ИНФОРМАЦИЯ В РЕАЛНО ВРЕМЕ

gnss
Перманентна GNSS мрежа

Процедури по ЗРАСРБ

Правилник за ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ В НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ПО ГЕОФИЗИКА, ГЕОДЕЗИЯ И ГЕОГРАФИЯ – БАН


ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНА СТЕПЕН

Защитата на дисертацията на Звезделина Георгиева Марчева, докторант в редовна форма на обучение в НИГГГ-БАН, с научен ръководител доц. д-р Цветан Коцев, за присъждане на образователна и научна степен “доктор” по професионално направление 4.4. Науки за Земята, научна специалност “Физическа география и ландшафтознание” на тема “Динамика на концентрацията на арсен в грунтовите води в горната част на долината на река Огоста”, ще се проведе на 11.05.2023 г. (четвъртък) от 10:30 ч. в зала 101 на НИГГГ, на заседание на утвърдено за процедурата Научно жури.

Научно жури:

Външни членове

 1. проф. д-р Румен Пенин, СУ „Св. Климент Охридски“ – (становище)
 2. проф. д-р Алексей Бендерев, Геологически институт – БАН – (становище)
 3. проф. д-р Ангел Велчев, пенсионер- (рецензия)
 4. резервен член – доц. д-р Димитър Антонов, Геологически институт – БАН

Вътрешни членове

 1. доц. д-р Цветан Коцев – (становище)
 2. доц. д-р Мариан Върбанов – (рецензия)
 3. резервен член – проф. д-р Стоян Недков

Автореферат на дисертационния труд


ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ

Конкурс за професор – двама

по професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, научна специалност “Обща, висша и приложна геодезия”, обнародван в “Държавен вестник” брой 41 от 03.06.2022 г.

Научно жури в състав:

Външни членове

 1. проф. д-р Пламен Георгиев Малджански, УАСГ – становище
 2. проф. д-р Павел Георгиев Павлов, УАСГ – рецензия
 3. доц. д-р Кристина Огнянова Микранска-Чернева, УАСГ – становище
 4. проф. д-р Деница Стефанова Борисова-Николова, ИКИТ-БАН – становище
 5. проф. д-р Радослав Александров Наков, ГИ-БАН – становище
 6. резервен член – проф. д-р Светлана Велкова Лилкова-Маркова, УАСГ

Вътрешни членове

 1. проф. дн Иван Георгиев Георгиев – рецензия
 2. проф. дн Явор Георгиев Чапанов – рецензия
 3. резервен член – доц. д-р Георги Гаджев

Кандидати (по азбучен ред):

1. доц. д-р Любка Георгиева Пашова

 1. Справка за изпълнение на минималните национални изисквания по чл. 2б, ал. 2 и 3 на ЗРАСРБ
 2. Автобиография
 3. Списък на публикациите
 4. Справка на цитирания
 5. Справка за научните принос%D

Онлайн гео услуги

Оттук можете да изискате извършването на различни платени услуги от Националния институт по Геофизика, Геодезия и География. Посетете долния линк и попълнете електронната форма с желаната от вас услуга. НИГГГ ще се свърже във възможно най-кратък срок с детайли относно вашата поръчка.

Вашето мнение е важно

Сведенията, които ще ни доставите за Вашето населено място чрез този Въпросник, ще бъдат използвани изключително за повишаване качеството на превантивните мерки.

fillupquestionaire-button-bg