ИНФОРМАЦИЯ В РЕАЛНО ВРЕМЕ

gnss
Перманентна GNSS мрежа

За нас

Националният институт по геофизика, геодезия и география провежда фундаментални и приложни научни изследвания в областите на геофизиката, сеизмологията, сеизмичното инженерство, геодезията и географията, с цел подпомагане на устойчивото развитие на Р. България. Извършва научно-оперативно обслужване на държавата и обществото с мониторингова и експертна информация, анализи и оценки.

Oбласти на изследване

Фундаментални научни изследвания за откриване на глобалните закономерности, строежа, свойствата и явленията в земната кора, на земната повърхност и в обвивката на Земята.
Научно-приложни изследвания на регионални геополета и явления, водещи до разкриване на основните им характеристики и поведение.
Научно-оперативна дейност.

Приоритети

Развитие на научни методи и средства за изследователска и оперативна дейност, организация и поддържане на интегрална база данни за геоинформация;

Мониторинг на процеси и явления, свързани с природни и антропогенни рискове;

Изследване на сеизмичния и антропогенен риск, съвременните движения на земната кора, устойчивостта на сгради, инженерни съоръжения и инфраструктура;

Оповестяване на рискови събития и формиране на научнообосновани политики в областта на управлението на природните и антропогенни рискове;

Засилване на контактите с държавните, обществени и стопански организации с цел внедряване на научните резултати в практиката;

Тясна интеграция в европейските и световни изследователски програми и мониторингови мрежи;

Привличане и подготовка на млади кадри.

Oбщонационалните дейности на Института се извършват от седем научно-оперативни служби:

  • Национална сеизмологична служба
  • Национална мрежа от перманентни станции на Глобалните навигационни сателитни системи (ГНСС)
  • Национална мрежа за силни земни движения
  • Геомагнитна служба
  • Йоносферна служба
  • Мрежа за наземни измервания на биологично активната слънчева ултравиолетова радиация
  • Система за прогнозиране нивата на тропосферен озон в атмосферния въздух
  • Палеомагнитна лаборатория
  • Метеорен радар (EMDR20)

Научен състав

79 учени: 2 чл. кореспонденти, 16 професори, 27 доценти, 10 доктори на науките

Персонал

187 човека

Онлайн гео услуги

Оттук можете да изискате извършването на различни платени услуги от Националния институт по Геофизика, Геодезия и География. Посетете долния линк и попълнете електронната форма с желаната от вас услуга. НИГГГ ще се свърже във възможно най-кратък срок с детайли относно вашата поръчка.

requestaquote-button-bg

Вашето мнение е важно

Сведенията, които ще ни доставите за Вашето населено място чрез този Въпросник, ще бъдат използвани изключително за повишаване качеството на превантивните мерки.

fillupquestionaire-button-bg