ИНФОРМАЦИЯ В РЕАЛНО ВРЕМЕ

gnss
Перманентна GNSS мрежа

История

Департамент „География” към НИГГГ е правоприемник на Географски институт на БАН, съществувал през периода 1950 – 2010 г.

Географският институт е обособен като самостоятелно звено в системата на БАН през 1950 г. Изтъкнатият физикогеограф чл.-кор.проф. Живко Гълъбов става негов пръв директор. До началото на 1970-те години институтът извършва основните проучвания в областта на физическата и икономическата география на съвременна България. Резултатите от тях са публикувани в два пионерни труда: монографията “География на България” – в два тома, и Националния географски атлас.

През периода 1972-1988 г. Географският институт функционира в рамките на Единния център по науките за Земята, в който заема специфично място, тъй като изучава взаимодействието между природата и обществото в България. Това отличава дейността му от тази на другите звена в групата на науките за Земята, които изследват само отделни елементи или аспекти на природата, населението, стопанството, районирането и регионалното развитие на страната. Географският институт е и сред първите научни звена, които се занимават с различните аспекти на опазването на околната среда. Броят на учените продължава да нараства в този период, като се формират секции по:

  • Геоморфология и картография;
  • Климатология и хидрология;
  • Ландшафтознание и опазване на околната среда;
  • Социално-икономическа география;
  • География на населението и селищата.

В началото на 80-те години институтът координира най-голямото комплексно изследване на природния и социално-икономическия потенциал на планините в България, резултатите, от което са публикувани в двутомната монография „Природният и икономическият потенциал на планините в България” (1989). През същия период е завършен и първият тритомен труд в областта на регионалната география у нас „География на България” (1989), който включва физико- и икономгеографска регионализация на страната.

Политическите и икономическите реформи в България след 1989 г. дават началото на съвременния период от развитието на Географския институт. Обособяват се секциите “Физическа география” и “Икономическа география” и се изгражда Център по геоинформатика. Структурните промени целят да развитият инфраструктурата и стимулират взаимодействието с национални и особено международни научни организации и мрежи. Географският институт взима активно участие в разработването на значими държавни документи, като Националния план и Националната стратегия за регионално развитие, Демографската стратегия на България, както и концепции и стратегии на регионално и локално ниво.

В резултат осъществяването на реформата в структурата на БАН, Географският институт премина процедурата „сливане” с Геофизичния институт, ЦЛВГ, ЦЛСМСИ и от месец юли 2010 г. е департамент „География” към Националния институт по геофизика геодезия и география.

Онлайн гео услуги

Оттук можете да изискате извършването на различни платени услуги от Националния институт по Геофизика, Геодезия и География. Посетете долния линк и попълнете електронната форма с желаната от вас услуга. НИГГГ ще се свърже във възможно най-кратък срок с детайли относно вашата поръчка.

requestaquote-button-bg

Вашето мнение е важно

Сведенията, които ще ни доставите за Вашето населено място чрез този Въпросник, ще бъдат използвани изключително за повишаване качеството на превантивните мерки.

fillupquestionaire-button-bg