ИНФОРМАЦИЯ В РЕАЛНО ВРЕМЕ

gnss
Перманентна GNSS мрежа

Инструкции за авторите

Представената статия за списанието не трябва да е публикувана по-рано или да се разглежда за публикация другаде.
Представяне. Всички раздели на статията се отпечатват с двойна разредка на хартия с формат А4 (210 x 297мм) и граници най-малко 2,5 см отгоре, отдолу и от двете страни. Всяка страница на ръкописа да бъде номерирана в долния десен ъгъл.
Авторите трябва да предадат ръкописът в два екземпляра на английски или български език. Моля, използвайте правилен английски или български правопис, пунктуация, граматика и синтаксис. Използвайте метрическа система навсякъде; препоръчително е използването на SI мерни единици.
Дължина на статията. Ръкописът трябва да бъде написан в максимално сбита форма. Понякога се приемат и по-дълги статии (над 15 стр.), по-специално тези с обзорен характер.
Статията трябва да бъде оформена както следва:
1. Заглавна страница включваща заглавието, име и адрес на авторите.
2. Резюме и ключови думи.
3. Текст (включително таблици и фигури).
4. Литература.
Резюме. Резюмето трябва да бъде един параграф, (не повече от 250 думи). Посочете същността на изследванията и обобщете най-важните заключения. Не цитирайте използваната литература. Резюмето трябва да е подходящо за самостоятелно публикуване на WEB- страница.
Формули. Всички символи в стандартната текстова програма могат да бъдат използвани в уравненията, както и в текста. Специално внимание да се обърне на двойни символи от вида: vn , pr , mm , nh .Трябва ясно да се различават буквата “О” и числото 0, латинската буква “I” и числото 1, латинското “k” и гръцката “капа”
Уравненията трябва да са номерирани последователно навсякъде в статията, като номера се слага отдясно в кръгли скоби с дясно подравняване.
Литература. Пълният и прецизен списък на използваната литература е от голямо значение. В библиографския списък се включват само цитираните в текста разработки. Цитираният труд в текста се посочва в скоби с фамилията на автора и годината, напр. (Jones, 1990). Ако името на автора е част от изречение, в скоби се поставя само годината. Библиографският списък се класифицира по азбучен ред според фамилията на авторите. Повече статии на един автор се подреждат хронологически.
Таблици. Таблиците трябва да имат заглавие. Големината на колоните да бъде съобразена с данните в тях. Всяка таблица трябва да бъде цитирана в текста.
Илюстрации. Всички илюстрации (фигури) трябва да са включени в текста и да отговарят на Camera-ready изискванията. Всяка фигура трябва да бъде цитирана в текста със съответния номер и да има легенда. Не използвайте тънки линии за фигурите – минималната широчина на линиите е 0,2 мм (0.567 pt).
Електронно представяне. Авторите трябва да представят на електронен носител финалната версия на техния ръкопис. Електронното копие трябва да отговаря точно на ръкописа.
Авторите ще получат по-подробна информация когато статията е приета за публикуване, за да бъдат изпълнени изискванията за Camera-ready ръкописи.

