ИНФОРМАЦИЯ В РЕАЛНО ВРЕМЕ

gnss
Перманентна GNSS мрежа

Геодезия

Структура и дейност

Основните научни приоритети на Департамент Геодезия са насочени към изследване на Земята като планета, нейните физически полета и феномени – с акцент върху тектонските движения и свързаните с тях рискови процеси, глобалните промени, ротацията и положението на Земята в пространството. Чрез използване на съвременните методи на космическата, физическата и математическа геодезия основните изследвания в Департамента са ориентирани към континентални и национални геодезически мрежи, въвеждане, обновяване и поддържане на съвременни национални референтни, височинни и гравиметрични системи, както част от европейските и световните. Национални оперативни задачи изпълнявани от Департамента:

Национална перманентна GNSS (Global Navigation Satellite Systems) мрежа. Състои се от повече от 20 перманентни GPS/GNSS станции, чиито данни се архивират, обработват и анализират в Център за обработка и анализ. Обработката и анализът на измерванията позволява да се извършва мониторинг на съвременните движения на земната кора в България и Балканския полуостров и, съвместно със сеизмичната информация, да се оценява сизмичния риск.

Държавна GPS мрежа. Центърът за анализ на Департамент Геодезия извършва обработка и анализ на измерванията на точките от Държавната GPS мрежа на Република България. Съвместно с Военно-географската служба на Българската армия извършва дейности за дългосрочното поддържане на мрежата.

Национална мареографна мрежа. По българското Черноморско крайбрежие съществуват четири мареографни станции за мониторинг на средното морско ниво – във Варна, м. “Иракли”, Бургас и Ахтопол.

Геодезическа обсерватория “Плана”. От 1983 година към Департамент Геодезия функционира Геодезическа обсерватория (ГО) “Плана”, намираща на около 30 км от София. Обсерваторията е оборудвана с уникална космическа и астрономо-геодезическа инструменти и апаратура. През 2003/2004 година бяха монтирани сеизмична, акселерометрична станции. Това превръща ГО “Плана” в експериментален център на науките за Земята.

Онлайн гео услуги

Оттук можете да изискате извършването на различни платени услуги от Националния институт по Геофизика, Геодезия и География. Посетете долния линк и попълнете електронната форма с желаната от вас услуга. НИГГГ ще се свърже във възможно най-кратък срок с детайли относно вашата поръчка.

Вашето мнение е важно

Сведенията, които ще ни доставите за Вашето населено място чрез този Въпросник, ще бъдат използвани изключително за повишаване качеството на превантивните мерки.

fillupquestionaire-button-bg