ИНФОРМАЦИЯ В РЕАЛНО ВРЕМЕ

gnss
Перманентна GNSS мрежа

Оперативна научно-изследователска дейност

Оперативната научно-изследователска дейност на НИГГГ

обслужва българската държава и обществото с оперативна, мониторингова и експертна информация, анализи и оценки в областта на сеизмологията, сеизмичното инженерство, геодезията, географията, съвременни движения на земната кора, физиката на атмосферата и йоносферата, и земния магнетизъм.

Оперативната научно-изследователска дейност на НИГГГ е съсредоточена в:

Националната Сеизмологична Служба (НСС) с включени 14 станции и обсерватории и две локални мрежи: “Провадия” и “Козлодуй”. Това е единствената у нас система, определяща в реално време параметрите на земетресенията в България и околните земи. Оперативната информация се предоставя на Министерствата, на обществеността, медиите и всички други заинтересовани ведомства и участва в международния научен обмен. Институтът е координатор на Националния център за данни към МВнР във връзка с Договора за всеобхватна забрана на ядрените опити.

Националната Геомагнитна служба с Геомагнитната обсерватория “Панагюрище” поддържа единствения у нас международен геомагнитен стандарт чрез непрекъснати абсолютни и сравнителни геомагнитни измервания. Член е на световната мрежа от цифрови геомагнитни обсерватории INTERMAGNET. Геомагнитната служба е определена за национален орган за създаване и поддържане на магнитния модел на България. Основни потребители на събраната информация са Военно-географската служба на МО и Агенцията по кадастъра при МРРБ.

Националната Йоносферна служба (в обсерватория “Плана”) извършва ежедневно регистриране, обработка и анализ на състоянието на йоносферата над страната. Въз основа на тези наблюдения се изготвят краткосрочни (24 часа напред) и дългосрочни (месечни) прогнози на условията за късовълнови радиовръзки на територията на България за Министерството на отбраната и всички заинтересовани ведомства. Данни за състоянието на йоносферата ежедневно се изпращат в международния йоносферен център за съобщения IDCE (Полша).

Националната перманентна ГНСС мрежа се изгражда и поддържа от Департамента Геодезия. Резултатите от обработката и анализа на измерванията от перманентните станции се използват за контрол и поддържане на Държавната GPS мрежа, мониторинг на съвременните движения на земната кора на територията на страната и Балканския полуостров, геодинамични и сеизмотектонски изследвания и оценка на сеизмичния риск.

Националната мрежа за силни земни движения е изградена от 33 акселерометрични станции с перманентна регистрация, разположени в националната сеизмична мрежа и в строителни конструкции от различен тип. Информацията се събира по GSM път в изчислителния център за събиране, обработка и анализ на данни в НИГГГ. Натрупаната информация се използва за оценка на сеизмичния риск на населени места, сгради и съоръжения.

Националната мрежа от станции за наземни измервания на биологично активната слънчева ултравиолетова (УВ) радиация разполага с три постоянни станции, разположени в гр. София, с. Шкорпиловци и в Геофизична обсерватория “Витоша”. Ежечасно се обновява информацията за нивото на биологично активната УВ радиация на интернет сайта на НИГГГ и се предоставя 24 часова прогноза. Две преносими апаратури се използват при кампанийни измервания и за сравнителни измервания.

Национална мареографна мрежа. Съвместно с Агенцията по геодезия, картография и кадастър на МРРБ и Института по океанология на БАН, НИГГГ поддържа Национална мрежа от мареографни станции по българското крайбрежие на Черно море – във Варна, Бургас, Иракли и Ахтопол. Мареографните станции осъществяват постоянен мониторинг на нивото на Черно море. Резултатите от обработката и анализа на измерванията е важен фактор за оценка на последиците от глобалното затопляне.

Националната геодезическа обсерватория ”Плана” е оборудвана с уникална астрометрична и астрономическа апаратура, GPS приемник, акселерометрична, йоносферна и автоматична метеорологична станции. Извършват се измервания за моноторинг на слънчевата радиация и околната среда по национални и международни проекти и програми.

Системата за прогнозиране нивата на тропосферен озон в атмосферния въздух е напълно автоматична и е базирана на съвременни и световно признати модели. Тя ползва в пълен обем националната прогноза на времето и предсказва нивата на приземен озон за 2 денонощия напред, като изпълнява нормативните и европейско признатите критерии за качество на прогнозата. Обновява се на всеки 12 часа и е общодостъпна на интернет сайта на НИГГГ.

Палеомагнитната лаборатория е единствената в България. Оборудвана е със съвременна специализирана апаратура за измерване и анализ на магнитните свойства на скали, седименти, почви и археологически останки от печена глина. Създадена е и се актуализира база данни за стойностите на древното магнитно поле на територията на България за последните 8 000 г.

Метеорен радар (EMDR20). Този уникален за страната и единствен в Централна и Източна Европа радар извършва мониторинг на термодинамичния режим в мезосферата и ниската стратосфера. Изучава частта от атмосферата на Земята, засегната от човешката дейност и от слънчевата активност, които влияят върху разпространението на радиовълните.

Геофизичната обсерватория “Витоша” е уникална станция с подземен тунел със сеизмична, акселерометрична и други апаратури, участващи в международни научни програми и проекти.

ГИС центърът за географска информация към Департамента География събира, обработва, анализира и представя физически и икономически географски данни за нуждите на управлението на страната.

Националният център за обработка и анализ на геодезически данни от измерванията на Националната ГНСС мрежа, Държавните нивелачна и гравиметрични мрежи. Центърът осъществява обработка на измерванията, получаване на координатите и скоростите на точките и дейностите свързани с поддръжка на Държавната GPS мрежа.

Изчислителният център за събиране, обработка и анализ на данни от националната и локални акселерометрични мрежи. Оценява и идентифицира динамични характеристики на сеизмичните въздействия в земна среда, сгради и инженерни съоръжения за нуждите на сеизмичното инженерство, превенцията и намаляване на сеизмичния риск.

В оперативната дейност на НИГГГ са ангажирани 60 % от служителите на Института.

Мониторингова научно-оперативна дейност на НИГГГ при БАН

Онлайн гео услуги

Оттук можете да изискате извършването на различни платени услуги от Националния институт по Геофизика, Геодезия и География. Посетете долния линк и попълнете електронната форма с желаната от вас услуга. НИГГГ ще се свърже във възможно най-кратък срок с детайли относно вашата поръчка.

requestaquote-button-bg

Вашето мнение е важно

Сведенията, които ще ни доставите за Вашето населено място чрез този Въпросник, ще бъдат използвани изключително за повишаване качеството на превантивните мерки.

fillupquestionaire-button-bg