ИНФОРМАЦИЯ В РЕАЛНО ВРЕМЕ

gnss
Перманентна GNSS мрежа

География

Департамент ”География” се занимава с изучаване на пространствената диференциация, динамиката и взаимодействието между процесите и явленията на природата и обществото на България и извън нейните граници. Такъв тип пространствена интерпретация се осъществява чрез прилагането на комплексен подход при научноизследователската дейност.

Департаментът извършва собствени научни изследвания, свързани с концепциите, развитието, мониторинга и реализирането на националната, регионалната и общинската политика в България. Той работи по основните национални и европейски научни приоритети, отнасящи се до сегашната и бъдещата организация на цялото географско пространство в страната.

Научният екип на департамента предоставя компетентна информация на държавните институции, частния бизнес, НПО, образователните и научните организации, както и на обществеността. Той поддържа и раширява геоинформационната база от данни за България, ангажира общественото внимание с глобалните промени и техните регионални измерения и работи за укрепване на общочовешките ценности във всички сфери на обществения живот.

Нашите цели са повишаване на конкурентноспособността и устойчивия растеж на икономиката в условията на евроинтеграция и глобализация и съхраняване на българската природа и културната самобитност на народа.

Основни научни приоритети:

Глобални промени и опазване на околната среда:

 • Закономерности в динамиката на природната система в условията на глобалните промени с оглед устойчиво развитие на територията на Република България;
 • Алтернативни източници на енергия и балансирано природоползване;
 • Рискови процеси и явления с природен и антропогенен произход. Управлениe на риска в околната среда и намаляване на уязвимостта на социално-икономическите системи;
 • Пространствено моделиране и анализ на компонентите на околната среда.

Устойчиво регионално развитие в контекста на стратегия 2020:

 • Географско, включително геостратегическо положение на България във връзка с интеграцията й със страните от ЕС и Европейско териториално сътрудничество;
 • Регионални пространствени отношения и социално-икономически връзки с Балканските страни.
 • Национални, регионални и локални проблеми на демографската ситуация, селищната мрежа, икономиката, инфраструктурата, туризма, регионалното развитие и др;
 • Картографиране и пространствен анализ на секторите в икономиката и регионите на България.

Образование и квалификация:

 • Разработване на докторски програми и обучение на докторанти;
 • Преподавателска и издателска дейност;
 • Публикационна дейност в областта на научната и научно-популярната литература.

Онлайн гео услуги

Оттук можете да изискате извършването на различни платени услуги от Националния институт по Геофизика, Геодезия и География. Посетете долния линк и попълнете електронната форма с желаната от вас услуга. НИГГГ ще се свърже във възможно най-кратък срок с детайли относно вашата поръчка.

requestaquote-button-bg

Вашето мнение е важно

Сведенията, които ще ни доставите за Вашето населено място чрез този Въпросник, ще бъдат използвани изключително за повишаване качеството на превантивните мерки.

fillupquestionaire-button-bg

WordPress Video Lightbox Plugin