image


Мария Костадинова Аврамова


Доц. д-р


Мария Костадинова-Аврамова е доцент в департамент „Геофизика” към Националния институт по геофизика, геодезия и география към БАН. От 2000 г. тя работи главно в областта на археомагнетизма. Нейните научни интереси са насочени към изучаване на секуларните вариации на геомагнитното поле в историческото минало, изследване остатъчната намагнитеност на археологически материали от изпечена глина и приложение на археомагнетизма в археологията.

E-mail: miki4740@abv.bg; mavramova@geophys.bas.bg

Телефон: 0895 745 533; 02 / 979 3327

Web: https://www.researchgate.net/profile/M_Kostadinova- Avramova