ИНФОРМАЦИЯ В РЕАЛНО ВРЕМЕ

gnss
Перманентна GNSS мрежа

Геофизика

ИСТОРИЯ

Департамент “Геофизика” е учреден на основата на Геофизичния институт (http://www.geophys.bas.bg), който през 2010г. става част от новосъздадения Национален Институт по Геофизика, Геодезия и География, като се обособяват два Департамента “Геофизика” и “Сеизмология”.

Институтът по Геофизика е основан през януари 1960г. от сливането на секция “Физика на атмосферата и геофизика” към Физически Институт и “Сеизмологична служба” към Управление за геоложки проучвания. През 1961г. към новосъздадения институт се присъединяват групата “Физика на йоносферата” от Научно-изследователския институт на съобщенията и Геомагнитна обсерватория “Панагюрище” от Министерство на Отбраната.

Създател, организатор и първи директор на Геофизичен Институт е академик Любомир Кръстанов (1908-1977г.). И днес, няколко десетилетия след неговата кончина, той остава едно от най-крупните имена в българската геофизика. В докторската си дисертация разработва модел за отлагане на едновалентни йони върху кристален субстрат, съставен от двувалентни йони. С тази научна работа акад. Кръстанов открива нов механизъм за епитаксиално отлагане на тънки слоеве чрез кондензация, известен днес като “Механизъм на Кръстанов-Странски”. Количествената теория на тези процеси е дадена за първи път именно от акад. Кръстанов. Този въпрос е особено актуален и днес, когато в техниката се използват широко отлагания на тънки метални или полупроводникови слоеве при производството на елементи за микроелектрониката и намира приложение в съвременните нанотехнологии. Този труд на Кръстанов е един от най-цитираните научни трудове, писани в България. Акад. Кръстанов има и съществени приноси в атмосферната физика, по-специално фазови преходи на водата в атмосферата и облакообразувателни процеси, като решава основни проблеми на кондензационните и кристализационните процеси в атмосферата. Заедно със свои сътрудници акад. Кръстанов радработва нова теория на турбулентността в приземния слой на атмосферата. Резултатите от тези изследвания, които описват напълно характеристиките на турбулентността в приземния слой, се съгласуват много добре с опитните резултати и също така получават оценка в научната литература. През периода 1962-1968г. акад. Кръстанов е и Председател на БАН. Научно-изследователската дейност на Института в този период е съсредоточена в разработването на редица чисто научни и научно-приложни проблеми.

През 1959г. Научно-изследователският институт по съобщенията под ръководството на младия тогава изследовател Кирил Серафимов закупува първата в България станция за вертикално сондиране на йоносферата – IRX 59. Същата бе спечелила златен медал на изложението по електроника в Брюксел. Йоносферната станция е монтирана в двора на Институт по съобщенията, в район Дианабад в покрайнините на София (42o 41’ N, 23021’ E), като за целта се построява малка къщичка при спазени всички изисквания за работа на такъв вид апаратура. Монтирана е й централната мачта на антената висока 44 метра, което позволява да се предават и приемат честоти около 1 MHz. Това дава възможност да се изследва косвено и ниската йоносфера – областта D. През 1961 г. след създаване на секция “Физика на йоносферата” под ръководството на чл. кор. Геоги Несторов, групата на К. Серафимов заедно с йоносферната станция и целия й персонал се присъединява към новосъздадената секция.

От 1961г. започва дейността на Института по изграждане, развитие и усъвършенстване на мрежата от станции и обсерватории за набиране, съхраняване и обработка на информация за естествения режим на редица геофизични полета на територията на страната.

През 1966 г. паралелно на йоносферната станция IRX 59 започва да работи и новозакупената йоносферна станция АИС. Последната станция се монтира в гр. Царево, където през месец май се наблюдава пълно слънчево затъмнение. Съвместната работа на двете станции помага за калибрирането им и съвместяването на данните, получавани от тях. През 1989 г. е закупена нова йоносферна станция, KOS 89/2, която заменя вече остарялата йоносферна станция IRX-59. Последната през 2006 г. е преместена в Обсерватория Плана, където работи и до сега.

