ИНФОРМАЦИЯ В РЕАЛНО ВРЕМЕ

gnss
Перманентна GNSS мрежа

Научни структурни звена

ДЕПАРТАМЕНТ “ГЕОФИЗИКА”

Чл.-кор. Проф. Николай МИЛОШЕВ,
Тел. 02 979 33 09,
miloshev@geophys.bas.bg
Изследвания и научно-оперативна дейност в областта на физиката на твърдата Земя (земен магнетизъм и гравиметрия, палеомагнетизъм и магнетизъм на околната среда) и на физиката на земната обвивка (атмосфера и йоносфера).

Секции

Земен магнетизъм
Проф. дтн Даниела ЙОРДАНОВА,
Тел. 02 979 39 58,
vanedi@geophys.bas.bg

 • Мониторинг и анализ на поведението на съвременното земно магнитно поле чрез данните от геомагнитна обсерватория “Панагюрище”.
 • Интерпретация на геомагнитни и гравитационни аномалии, предизвикани от структури в земната кора и горната мантия.
 • Проучване на дълбочинни геоелектрични структури чрез метода на телуричните токове.
 • Изследване на поведението на древното магнитно поле в историческото минало чрез археомагнитни данни и археомагнитно датиране. Приложни магнитни изследвания на околната среда с цел: палеоклиматични реконструкции на територията на България и оценка на степента на антропогенно замърсяване на почви и седименти.
 • Изследвания на анизотропията на магнитната възприемчивост на скални образци при решаване на структурни геоложки проблеми.

Физика на атмосферата
Чл.-кор. Проф. Николай МИЛОШЕВ,
Тел. 02 979 33 09,
miloshev@geophys.bas.bg

 • Фазови преходи на вода в атмосферата.
 • Атмосферна дифузия и турбулентност.
 • Динамични процеси в атмосферата.
 • Стратосферен озон и ултравиолетова радиация в атмосферата.
 • Опазване на чистотата на въздуха, инвентаризации на емисиите на замърсители и моделно прогнозиране на качеството на въздуха в локален, регионален и национален мащаб.

Физика на йоносферата
Проф. д-р Наталия КИЛИФАРСКА,
Тел. 02 979 33 29,
natalka@geophys.bas.bg

 • Изследване на механизма на въздействие на йоносферата върху земната атмосфера – влиянието й върху химическия състав, температурния баланс и структура, и радиационните й свойства.
 • Изследвания на средната атмосфера и връзката им с изменението на климата.
 • Изследване на вълните в йоносферата – глобалното разпределение и времевите изменения на основните приливи, стационарните планетарни вълни и др
 • Влияние на динамиката на атмосферата и климата върху йоносферата, със съществено значение за комуникациите и сателитните технологии.

ДЕПАРТАМЕНТ “СЕИЗМОЛОГИЯ”

проф. д-р Емил БОТЕВ,
Тел. 02 979 33 56,
ebotev@geophys.bas.bg
Департаментът поддържа непрекъснатото безаварийно функциониране на Националната сеизмологична служба.

 • Мониторинг на сеизмичността и анализ на сеизмогенните процеси на територията на страната и съседните земи.
 • Физика на сеизмичните вълни и механизми на земетресенията.
 • Магнитудна класификация на земетресенията.
 • Строеж на земната кора в България.
 • Сеизмично райониране на Република България.

Основни научно-приложни резултати: Карти за сеизмично райониране на България; Автоматизирана система за оценка на последствията от земетресения; Детайлни макросеизмични файлове, карти и атласи; Сеизмично осигуряване на българските АЕЦ; Оценка и анализ на сеизмичния риск; Сеизмични експертизи, анализи и становища; Участия в новинарски и образователни предавания на различни телевизионни и радио програми.

ДЕПАРТАМЕНТ “СЕИЗМИЧНО ИНЖЕНЕРСТВО”

доц. д-р Димитър СТЕФАНОВ,
Тел. 02 979 33 18,
dstefanov@geophys.bas.bg
Департаментът поддържа непрекъснатото функциониране на Националната мрежа за силни земни движения.
Оценка на сеизмичния риск на населени места, сгради и съоръжения:

 • Определяне на параметрите на очакваните сеизмични въздействия.
 • Изследване на реагирането на динамични въздействия на системата земна среда-конструкция-оборудване.
 • Вероятностен анализ на надеждността на отговорни строителни конструкции.

Намаляване на разрушителния ефект на земетресенията:

 • Обследване, анализ и оценка на пораженията от силни земетресения у нас и в чужбина.
 • Изследване и оценка на сеизмичната устойчивост/уязвимост на всякакъв вид сгради и инженерни съоръжения.
 • Създаване на конструктивни системи, активно противопоставящи се на сеизмичните въздействия.
 • Намаляване на сеизмичната уязвимост на паметници на културата.