Изисквания за Camera-ready ръкописи

Общи изисквания

Ръкописите за Българско геофизично списание (camera-ready) трябва да бъдат подготвени според следните спецификации:
1. Размерът на БГС е нестандартен. Моля настройте текстовия си редактор за следните размери на страницата (в подменюто Page Setup, в раздела Paper Size изберете Custom size): ширина 165mm (6.5″), височина 238 mm(9.4″).
2. Полета (Margins): Горе 25mm (0.98 “), долу 20mm (0.79″), ляво 17.5mm (0.69″), дясно 17.5mm(0.69”).
3. Използвайте шрифт Times New Roman за текст на латиница и Times New Roman Cyr за текст на кирилица. В случай, че нямате този шрифт, използвайте друг шрифт от същата група, максимално доближаващ се до Times New Roman.. Ако работите с Word2.0, можете да ползвате Тимок или Хебър за текст на кирилица.
Важно: Ако ползвате друг шрифт, това може да доведе до нежелателни промени във външния вид на статията.
4. За сравнение използвайте примерния документ “Sample document” който можете да получите от редакцията.
5. Можете да използвате (Sample doc.BGJ), като всички използвани стилове в Българско Геофизично Списание са прикачени към документа и са номерирани с 01,02,03….16.
6. Бележки под линия не се допускат, тъй като затрудняват обработката на статията. Можете да ги замените с обяснения в текста дадени в скоби.
7. Мерните единици, определящи големината на страницата, полетата, шрифта и т. н., могат да бъдат зададени в инчове, милиметри или points. За информация: 1inch = 25.4 mm; 1 pt = 1/72 inch.
8. Всяка страница на оригинала (копието) трябва да бъде номерирана в горния десен ъгъл на ръка. Тези номера няма да се появят в публикацията.
9. Моля не създавайте празно разстояние между елементите на документа (като например м/у заглавие и автор, автор и адрес и т.н.) чрез натискане на ENTER.Разстоянието между отделните параграфи се задава в прозореца Paragraph от менюто Format като се изписват необходимите стойности в кутийките Before и After.
10. Дефиниции на изразите: “Leading”или “Line spacing” – разстоянието между редовете. Задава се в прозореца Paragraph от менюто Format като се изписват необходимите стойности в опцията “Line spacing”.
11. Моля не използвайте получерен шрифт (bold) в статията, освен за специфични символи, векторни величини и в заглавията, подзаглавията и литературата, където изрично е обозначено според тази инструкция. Ако желаете да наблегнете на определена дума или фраза, използвайте наклонен шрифт, по-едър шрифт или главни букви.
Ако имате въпроси, търсете ни на адрес: Геофизичен институт, БАН, София 1113, ул.Акад. Г.Бончев, бл.3; e-mail press@geophys.bas.bg, телефон +35929793330.

Изисквания към отделните елементи от документа

Заглавие
(Style name: 01Title BGJ)
Шрифт (Font): Times New Roman, 11, boldРазстояние между началото на страницата и първия ред на заглавието (Spacing before): 96 ptРазстояние между последния ред на заглавието и имената на авторите (Spacing after): 12 ptРазредка (Line spacing): exactly 18 pt.Подравняване (Alignment): подравнено (justified)Формат: Първата буква от заглавието, собствените имена, буквени съкращения от рода на NOTSSI и специфични обозначения се изписват с главна буква, всички останали думи – с малки букви. Ако заглавието ви надвишава един ред, напишете го така, че първият ред да е по-дълъг. Прекъснете заглавието преди предлог, съюз или определителен член.Важно: Моля обърнете внимание, че Line spacing и Space before/after са различни понятия, с различни функции и имат различни спецификации!

Автор(и)
(Style name: 02AutorsBGJ)
Шрифт (Font): Times New Roman, 11, ItalicРазстояние между имената на авторите и адресите на авторите (Spacing after): 12 ptРазредка (Line spacing): Exactly 18 ptПодравняване (Alignment): ляво (left)Имената на авторите се изписват в следната последователност: с инициал първото име (може и второто също с инициал) и фамилията. Ако авторите са от различни институции след фамилното име се поставят с горен индекс последователни арабски цифри. Размерът на горния индекс трябва да бъде 1/2 от размера на шрифта (в случая 5).

Адрес(и) на автора(ите)
(Style name: 03AddressBGJ)
Шрифт (Font): Times New Roman, 9Разредка (Line spacing): Exactly 11 ptПодравняване (Alignment): ляво (left)Адресите на авторите се изписват в следната последователност: горен индекс (ако има такъв), институция, отдел, пощенски адрес, град, държава, e-mail. Всеки нов адрес започва на нов ред.

Абстракт
(Style name: 04AbstractBGJ)
Шрифт (Font): Times New Roman, 9Разредка (Line spacing): SingleАбзац (Indent): Left – 10 mm, Right – 10 mmПодравняване(Alignment): двустранно(justified)Разстояние между адресите на авторите и началото на абстракта (Spacing before): 12 ptРазстояние между абстракта и ключовите думи (Spacing after): 6 ptЗапочва се с думата “Abstract” в получерно bold точка, два интервала и следва текстът на абстракта. Той се състои от един параграф, не повече от 250 думи, не се дават цитатине се дават цитати и по възможност да не използват специални символи.

