ИНФОРМАЦИЯ В РЕАЛНО ВРЕМЕ

gnss
Перманентна GNSS мрежа

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД В НИГГГ

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ПО ГЕОФИЗИКА,
ГЕОДЕЗИЯ И ГЕОГРАФИЯ

София 1113, ул. “Акад. Г. Бончев” бл. 3, тел: (02)979 3322, факс: (02)971 3005
www.niggg.bas.bg, e-mail: office@geophys.bas.bg

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД В НИГГГ

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

I.1. Този Правилник за вътрешния трудов ред /ПВТР/ се издава на основание чл.181 ал.1 от КТ за конкретизиране на правата и задълженията на работодателя, длъжностните лица и на служителите в НИГГГ – БАН Адрес: София 1113, ул.Акад.Г.Бончев, бл.3.

І.2. ПВТР в НИГГГ предоставя уредба на въпросите, свързани с организацията на трудовия процес и осигуряването на безопасна и здравословна работна среда, стимулираща повишаването на ефективността на труда.

І.3. Правилникът за вътрешния трудов ред урежда:

  • възникването, изменението и прекратяването на трудовите правоотношения;
  • регламентация на разпределянето на работното време, почивките и отпуските;
  • правата и задълженията на работодателя;
  • правата и задълженията на работниците;
  • трудовата дисциплина, дисциплинарните нарушения и наказания и реализирането на ограничената имуществена отговорност;
  • пропускателният режим в НИГГГ;
  • заплащането на служителите.

ПЪЛЕН ТЕКСТ

Настоящият правилник е утвърден от директора на НИГГГ и влиза в сила от 01.11.2018г.

Директор НИГГГ:

/чл.-кор.проф.д.н. Н. Милошев/

Онлайн гео услуги

Оттук можете да изискате извършването на различни платени услуги от Националния институт по Геофизика, Геодезия и География. Посетете долния линк и попълнете електронната форма с желаната от вас услуга. НИГГГ ще се свърже във възможно най-кратък срок с детайли относно вашата поръчка.

Вашето мнение е важно

Сведенията, които ще ни доставите за Вашето населено място чрез този Въпросник, ще бъдат използвани изключително за повишаване качеството на превантивните мерки.

fillupquestionaire-button-bg