НИГГГ-БАН, ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 3, на заседание на утвърдено за процедурата Научно жури.

Научно жури:

Външни членове

 1. чл.-кор. Красимир Атанасов (становище)
 2. доц. д-р Стоян Порязов (рецензия)
 3. доц. д-р Юри Цановски (становище)
 4. резервен член – проф. д-р Момчил Минчев

Вътрешни членове

 1. проф. дтн Иван Георгиев (становище)
 2. проф. дтн Явор Чапанов (рецензия)
 3. резервен член – доц. д-р Николай Димитров

Автореферат на дисертационния труд

Онлайн гео услуги

Оттук можете да изискате извършването на различни платени услуги от Националния институт по Геофизика, Геодезия и География. Посетете долния линк и попълнете електронната форма с желаната от вас услуга. НИГГГ ще се свърже във възможно най-кратък срок с детайли относно вашата поръчка.

requestaquote-button-bg

Вашето мнение е важно

Сведенията, които ще ни доставите за Вашето населено място чрез този Въпросник, ще бъдат използвани изключително за повишаване качеството на превантивните мерки.

fillupquestionaire-button-bg