ИНФОРМАЦИЯ В РЕАЛНО ВРЕМЕ

gnss
Перманентна GNSS мрежа

За нас

История и място на института в структурите на БАН

Мисия

Приоритети

Области на изследване

Обучение на докторанти

Персонал и изследователски състав

История и място на института в структурите на БАН

Националният институт по геофизика, геодезия и география (НИГГГ), е основан на 01.07.2010 г. чрез сливане на следните изследователски институти на Българската академия на науките: Геофизичен институт (1960 г.), Географски институт (1950 г.), Централна лаборатория по геодезия (1972 г.) и Централна лаборатория по сеизмична механика и сеизмично инженерство (1982 г.).

В рамките на Българската академия на науките, институтът принадлежи към научно направление “Климатични промени, рискове и природни ресурси”. Изследователската дейност на НИГГГ се провежда в активно партньорство с останалите академични институции в БАН, в страната и в света.

Мисия

Националният институт по геофизика, геодезия и география провежда: фундаментални и приложни изследвания в областта на геофизиката, сеизмологията, сеизмична механика, сеизмичното инженерство, геодезията и географията. С цел подпомагане на устойчивото развитие на Р България институтът извършва научно-оперативно обслужване на държавата и обществото с мониторингова и експертна информация, анализи и оценки за сеизмичния риск за населени места, сгради и съоръжения, изследва глобалните промени и техните регионални измерения, предоставя модели и решения за оптимално използване на природния и човешкия капитал на страната. Тази дейност е насочена изцяло в полза на устойчивото обществено развитие, основано на знанието.

Приоритети

Основните приоритети в работата на НИГГГ са:

 • Развитие на научни методи и средства за изследователска и оперативна дейност, организация и поддържане на интегрална геобаза данни;
 • Мониторинг на процеси и явления, свързани с природни и антропогенни рискове;
 • Изследване на сеизмичния риск и риска от други природни бедствия, антропогенния риск, съвременните движения на земната кора, устойчивостта на сгради, инженерни съоръжения и инфраструктура;
 • Оповестяване на рискови събития и формиране на научнообосновани политики в областта на управлението на природните и антропогенните рискове;
 • Географски изследвания на природата, населението, социално-икономическото и регионално развитие на България, за целите на устойчивото развитие на страната;
 • Обвързаност на научните изследвания с потребностите на държавните, обществените и стопанските организации, с цел внедряване на научните резултати в практиката;
 • Участие в европейските и световните изследователски програми и мониторингови мрежи;
 • Привличане и подготовка на млади специалисти.

Области на изследване

В института се провеждат фундаментални и научно-приложни изследвания, както и общонационални оперативни дености:

 • Фундаментални изследвания за откриване на глобалните закономерности, строежа, свойствата и явленията в земната кора, на земната повърхност и обвивката на Земята. Изследват се закономерностите, на които се подчиняват, пространствените характеристики и структурата на релефа, климата, водите, почвите, флората и фауната, населението, селищата и стопанството и пространствените характеристики на комплексите, които те образуват.
 • Научно-приложни изследвания на регионални геополета и явления, водещи до разкриване на основните им характеристики и поведение, на сеизмичния риск и на риска от други природни бедствия и катастрофи, на сеизмичния риск за населените места, сградния фонд и инфраструктурните обекти, на глобалните промени, техните регионални измерения и политиките за устойчиво регионално развитие.
 • Оперативни дейности като организация и поддръжка на интегрирана гео-информационна база данни, мониторинг на процесите и явленията, свързани с природни и антропогенни рискове, обмен на данни с европейските и световни програми и мрежи за мониторинг.

Обучение на докторанти

Условията за обучение на докторанти в НИГГГ БАН отговарят на изискванията на Националната агенция за оценяване и акредитация. Институтът обучава докторанти по следните акредитирани специалности:

 • Департамент “Геофизика” има акредитация от НОАА (последна програмна акредитация одобрена за периода 2014-2020) за обучение на докторанти по докторски програми “Физика на океана, атмосферата и околоземното пространство” и “Земен магнетизъм и гравиметрия” (4.4. Науки за Земята от област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика).
 • Департамент “Сеизмология” е акредитиран да провежда обучение по научна специалност “Сеизмология и вътрешен строеж на Земята”.
 • Департамент “Сеизмично инженерство” подготвя докторанти по докторска програма “Механика на деформируемото твърдо тяло”.
 • Департамент “Геодезия” извършва подготовка на докторанти в съответствие със съвременните изисквания и тенденции в областта на научната специалност “Обща, висша и приложна геодезия”.
 • Департамент “География” има акредитации в научната област 4.4. Науки за Земята по следните научни специалности: “Физическа география и ландшафтознание”, “Геоморфология и палеогеография” , “Хидрология”, “Климатология”, “Икономическа и социална география”, “География на населението и селищата” и “Картография и ГИС”.

Към 31.12. 2016 г., общият брой на докторантите в НИГГГ, е 19 души. Те имат възможност да използват цялата научно-изследователска база на института, както и изключително богата специализирана библиотека с над 20 958 тома научна литература, от тях 7819 – книги, 12 664 – периодични издания, и 475– специални издания (карти и СD). Учените от института водят общо 14 лекционни курса към Центъра за обучение на докторанти при БАН.

Персонал и изследователски състав

Персоналът на НИГГГ към 31.12.2016 г. е 188 души, от които 65 души изследователски състав.

Онлайн гео услуги

Оттук можете да изискате извършването на различни платени услуги от Националния институт по Геофизика, Геодезия и География. Посетете долния линк и попълнете електронната форма с желаната от вас услуга. НИГГГ ще се свърже във възможно най-кратък срок с детайли относно вашата поръчка.

requestaquote-button-bg

Вашето мнение е важно

Сведенията, които ще ни доставите за Вашето населено място чрез този Въпросник, ще бъдат използвани изключително за повишаване качеството на превантивните мерки.

fillupquestionaire-button-bg