Разработване на нормативни документи за проектиране и строителство в земетръсни райони: Усъвършенстване на нормите за строителство; Разработване на инструкции за приложение на нормативните документи в инженерната практика; Разработване на Националните параметри за прилагане на ЕС8 в България.
По-важни обекти на научно-приложната дейност: АЕЦ “Козлодуй” и площадката на АЕЦ “Белене”; ТЕЦ “Марица-изток”; Язовирите “Чаира”, “Кърджали”, “Драгиново”, “Цанков камък” и др.; Метрото в София; Солното тяло край гр. Провадия; Паметници на културата – Рилски манастир, църквата “Света София” в София, сградите на Българската народна банка във Варна и Пловдив, джамията в Шумен, античния театър в Пловдив и др.

ДЕПАРТАМЕНТ “ГЕОДЕЗИЯ”

проф. дтн Иван ГЕОРГИЕВ,
Тел. 02 979 33 02,
ivan@bas.bg
Обект на изследване е Земята като планета: космическата геодезия; геодезическата астрономия; физическата и математическа геодезия; опорните геодезически мрежи; глобалната, регионалната и локална геодинамика; въвеждане, обновяване и използване на националните референтни координатни, височинни и гравиметрични системи, като част от европейските и световни системи; създаване на национална база данни за геодезическа информация и разработване на методи за нейното поддържане, обновяване и интегриране с други национални и международни геоинформационни системи.
Дейности:

 • Поддържа Националната мрежа от перманентни ГНСС станции,
 • Участва в изграждането и поддържането на основната гравиметрична мрежа на България.
 • Обезпечава измерванията на нивото на Черно море и на магнитните измервания в страната, възложено съгласно Закона за геодезията и картографията от 2006 г. на БАН.
 • Национален център за събиране, обработка и анализ на геодезически данни от измерванията на Държавните GPS, нивелачна и гравиметрична мрежа.
 • Експертна дейност и подготовка на специалисти по обща, висша и приложна геодезия.

ДЕПАРТАМЕНТ “ГЕОГРАФИЯ”

Доц. д-р Мариан ВЪРБАНОВ,
Тел. 02 979 39 43,
m62v@abv.bg
Изучава пространствените изменения в природата и обществото в България и научно обслужва държавата на национално, регионално и общинско ниво. Изследват се взаимодействията между природата, населението, селищата и икономиката в географското пространство.

Секции

Физическа география
Доц. д-р Георги ЖЕЛЕЗОВ,
Тел. 02 979 33 04,
gzhelezov@abv.bg
Научна и експертна дейност по отношение на параметрите, потенциала, динамиката, качеството и пространствено-времевите прояви на природните компоненти (релеф, климат, води, почви, растителност, животни) и ландшафтите на локално, национално и регионално ниво в контекста на глобалните промени. Приоритетите в изследванията са свързани с оптимално природоползване и устойчиво развитие на територията в системата човек-общество и мониторинг върху степента на въздействие, взаимодействие, трансформация, риск и промяна в качеството на околната среда.

Икономическа и социална география
Доц. д-р Надежда ИЛИЕВА,
Teл. 02 979 33 69,
nadeto.ilieva@abv.bg
Изследвания на комплексни и отраслови проблеми, свързани с географската локализация на отделни производства, демографски процеси и други по административно-териториални единици, отраслови и интегрални райони, населени места, както и по утвърдените със Закона за регионалното развитие райони за планиране. Изследват се условията и факторите, влияещи върху тези процеси, а също и антропогенното натоварване върху природната среда. Изучават се въпросите, свързани с териториалното проявление и влияние на трансграничното сътрудничество, както със съседните страни, така и с партньори от Европейския съюз върху социално-икономическото развитие на страната. Изследва се участието на страната в специализирани регионални програми и стратегии на Европейския съюз, като Дунавската стратегия. Извършва се експертна дейност, обслужваща държавни и местни органи.

Географски информационни системи
Проф. дгн Румяна ВАЦЕВА,
Teл. 02 979 33 70,
rvatseva@gmail.com
Разработва изследователски проекти и ГИС приложения в областта на географските изследвания, пространствени анализи и моделиране, създаване и поддържане на гео бази данни на локално, регионално и национално ниво. Осъществява сътрудничество със сродни научни институции от страната и чужбина. Секцията поддържа съвременно оборудван ГИС център с 12 работни места, копирна и печатна техника.

Онлайн гео услуги

Оттук можете да изискате извършването на различни платени услуги от Националния институт по Геофизика, Геодезия и География. Посетете долния линк и попълнете електронната форма с желаната от вас услуга. НИГГГ ще се свърже във възможно най-кратък срок с детайли относно вашата поръчка.

requestaquote-button-bg

Вашето мнение е важно

Сведенията, които ще ни доставите за Вашето населено място чрез този Въпросник, ще бъдат използвани изключително за повишаване качеството на превантивните мерки.

fillupquestionaire-button-bg