ИНФОРМАЦИЯ В РЕАЛНО ВРЕМЕ

gnss
Перманентна GNSS мрежа

История

Департамент География е наследник на Географския институт на БАН и от 01.07.2010 г. става част от новосъздадения Национален институт по геофизика, геодезия и география на БАН (НИГГГ – БАН).

Географският институт е обособен като самостоятелно звено в системата на БАН през 1950 г. и негов пръв директор е чл.-кор. проф. Живко Гълъбов – преподавател по физическа география и геоморфология в СУ “Св. Кл. Охридски”. В началото дейността на института е организирана в две секции: “Физическа география” – с ръководител проф. чл.-кор. проф. Живко Гълъбов, и “Икономическа география” – с ръководител акад. Анастас Бешков. До началото на 70-те години на ХХ в. в института се извършват основно проучвания в областта на физическата и икономическата география на съвременна България. Резултатите от тях са публикувани в два тома на монографията “География на България”: том 1. “Физическа география” (1966) и том 2. “Икономическа география” (1961).

През периода 1972-1988 г. Географският институт функционира в рамките на Единния център по науките за Земята, в който заема специфично място, тъй като изучава взаимодействието между природата и обществото в България. Това отличава дейността му от тази на другите звена в групата на науките за Земята, които изследват само отделни елементи или аспекти на природата, населението, стопанството, районирането и регионалното развитие на страната. Географският институт е и сред първите научни звена, в чиято дейност се разглеждат различните аспекти на опазването на околната среда. Броят на учените продължава да нараства в този период, като се формират секциите: “Геоморфология и картография”; “Климатология и хидрология”; “Ландшафтознание и опазване на околната среда”; “Социално-икономическа география” и “География на населението и селищата”.

В началото на 80-те години институтът координира най-голямото комплексно изследване на природния и социално-икономическия потенциал на планините в България, резултатите от което са публикувани в двутомната монография “География на България”: том 1. “Природа и ресурси” (1989) и том 2. “Население и икономика” (1990). През същия период е издаден “Атлас Народна Република България” (1973) и е завършен първият тритомен труд в областта на регионалната география у нас: том 1.”Физическа география. Природни условия и ресурси” (1982), том 2. “Икономическа география: Население, селища, стопански отрасли” (1981), том 3. “Физикогеографско и социално-икономическо райониране” (1989).

Политическите и икономическите реформи в България след 1989 г. дават ново начало на развитие на Географския институт. Секциите с физикогеографска насоченост на изследване са обединени в секция “Физическа география”, a тези с икономгеографска – в секция “Икономическа и социална география”.

През 2008 г. е изградено ново специализирано звено “Геоинформационен център”. С промените се цели да се развие инфраструктурата и да се стимулира взаимодействието с национални и особено с международни научни организации и мрежи. Резултатите от изследванията са публикувани в две монографии: “География на България: Физикогеографска и социално-икономическа география” (1997) и “География на България” (2002).

От създаването си Географският институт издава свое списание с резултатите от най-новите научни изследвания в областта на географията. В периода 1951–1974 г. излиза научната поредица “Известия на Географския институт”, а от 1974 г. до днес – научното академично списание “Проблеми на географията“.

След 01.07.2010 г., когато институтът става звено от обединения Национален институт по геофизика, геодезия и география (НИГГГГ- БАН), се създават три секции: “Физическа география”, “Икономическа и социална география” и “Географски информационни системи (ГИС)”.

Онлайн гео услуги

Оттук можете да изискате извършването на различни платени услуги от Националния институт по Геофизика, Геодезия и География. Посетете долния линк и попълнете електронната форма с желаната от вас услуга. НИГГГ ще се свърже във възможно най-кратък срок с детайли относно вашата поръчка.

Вашето мнение е важно

Сведенията, които ще ни доставите за Вашето населено място чрез този Въпросник, ще бъдат използвани изключително за повишаване качеството на превантивните мерки.

fillupquestionaire-button-bg