Ключови думи
(Style name: 05Key words BGJ)
Шрифт (Font): Times New Roman, 9Разредка (Line spacing): (Single)Абзац (Indent): Left – 10 mm, Right – 10 mmПодравняване(Alignment): двустранно(justified)Разстояние между ключовите думи и следващия текст (Spacing after): 24 ptНаписва се “Key words” в получерно, bold, два интервала и се цитират ключовите думи, но не повече от пет.

Първо подзаглавие
(Style name: 06Heading1BGJ)
Шрифт (Font): Times New Roman, 12, boldРазстояние между последния ред на предходния параграф и първо подзаглавие (Spacing before): 20pt. Ако на предходния параграф вече е било зададено разстояние след последния му ред, моля изключете тази опция.Разстояние между първото подзаглавие и първия ред на следващият го текст (Spacing after): 15ptРазредка (Line spacing): Exactly 14 ptПодравняване (Alignment): ляво (left)Първата буква от подзаглавието, собствените имена, буквени съкращения от рода на NOTSSI и специфични обозначения се изписват с главна буква, всички останали думи – с малки букви. Ако номерирате разделите си, използвайте получерен шрифт (bold), арабски цифри, след тях точка, два интервала и следва текстът на подзаглавието.

Второ подзаглавие
Шрифт (Font): Times New Roman, 11,boldРазстояние между последния ред на предходния параграф и второто подзаглавие(Spacing before): 15pt. Ако на предходния параграф вече е било зададено разстояние след последния му ред, моля изключете тази опция.Разстояние между второто подзаглавие и първия ред на следващия текст (Spacing after): 10ptРазредка (Line spacing): At least 12ptПодравняване (Alignment): ляво (left)

Текст
(Style name: 08Text First Line BGJ and 09Text no First Line)
Шрифт (Font): Times New Roman, 10Разредка (Line spacing): At least 12 ptПодравняване (Alignment): двустранно (justified)Първият ред на всеки параграф започва с нов ред, стандартен размер на табулатора (tab = 0.5″ или 12.7mm)

Благодарности
(Style name: 10Acknowledgments)
Шрифт (Font): Times New Roman, 10Разстояние между последния ред на предходния параграф и благодарностите – един празен редSpace before: 6 ptРазредка (Line spacing): At least 10ptПодравняване (Alignment): двустранно (justified)Започнете на нов ред с думата “Acknowledgments” в получерно (bold), точка, два интервала и текстът.