Друго традиционно за секцията направление, основано преди 40 години от проф. Димитър П. Зидаров е решаването на обратни геофизични задачи и числен анализ на потенциални полета. Основните разработки и съответните резултати са получени под неговото научно ръководство. Разработени са методи за решаване на обратните задачи на потенциалните полета с елементарни източници (положителни и отрицателни точкови маси, токови контури и др.). На базата на тези методи могат ефективно да бъдат проучвани разпределенията на гравитационни и геомагнитни нееднородности от различен тип (локални, регионални и глобални) във вътрешността на Земята.

През 1937г. след решение на Министерски съвет е изградена геомагнитната обсерватория в Панагюрище, която започва да функционира към Военно-географския институт към Министерството на войната. Това е първата геомагнитна обсерватория на Балканския полуостров, която в момента е звено към секция “Земен магнетизъм”. От създаването си до сега в обсерваторията се прави непрекъснат запис на елементите на ЗМП. От 1956г. до 1982г. обработените данни се публикуват в Геомагнитни бюлетини. От 1983г. до сега данните в цифров вид се изпращат в Световните центрове за данни.

През 1961г. в секция “Земен магнетизъм и гравиметрия” Ангел Венедиков полага началото на изследванията на земните приливи в България. Той става световно известен учен с научните си изследвания и изчислителни програми за параметрите на приливните деформации на Земята. Най-важните му постижения са неговите математически методи за анализ на тези деформации – т.нар. “метод на Венедиков” и т.нар. “филтри на Венедиков”, възприети и широко прилагани от международната научна общност по земни приливи. От Ангел Венедиков са проведени и първите измервания на приливите в България.

Началото на палеомагнитните изследвания се поставя през 1965г. от ст.н.с. Петър Ножаров, който е основател на палеомагнитната лаборатория към ГФИ. Направени са редица палеомагнитни датировки на интрузии от Маришката интрузивна зона и Източното Средногорие, както и вулканити от Родопите. В лабораторията през 1967г. започва провеждането и на археомагнитни изследвания в България. Основоположник на това направление е проф. дфн Мери Ковачева. Тя започва натрупването на данни за елементите на древното геомагнитно поле за територията на България чрез изследване на останки от горяла глина от археологически обекти. В резултат на многогодишната й и целенасочена работа, в момента се поддържа и обогатява най-дългата архромагнитна база данни в света, обхващаща последните 8000г.

В годините на прехода след 1989г. и до края на века основните усилия бяха насочени към съхраняване и развитие на постигнатото с особен акцент върху осигуряване на безаварийна работа на мониторинговата мрежа на Института. От 1997г. започват целенасочени усилия в института за апаратурно обновяване и модернизиране. В резултат на международно сътрудничество и с подкрепата на Министерство на Образованието и Науката – проект ЕМИРА, бе изцяло апаратурно обновена Геомагнитната Обсерватория и беше закупена апаратура за изграждане на мрежа за измерване на биологически активната ултравиолетова радиация и на общото съдържание на озон в атмосферата.

В допълнение със средства от същия проект беше модернизирана апаратурно и Палеомагнитната лаборатория към Института, давайки възможност да се извършват съвременни и многостранни магнитни изследвания, свързани с опазване на околната среда и палеоклиматичните реконструкции.

В заключение смело може да се каже, че Департамент “Геофизика” днес е един съвременен научен център, разполагащ с квалифициран персонал и съвременно оборудване.

От създаването си Геофизичният Институт издава свои Годишници с резултатите от най-новите научни изследвания, а от 1975г. започва издаването на “Българско геофизично списание”, което от 1999г. излиза на английски език.

Онлайн гео услуги

Оттук можете да изискате извършването на различни платени услуги от Националния институт по Геофизика, Геодезия и География. Посетете долния линк и попълнете електронната форма с желаната от вас услуга. НИГГГ ще се свърже във възможно най-кратък срок с детайли относно вашата поръчка.

requestaquote-button-bg

Вашето мнение е важно

Сведенията, които ще ни доставите за Вашето населено място чрез този Въпросник, ще бъдат използвани изключително за повишаване качеството на превантивните мерки.

fillupquestionaire-button-bg

WordPress Video Lightbox Plugin