ИНФОРМАЦИЯ В РЕАЛНО ВРЕМЕ

gnss
Перманентна GNSS мрежа

Проекти

Проекти по Националната пътна карта за научна инфраструктура 2017-2023

 1. НАЦИОНАЛЕН ГЕОИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – НПКНИ 2017-2023

Проекти, финансирани от Фонд “Научни изследвания”

 1. ДФНИ ИО1/4-27. 11. 2012 г. Мониторинг и информационна система за съвременни движения на земната кора и сеизмичната опасност чрез националните GNSS, сеизмична и акселерометрична мрежи
 2. ДФНИ К02/13 Огънят в древността, отразен в археологическите останки и почвите – изследване от гледна точка на магнетизма. Приложения в археологията и почвознанието
 3. ДФНИ И02/11 Създаване на информационна база за изследване на сеизмичността на о. Ливингстън и околностите чрез провеждане на комплексни проучвания в района на Българска антарктическа база
 4. H 04/17 Миграция на арсена в крайречните зони: връзка на динамиката на речните и грунтовите води /wpс мобилизацията на арсена в замърсени речни тераси

Проекти, финансирани от други национални фондове, договори с министерства и други ведомства

 1. Министерство на регионалното развитие и благоустройството на Р. България – РД-02-29-79/08.04.20 . Разработване на методика за анализ, оценка и картографиране на сеизмичния риск на Република България
 2. Изпълнителна Агенция “Околна Среда” – 3212/23.03 Сервизно обслужване на сървъра на Системата за прогнозиране нивата на тропосферен озон в атмосферния въздух
 3. БАН – Програма за подпомагане на млади учени – ДФНП-3/20.04.2016, Изследване на ландшафтите с използване на дистанционни методи и географски информационни системи (ГИС)
 4. БАН – Програма за подпомагане на млади учени – ДФНП-4/20.04.2016 Разработване на специализирано уеб ГИС приложение за защитени зони от НАТУРА 2000

Проекти, финансирани по международни програми и договори

 1. Enhancing ecoSysteM sERvices mApping for poLicy and Decision mAking (ESMERALDA) (Подобряване на картирането на екосистемни услуги за подпомагане на политики и вземане на решения) по програма EU Horizon 2020, Rеsearsh area “Societal challenges”, program: “Climate action, environment, resource efficiency and raw materials” Topic SC5-10a-2014: “Enhancing mapping ecosystems and their services”.
 2. HORIZON 2020 675121 VI-SEEM, VRE for regional Interdisciplinary communities in Southeast Europe and the Eastern Mediterranean
 3. 7РП 294947 SWAN Sustainable Water Action
 4. 7РП PIRSES-GA-2013-61267 REQUA Regional climate-air quality interactions
 5. COST TD1202 COST Action TD1202 “Mapping and the citizen sensor
 6. COST ES1309 OPTIMISE COST Action ES1309 “Innovative optical Tools for proximal sensing of ecophysiological processes (OPTIMISE)”
 7. UNESCO BG7290115062 ProKARSTerra`2015 Travelling Summer Scool of Karst

 8. Swiss National Science Foundation, MОН, IZEBZO-142978, ASCOR Arsenic contamination of Ogosta River: Linking biogeochemical processes in floodplain soils with river system dynamics
 9. BENCHMARK CASH, Сеизмичен капацитет на стоманобетонни стени в условия на надпроектна ситуация
 10. CEEPUS Applied Geoinformatics

Онлайн гео услуги

Оттук можете да изискате извършването на различни платени услуги от Националния институт по Геофизика, Геодезия и География. Посетете долния линк и попълнете електронната форма с желаната от вас услуга. НИГГГ ще се свърже във възможно най-кратък срок с детайли относно вашата поръчка.

requestaquote-button-bg

Вашето мнение е важно

Сведенията, които ще ни доставите за Вашето населено място чрез този Въпросник, ще бъдат използвани изключително за повишаване качеството на превантивните мерки.

fillupquestionaire-button-bg

WordPress Video Lightbox Plugin