ИНФОРМАЦИЯ В РЕАЛНО ВРЕМЕ

gnss
Перманентна GNSS мрежа

За нас

Националният институт по геофизика, геодезия и география е едно от основните структурни звена в научноизследователското направление “Климатични промени, рискове и природни ресурси” на Българската академия на науките. Институтът е водещ национален, научен и интердисциплинарен център в областта на геофизиката, сеизмологията, геодезията и географията в страната. Научноизследователската и научно-приложната му дейност се развиват в съответствие с националните, европейските и световните критерии за организация и качество на изследванията.

ИСТОРИЯ НА ИНСТИТУТА

Националният институт по геофизика, геодезия и география (НИГГГ), е създаден на 01.07.2010 г. чрез сливане на четири изследователски звена на Българската академия на науките: Геофизичен институт (основан през 1960 г.), Географски институт (основан през 1950 г.), Централна лаборатория по висша геодезия (основан през 1948 г.) и Централна лаборатория по сеизмична механика и сеизмично инженерство (основан през 1982 г.).

НИГГГ поддържа добри взаимоотношения с различни институти в/ или извън рамките на Академията, висши училища, министерства, областни и общински институции чрез съвместна научноизследователска и научно-приложна дейност и участие в експертни дейности.

ПРОБЛЕМАТИКА И ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ НА НИГГГ

Основните приоритети в проблематиката на Института са свързани с:

 • провеждане на фундаментални и научно-приложни изследвания в областта на геофизиката, сеизмологията, сеизмичното инженерство, геодезията, географията, хидрологията и водното стопанство;
 • извършване на научно-оперативно обслужване на държавата и обществото с мониторингова и експертна информация;
 • подготовка на високо квалифицирани специалисти по акредитираните научни специалности и стажантски програми.

Тематичните направления на фундаменталните и научно-приложните изследвания извършвани в Института в областта на опазването на околната среда и социално-икономическото развитие отразяват актуалните глобални и национални приоритети. Те са в съответствие с приоритетни направления, дефинирани в актуализираната Национална стратегия за насърчаване на научните изследвания в Република България през периода 2017-2030.

В рамките на предмета на своята дейност в НИГГГ се извършват и следните специфични дейности:

 • Регистрация, обработка, анализ и осигуряване на обективна научна информация за регионални сеизмични събития, геомагнитно и гравитационно поле, движения на земната кора, състояние на йоносферата и атмосферата и други геопараметри.
 • Осигуряване данни за параметрите на земетресенията в страната. Предоставяне на информация съгласно утвърден регламент за сеизмичната обстановка в случай на регистрирано на територията на страната земетресение.
 • Осигуряване на данни и мониторинг на съвременните движения на земната кора в страната, поддържане на Държавната GPS мрежа на Република България и мониторинг на морското ниво.
 • Участие в експертна дейност по разработване на прогнози, програми, концепции, стандарти, планове, експертизи и др. за оценка и развитие.
 • Организиране и участие във вътрешни и международни научни конференции, симпозиуми и други научни мероприятия.

УЧАСТИЕ НА НИГГГ В ПОДГОТОВКАТА НА СПЕЦИАЛИСТИ

Дейността на НИГГГ в подготовката на специалисти се изразява: в обучението на докторанти и стажанти, преподавателска работа на университетско равнище и обучителна дейност насочена към средното образование.

 • Подготовка на докторанти

  Националният институт по геофизика, геодезия и география при БАН обучава докторанти по следните акредитирани специалности: “Физика на океана, атмосферата и околоземното пространство”; “Земен магнетизъм и гравиметрия”; “Сеизмология и вътрешен строеж на Земята”; “Физическа география и ландшафтознание”; “Геоморфология и палеогеография”; “Хидрология на сушата и водните ресурси”; “Климатология”; “Икономическа и социална география”; “География на населението и селищата”; “Картография и ГИС”.
  Докторантите имат възможност да използват цялата научно-изследователска база на института, както и изключително богата специализирана библиотека с 32 606 тома периодични издания, 16 894 тома книги и 1 109 тома специализирани издания и CD. Книгите са включени в автоматизирания Своден каталог НАБИС на електронен адрес www.cl.bas.bg.

 • Образователни курсове и семинари, организирани от НИГГГ

  Учени от института провеждат специализирани докторантски курса към Центъра за обучение към БАН.
  В Института се провежда и практическото обучение на студенти по проект BG05M2OP001-2.013-0001 “Студентски практики – Фази 1 и 2”, финансиран от ОП “Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд.

 • Преподавателска дейност в общото, професионалното и висшето образование

  Учени от НИГГГ участват в преподавателска и обучителна дейност по бакалавърски и магистърски програми във висши училища в страната и чужбина (ЮЗУ “Неофит Рилски”, УАСГ, Лесотехническия университет – София, ВТ “Св. св. Кирил и Методий”, Charles University in Prague, Univerzita Karlova и други).
  Служителите на Института участват активно и в обучението на ученици от прогимназиален и гимназиален курс на обучение.

НАУЧЕН СЪСТАВ НА НИГГГ

Научният състав на Института обхваща 51 души. Сред щатните служители има трима член-кореспонденти и 30 хабилитирани учени.

Онлайн гео услуги

Оттук можете да изискате извършването на различни платени услуги от Националния институт по Геофизика, Геодезия и География. Посетете долния линк и попълнете електронната форма с желаната от вас услуга. НИГГГ ще се свърже във възможно най-кратък срок с детайли относно вашата поръчка.

Вашето мнение е важно

Сведенията, които ще ни доставите за Вашето населено място чрез този Въпросник, ще бъдат използвани изключително за повишаване качеството на превантивните мерки.

fillupquestionaire-button-bg