ИНФОРМАЦИЯ В РЕАЛНО ВРЕМЕ

gnss
Перманентна GNSS мрежа

Геофизика

Структура и дейност

Департамент Геофизика се състои от три секции: “Физика на атмосферата”, “Физика на йоносферата” и “Земен магнетизъм”. Всяка сеция работи по различна тематика от основните научни и научно-приложни области в НИГГГ.

Секция “Физика на атмосферата”

Секция “Физика на йоносферата”

Секция “Земен магнетизъм”


Секция “Физика на атмосферата”

Основни научни направления и дейности:

 • атмосферна динамика
 • физика на атмосферния граничен слой
 • моделиране на мезомащабни процеси в атмосферата
 • замърсяване на атмосферата
 • микрофизика на атмосферата и атмосферен аерозол

В последните години изследователската и приложна дейност на секцията все повече се насочва към проблемите на околната среда – различни аспекти на замърсяване на въздуха, прогноза на химическото време, локален климат и антропогенните му изменения. Беше поставено и началото на изучаване на UV радиацията, на измерванията на стратосферен озон и на прогнозиране на приземния озон в страната. Ново направление в секцията е изучаването потенциала на алтернативни енергиини източници в страната, както и атмосферна динамика и замърсяване в градски райони и връзката им с климатичните промени.

Провежда научни изследвания за изучаване на процесите в йоносферата и механизмите на въздействието им върху химическия състав, температурния баланс и радиационните свойства на атмосферата.


НАЧАЛО – Структура и дейност – Департамент “Геофизика”

Секция “Физика на йоносферата”

Провежда научни изследвания за изучаване на процесите в йоносферата и механизмите на въздействието им върху химическия състав, температурния баланс и радиационните свойства на атмосферата.

Основни научни направления и дейности:

 • Емпирично моделиране на влиянието на слънчевата активност върху тоталната електронна плътност в йоносферата;
 • Изследване и моделиране влиянието на геомагнитното поле и космическите лъчи върху пространственото разпределение на O3 в ниската стратосфера и климата;
 • Изследване на ултра нискочестотните вариации на магнитното поле на Земята и взаимодействията атмосфера-йоносфера-литосфера.

НАЧАЛО – Структура и дейност – Департамент “Геофизика”

Секция “Земен магнетизъм”

Секция “Земен магнетизъм” провежда фундаментални и приложни научни изследвания на съвременното геомагнитно поле; решаване на обратни магнитни задачи и числен анализ на потенциални полета; (палео)магнитни изследвания и магнитни изследвания на околната среда; палеоклиматични реконструкции за плейстоцена; археомагнитно датиране на археологически обекти.

Основни научни направления и дейности:

 • Проучване на разпределенията на гравитационни и геомагнитни нееднородности от различен тип (локални, регионални и глобални) във вътрешността на Земята;
 • Анализ на гравитационни и геомагнитни данни за територията на България за изследване на границите на тектонски блокове и разломни нарушения;
 • Изследване на постоянното и променливото геомагнитно поле; Предоставяне на иформация за геомагнитни бури;
 • Изследване на палеоклимата в геоложкото минало чрез магнитните свойства на седиментните скали;
 • Прилагане на магнитни методи за бързо и ефективно установяване на антропогенно замърсени почви, седименти, градска среда;
 • Археомагнитно датиране на археологически останки от изпечена глина и изследване поведението на древното геомагнитно поле в историческото минало;
 • Определяне на температурите на изпичане на археологически находки (керамични съдове, мазилки).

Към секция “Земен магнетизъм” функционират:

Национална геомагнитна обсерватория “Панагюрище”

Палеомагнитна лаборатория


Основоположници на съвременната ни наука

НАЧАЛО – Структура и дейност – Департамент “Геофизика”

Онлайн гео услуги

Оттук можете да изискате извършването на различни платени услуги от Националния институт по Геофизика, Геодезия и География. Посетете долния линк и попълнете електронната форма с желаната от вас услуга. НИГГГ ще се свърже във възможно най-кратък срок с детайли относно вашата поръчка.

Вашето мнение е важно

Сведенията, които ще ни доставите за Вашето населено място чрез този Въпросник, ще бъдат използвани изключително за повишаване качеството на превантивните мерки.

fillupquestionaire-button-bg