ИНФОРМАЦИЯ В РЕАЛНО ВРЕМЕ

gnss
Перманентна GNSS мрежа

Нормативни документи

Правилник за ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ ИНСТИТУТ ПО ГЕОФИЗИКА, ГЕОДЕЗИЯ И ГЕОГРАФИЯ ПРИ БАН


ХАРТА на правата на кандидатите за работа и лицата, заети по трудово и гражданско правоотношение, по отношение защитата и обработването на личните им данни


Правилник за ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД в НИГГГ


Правилник за ПОЛЗВАНЕ НА КОМПЮТЪРНИТЕ РЕСУРСИ в НИГГГ при БАН


ЕТИЧЕН КОДЕКС НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В НАЦИОНАЛНИЯ ИНСТИТУТ ПО ГЕОФИЗИКА, ГЕОДЕЗИЯ И ГЕОГРАФИЯ ПРИ БАН


Правилник за ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ В НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ПО ГЕОФИЗИКА, ГЕОДЕЗИЯ И ГЕОГРАФИЯ – БАН

ИЗИСКВАНИЯ за оформяне на рецензия за заемане на
академична длъжност “доцент” в НИГГГ-БАН

ИЗИСКВАНИЯ за оформяне на становище за заемане на
академична длъжност “доцент” в НИГГГ-БАН

ИЗИСКВАНИЯ за оформяне на рецензия за заемане на
академична длъжност “професор” в НИГГГ-БАН

ИЗИСКВАНИЯ за оформяне на становище за заемане на
академична длъжност “професор” в НИГГГ-БАН


СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ИНСТИТУТ ПО ГЕОФИЗИКА, ГЕОДЕЗИЯ И ГЕОГРАФИЯ – БАН за периода 2019 – 2030 г.


Вътрешни правила за УПРАВЛЕНИЕ НА ЦИКЪЛА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ В НИГГГ

Онлайн гео услуги

Оттук можете да изискате извършването на различни платени услуги от Националния институт по Геофизика, Геодезия и География. Посетете долния линк и попълнете електронната форма с желаната от вас услуга. НИГГГ ще се свърже във възможно най-кратък срок с детайли относно вашата поръчка.

Вашето мнение е важно

Сведенията, които ще ни доставите за Вашето населено място чрез този Въпросник, ще бъдат използвани изключително за повишаване качеството на превантивните мерки.

fillupquestionaire-button-bg