ИНФОРМАЦИЯ В РЕАЛНО ВРЕМЕ

gnss
Перманентна GNSS мрежа

Публикации

Научни книги и сборници от научни конференции от последните
5 години

 1. География и регионално развитие. 2010. Сб. доклади по случай 60 години ГИ при БАН.
 2. Турската етническа група в България (1878-2001). 2010. Авт.: Н. Илиева.
 3. География на анклавите. 2010. Авт.: Борис Колев
 4. Географски терминологичен речник. 2011.
 5. България. Географски атлас. 2012.
 6. Sustainable Development in Mountain Regions. Southeastern Europe. 2012. Springer. (Edited by G. Zhelezov).
 7. Морфотектоника на Балканския полуостров. 2012. Авт.: Г. Алексиев.
 8. Социално-икономическата трансформация в България – особености и териториални различия. 2012. Авт.: М. Илиева.
 9. Рискът от наводнения. ГИС моделиране на промените в околната среда за оценка на риска от наводнения. 2012. Авт.: М. Николова, Ст. Недков.
 10. Защитени карстови територии – мониторинг и управление. 2012.
 11. Цивилизационна геополитика. Идейно-теоретични основи. 2012. Авт.: В. Михайлов.
 12. Планините в България. 2013. Авт.: В. Николов, М. Йорданова, Ив. Ботева.
 13. Ромите в България – брой и локализация от Освобождението (1878) до началото на ХХІ в. 2012. Авт: Н. Илиева.
 14. Проф. д-р Иван Батаклиев. Избрани трудове. ТерАрт. 2014. p. 296. ISBN 978-954-9531-23-7. Г. Железов (съставител).
 15. Сборник с доклади от Научна конференция с международно участие „География и Регионалистика“ в чест на проф. д-р Иван Батаклиев, 30-31 октомври 2014 г., гр. Пазарджик. ISBN 978-954-9531-25-1. 7-10.
 16. Динамика на урбанизираните територии на Черноморската крайбрежна зона в България за периода 1977-2011 г. по данни от дистанционни изследвания. 2015. Авт.: Р. Вацева.

Галерия – Монографии и други издания

Онлайн гео услуги

Оттук можете да изискате извършването на различни платени услуги от Националния институт по Геофизика, Геодезия и География. Посетете долния линк и попълнете електронната форма с желаната от вас услуга. НИГГГ ще се свърже във възможно най-кратък срок с детайли относно вашата поръчка.

requestaquote-button-bg

Вашето мнение е важно

Сведенията, които ще ни доставите за Вашето населено място чрез този Въпросник, ще бъдат използвани изключително за повишаване качеството на превантивните мерки.

fillupquestionaire-button-bg

WordPress Video Lightbox Plugin