Литература
Думата “Литература” (References) се изписва с всички опции на Първо подзаглавие.
Съдържание на литературата /текста/:
(Style name: 11References)
Шрифт (Font): Times New Roman, 9Разредка (Line spacing): Exactly 11ptHanging indent: 12.7 mmПодравняване (Alignment): двустранно (justified)Разстояние между последния ред на цитираната литература и заглавието на българското резюме (Spacing after): 60ptФормат: Първият ред на всяка цитирана работа започва плътно вляво. Следващите редове са издърпани надясно с 0.5″ или 12.7mm, т. нар. висящ параграф (HangingParagraph). Подреждането на литературата става по азбучен ред на имената на авторите или първата дума от заглавието. Литературата, чийто оригинал е написан на не латинска азбука, се превежда на английски и в скоби се изписва езика на оригинала, например (in Bulgarian). Моля следвайте примерите, дадени в тази инструкция.Книга с един или повече автори:
Bell, R.J., 1972. Introductory Fourier Transform Spectroscopy, 329 pp., Academic, San Diego, Calif.
Книга с един или повече редактори:
Barbour, M.G., and J. Major (Eds.), 1977.Terrestrial Vegetation of California, 1002 pp., John Wiley, New York.
Статия от списание:
Baker, K.D., D.J. Baker, J.C. Ulwick, and A.T. Stair Jr., 1977. Infrared enhancements associated with a bright auroral breakup, J. Geophys. Res., 82, 3518-3528.
Статия от преводно списание:
Golitsyn, G., and I. Mokhov, 1978. Stability and extremal properties of climate models, Izv. Acad. Sci. USSR Atmos. Oceanic Phys., Engl. Transl., 14, 271-277.
Статия от списание на нелатинска азбука:
Yamazaki, Y., 1978. Resistivity change at Aburatsubo caused by the earthquake of magnitude 7.0 on January 17, 1978 (in Japanese), J. Seismol. Soc. Jpn., 31, 230-233.
Статия от книга:
Brosche, P. and J. Sunderman, 1977. Effects of oceanic tides on the rotation of the Earth, in Scientific Application of Lunar Laser Ranging, edited by L.D. Mulholland, pp. 133-141, D. Reidel, Norwell, Mass.
Абстракт:
Kennealy, J.P., and G.E. Caledonia, 1979. A model of upper atmospheric nitric oxide IR radiation (abstract), EOS Trans. AGU, 60, 338, 1979.
Дисертация:
McMullen, R.J., 1978. The effect of geothermal gradients on nonlinear creep deformations in the lithosphere, M.A. thesis, 256 pp., State Univ. of N.Y. at Buffalo, May 1978.
Доклад от среща, семинар, конференция и др.:
Namias, J., 1974. Suggestions for research leading to long range precipitation forecasting for the tropics, paper presented at International Tropical Meteorology Meeting, Am. Meteorol. Soc., Nairobi, Jan. 31 to Feb. 7, 1974.
Карта:
Brown, R.J.E., 1967. Permafrost in Canada, Map 1246A, Geol. Surv. Of Can., Ottawa, Ont.
Лабораторен или друг технически отчет:
Degges, T.C., and H.J.P. Smith, 1977. A high altitude infrared radiance model, Tech. Rep. AFGL-TR-77-02721, AD-A059242, 25 pp., Air Force Geophys. Lab., Bedford, Mass.

Заглавие на резюме на български език
(Style name: 12Title/ResumeBG)
Шрифт (Font): Times New Roman Cyr, 10, bold boldРазредка (Line spacing): At least 12ptПодравняване (Alignment): подравнено (justified)Разстояние между последен ред на литературата и заглавие на резюмето на български (Space before): 60 ptРазстояние между последния ред на заглавието на българското резюме и имената на авторите на български (Spacing after): 15 pt

Автори на български език
(Style name: 13AuthorBG)
Шрифт (Font): Times New Roman Cyr, 10Разредка (Line spacing): Exactly 12ptПодравняване (Alignment): лявоРазстояние между последния ред на имената на авторите и текста на българското резюме (Spacing after): 20pt

Текст на резюме на български език
(Style name: 14ResumeTextBG)
Шрифт (Font): Times New Roman Cyr, 10Разредка (Line spacing): At least 12ptПодравняване (Alignment): двустранно (justified)Започнете с думата “Резюме” в получерно (bold), точка, два интервала и следва текстът на резюмето. Текстът на българското резюме представлява превод на английския абстракт и се състои от един параграф, не повече от 250 думи, без цитати.

Формули
(Style name: 15FormulaBGJ)
Видът на шрифта във формулите, както и размерът му, трябва да бъдат съобразени с типа шрифт използван в статията. Дадения по-долу шрифт е препоръчителен.Шрифт (Font): Times New Roman, 12Разстояние преди и след всяка формула: 6ptПри повече редове прекъснете на определен знак (+, – и пр.), който минава на следващия ред.Уравнението се центрира. Номерът на уравнението се слага отдясно в кръгли скоби, на последния ред на уравнението с дясно подравняване Ако няма място, поставете номера най-дясно веднага на следващия ред след уравнението. Можете да използвате таблица, състояща се от две колони (една за уравнението и една за номера), като ширината и не трябва да надвишава 127 mm.

