ИНФОРМАЦИЯ В РЕАЛНО ВРЕМЕ

gnss
Перманентна GNSS мрежа

География

Структура и дейност

Департамент География е уникално научно звено, което изучава основните взаимодействия между природата и обществото. Департаментът е съставен от три секции:

Секция “Физическа география”

Секция “Икономическа и социална география”

Секция “Географски информационни системи”


Секция “Физическа география”

Секцията провежда научни и приложни изследвания за изучаване на закономерностите при формиране и териториално разпределение на природните условия и ресурси, диференциацията на природните териториални системи, опасността от проявата на неблагоприятни природни процеси и явления и оценка на риска от тях, взаимодействието между природната и обществената система и степента на антропогенно натоварване.

Основни научни направления и дейности:

 • Изследване и анализна съвременното състояние и проблеми на релефа, климата, водите и ландшафтите;
 • Климатичните промени и здравето на човека;
 • Замърсяване на природните геосистеми и техните компоненти (въздух, речни и подземни води, почви и растителност);
 • Пространствена диференциация, динамика и природен потенциал на ландшафтите;
 • Мониторинг на тежките метали и металоиди в природната среда;
 • Интегриран мониторинг в моделни карстови геосистеми в България за разкриване на съвременните въздействия на глобалните промени върху еволюцията на карста.

Към секция “Физическа география” функционира:

ЛАБОРАТОРИЯ ПО ЛАНДШАФТНА ЕКОЛОГИЯ


НАЧАЛО – Структура и дейност – Департамент “География”

Секция “Икономическа и социална география”

Секция “Икономическа и социална география” извършва фундаментални и приложни научни изследвания в областта на географията на населението и селищата, социално-икономическата география и регионалното развитие в съответствие с националните интереси и приоритети и световните тенденции; извършва изследователска и експертна дейност по проекти и програми с международно, национално и регионално значение, съставя прогнози за демографското и социално-икономическото развитие на страната и различни таксономични единици; подготвя висококвалифицирани специалисти, издава научни трудове и популяризира резултатите на научните изследвания, осъществява сътрудничество с научноизследователски, учебни и други организации в страната и чужбина; членува в международни организации и участва в тяхната дейност, приоритетно подпомага държавните институции и местната власт в Република България.

Основни научни направления и дейности:

 • Анализ на пространствените различия в протичането на демографските и социално икономическите процеси както в националното пространство, така и връзката му с европейската пространствена структура;
 • Влиянието на глобалните социално-икономически промени върху производството на стоки и услуги за задоволяване на нуждите на обществото на национално, регионално и локално равнище;
 • Комплексна оценка на условията и факторите за устойчиво развитие на социално икономическите системи; Пространствено планиране и управление.
 • Социално-икономическа трансформация и проблемите в развитието на планинските, селските, крайграничните, защитените територии;
 • Демографските процеси и техните териториални проявления;
 • Отражение на европейските кохезионни политики върху регионалното развитие на различни териториални равнища – европейско, национално, регионално и локално и др.
 • Научни изследвания, свързани с концепциите, развитието, мониторинга и реализирането на националната, регионалната и общинската политика в България.
 • Развитието на туризма в България. Районирания в туризма. Анализ и оценка нa ресурсите за развитие на устойчив туризъм. Културно-историческо наследство.

НАЧАЛО – Структура и дейност – Департамент “География”

Секция “Географски информационни системи”

Секция”ГИС” провежда научни и научно-приложни изследвания за изучаване на пространствената диференциация, динамиката и взаимодействието между процесите и явленията в природата и обществото посредством прилагането на комплексен подход в научноизследователската дейност и използване на съвременните геоинформационни технологии и геопространствени методи. Секция “ГИС” разработва пространствени бази данни, използвайки ГИС и иновативни подходи за обработка и съхранение на информацията. В секцията се поддържа географска база данни за България, използват се съвременни геоинформационни технологии за картографска визуализация и създаване на картографски продукти. Осигурява се научна подкрепа за осъществяването на мониторинг на околната среда и за информираното вземане на управленски решения във връзка с регионалното развитие, планиране и управление.

Научни приоритети в дейността на секцията:

 • Развитие на научно-приложни и иновационни дейности за създаване, поддържане и използване на пространствени данни, информация и геоинформационни продукти, свързани с изследвания на околната среда, рискови процеси и явления с природен и антропогенен произход;
 • Изследване на закономерностите на гео- и екосистемите в Р. България чрез използване на геоинформационните технологии с цел тяхното устойчиво развитие;
 • Разработване на пространствени модели и ГИС приложения за оценка и картографиране на екосистемни услуги;
 • Пространствен анализ, моделиране и оценка на влиянието на глобалните климатични промени върху компонентите на околната среда и ролята на алтернативните източници на енергия за устойчиво природоползване.


НАЧАЛО – Структура и дейност – Департамент “География”

Образование и квалификация

 • Разработване на докторски програми и обучение на докторанти;
 • Преподавателска и издателска дейност;
 • Публикационна дейност в областта на научната и научно-популярната литература.

НАЧАЛО – Структура и дейност – Департамент “География”

Онлайн гео услуги

Оттук можете да изискате извършването на различни платени услуги от Националния институт по Геофизика, Геодезия и География. Посетете долния линк и попълнете електронната форма с желаната от вас услуга. НИГГГ ще се свърже във възможно най-кратък срок с детайли относно вашата поръчка.

Вашето мнение е важно

Сведенията, които ще ни доставите за Вашето населено място чрез този Въпросник, ще бъдат използвани изключително за повишаване качеството на превантивните мерки.

fillupquestionaire-button-bg