Надписи на таблици и фигури
(Style name: 16Fig/TableCaptions)
Шрифт (Font): Times New Roman, 9Разредка (Line spacing): Exactly 11ptПодравняване (Alignment): ляво (left)Space before and after: 6 ptЗапочнете с думата “Table”/”Fig.”, номера с арабска цифра, получерно (bold), точка, два интервала и следва текстът на заглавието, който не е получерен(bold). Заглавието трябва да е с ширина не по-голяма от ширината на самата таблица/фигура, ако е по дълго от един ред, продължете на следващите редове, но със същата ширина. Първата буква от надписа, собствените имена, буквени съкращения от рода на NOTSSI и специфични обозначения се изписват с главна буква, всички останали думи – с малки букви.

Таблици
Таблиците могат да бъдат разположени както по тясната част на листа, така и по широката. Размерите на таблиците, не могат да надвишават следните стойности: височина 177.8 mm(7″) и ширина 127 mm (5″)заедно с надписите към тях. За таблиците, разположени по широката част променете съответно стойностите за височината с тези на ширината.Разстоянието между таблицата (заедно с надписа към нея) и текста на статията – отгоре и отдолу – трябва да бъде еднакво – 6pt.Данни в таблиците
Шрифт (Font): Times New Roman, 10Разредка (Line spacing): Exactly 9ptДанните в таблиците могат да бъдат подравнени в ляво, в дясно или двустранно. Всички колони в таблиците трябва да имат заглавие(с изключение на първата). Разстоянието между колоните трябва да бъде еднакво.Таблиците трябва да съдържат поне 2 колони и 2 реда данни.Всички части на таблицата трябва да бъдат написани с единичeн интервал (single spacing), двоен интервал(double spacing) може да се използва за да се отделят части от таблицата или за да се покаже групиране на данни.

Фигури
Фигурите трябва да бъдат черно-бели, висока резолюция и с четливи надписи на английски в тях. Моля не използвайте тънки линии във фигурите, тъй като при печат излизат като прекъснати линии.Размерите им не бива да надвишават височина 88.9mm (3.5″) и ширина 127mm (5″). Ако имате групирани две или повече графики в една обща фигура, то нейните размери не бива да надвишават височина 177.8 mm (7″) и ширина 127 mm (5″) заедно с надписите.Надписите трябва да са на разстояние 6pt под или над фигурите, с ширина не по-голяма от ширината на самата фигура. Разстоянието между фигурата заедно с надписа към нея и текста на статията отгоре и отдолу, трябва да бъде еднакво – 6pt.Поставете фигурите на точното място в текста, където желаете те да се появят в статията.Можете да изпратете фигурите на електронен носител в “.jpg” или “tif” формат. Резолюцията на фигурите трябва да бъде поне 300 dpi.

Цитати
При цитирането моля следвайте двата образеца от тази инструкция.
Образец 1:
…In this region, higher densities in the mantle due to cooling across the fracture zone, serpentinized peridotites with a higher density than gabbros of the same velocity (Miller et al., 1997).
Образец 2:
…Using elastostatic theory, Weertman (1971a), Secor and Pollard (1975) and Pollard (1976) have shown that vertical finite-volume fractures containing …
Ако цитирате две или повече работи на един и същи автор(или автори) от една и съща година, след годината поставете последователно малки букви a, b, c…При подреждането на литературата следвайте азбучния ред на имената на авторите и първата дума от заглавието на статията или книгата и не забравяйте да поставите същата малка буква след годината.

Съкратено заглавие
Представете на отделен лист съкратено заглавие на статията и името (имената) на автора(ите) до 80 знака заедно с интервалите. Съкратеният вариант на заглавието трябва да започва със същата дума, с която започва оригиналното заглавие.

Моля, изтеглете инструкците и примерния документ тук:  instr_bgj.rar

Онлайн гео услуги

Оттук можете да изискате извършването на различни платени услуги от Националния институт по Геофизика, Геодезия и География. Посетете долния линк и попълнете електронната форма с желаната от вас услуга. НИГГГ ще се свърже във възможно най-кратък срок с детайли относно вашата поръчка.

Вашето мнение е важно

Сведенията, които ще ни доставите за Вашето населено място чрез този Въпросник, ще бъдат използвани изключително за повишаване качеството на превантивните мерки.

fillupquestionaire-button-bg