ИНФОРМАЦИЯ В РЕАЛНО ВРЕМЕ

gnss
Перманентна GNSS мрежа

Конкурси


Правилник за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в НИГГГ – БАН


ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНА СТЕПЕН

Защитата на дисертацията на инж. Антон Иванов Иванов, редовен докторант в НИГГГ-БАН за присъждане на образователна и научна степен “доктор” по научна специалност “Обща, висша и приложна геодезия” на тема “Обработка и анализ на мареографни измервания за мониторинг нивото на Черно море” ще се проведе на 11.04.2017 г. от 15 ч. в зала 101 на НИГГГ-БАН, ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 3, на заседание на утвърдено за процедурата Научно жури.

Научно жури:

Външни членове

 1. проф. д-р Пеньо Димитров Пенев (рецензия)
 2. проф. д-р Елена Пенева Пенева-Златкова (становище)
 3. доц. д-р Михаил Стойков Авджиев (становище)
 4. резервен член – доц. д-р Момчил Димитров Минчев

Вътрешни членове

 1. проф. дтн Иван Георгиев Георгиев (становище)
 2. проф. дтн Явор Георгиев Чапанов (рецензия)
 3. резервен член – доц. д-р Керанка Славова Василева

Автореферат на дисертационния труд


ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНА СТЕПЕН

Защитата на дисертацията на Александра Любенова Равначка, докторант в самостоятелна форма на обучение в НИГГГ-БАН, за присъждане на образователна и научна степен “доктор” по професионално направление 4.4. Науки за Земята, научна специалност “Икономическа и социална география” на тема “Териториални различия в търсенето и предлагането на работна сила в Благоевградска област (2001-2011 г.)” ще се проведе на 16.03.2017 г. от 11 ч. в зала 101 на НИГГГ-БАН, ул. “Акад. Г. Бончев” бл. 3, на заседание на утвърдено за процедурата Научно жури.

Научно жури:

Външни членове

 1. проф. д-р Веселин Илиев Бояджиев (рецензия)
 2. доц. д-р Климент Минев Найденов (становище)
 3. доц. д-р Емилия Николова Патарчанова (становище)
 4. резервен член – доц. д-р Тони Драганов Трайков

Вътрешни членове

 1. проф. д-р Чавдар Милчев Младенов (рецензия)
 2. доц. д-р Диляна Станева Стефанова (становище)
 3. резервен член – доц. д-р Боян Йорданов Кулов

Автореферат на дисертационния труд


ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ

Конкурс за доцент

по професионално направление 4.4. Науки за Земята,
научна специалност “Физика на океана, атмосферата и околоземното пространство”,
обнародван в “Държавен вестник” брой 79 от 07.10.2016 г.

Научно жури в състав:

Външни членове

 1. проф. дфн Екатерина Ангелова Бъчварова (становище)
 2. проф. д-р Димитър Георгиев Атанасов (становище)
 3. доц. д-р Емилия Венкова Георгиева (становище)
 4. доц. д-р Ренета Недялкова Димитрова (рецензия)
 5. резервен член – доц. д-р Мария Петрова Коларова

Вътрешни членове

 1. чл.кор. Николай Георгиев Милошев (становище)
 2. чл.кор. Костадин Ганчев Ганев (становище)
 3. проф. дфн Димитър Енчев Сираков (рецензия)
 4. резервен член – проф. д-р Наталия Андреева Килифарска

Кандидат:

гл.ас. д-р Георги Костадинов Гаджев


ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНА СТЕПЕН

Защитата на дисертацията на ас. Юлия Георгиева Крумова, докторант на самостоятелна подготовка в НИГГГ-БАН за присъждане на образователна и научна степен “доктор” по научна специалност “Физическа география и ландшафтознание” на тема “Картографско оформление на тематични физикогеографски карти” ще се проведе на 24.02.2017 г. от 11 ч. в зала 101 на НИГГГ-БАН, ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 3, на заседание на утвърдено за процедурата Научно жури.

Научно жури:

Външни членове

 1. акад. Тодор Николов (становище)
 2. проф. дгн Иван Чолеев (рецензия)
 3. доц. д-р Асен Асенов (становище)
 4. резервен член – доц. д-р Красимир Стоянов

Вътрешни членове

 1. доц. д-р Георги Железов (рецензия)
 2. доц. д-р Стоян Недков (становище)
 3. резервен член – доц. д-р Емилия Черкезова

Автореферат на дисертационния труд


ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ

Конкурс за доцент

по професионално направление 4.4. Науки за Земята,
научна специалност “Земен магнетизъм и гравиметрия”,
обнародван в “Държавен вестник” брой 79 от 07.10.2016 г.

Научно жури в състав:

Външни членове

 1. проф. дфн Гоце Георгиев Тенчов (становище)
 2. проф. д.изк. Константин Тотев Тотев (становище)
 3. доц. д-р Явор Димитров Бояджиев (рецензия)
 4. доц. д-р Валери Драганов Григоров (становище)
 5. резервен член – доц. д-р Иван Асенов Бъчваров

Вътрешни членове

 1. проф. д-р Диана Василева Йорданова (рецензия)
 2. проф. дфн Тодоринка Вълчева Панчева (становище)
 3. чл.кор. Костадин Ганчев Ганев (становище)
 4. резервен член – доц. д-р Петя Тодорова Трифонова-Русинова

Кандидат:

гл.ас. д-р Мария Андреева Аврамова


Националният институт по геофизика, геодезия и география – БАН, София, обявява конкурс за академична длъжност главен асистент по професионално направление 4.4. Науки за Земята, научна специалност “Физическа география и ландшафтознание” за нуждите на департамент “География” – един, със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник” – бр. 97 от 06.12.2016 г.

Документи – в канцеларията на института в София 1113, ул. “Акад. Г. Бончев” бл. 3, тел. 02/979 3322.


Националният институт по геофизика, геодезия и география – БАН, София, обявява следните конкурси за академични длъжности: доцент по професионално направление 4.4. Науки за Земята, научна специалност “Физика на океана, атмосферата и околоземното пространство” за нуждите на департамент “Геофизика” – един, доцент по професионално направление 4.4. Науки за Земята, научна специалност “Земен магнетизъм и гравиметрия” за нуждите на департамент “Геофизика” – един, главен асистент по професионално направление 4.4. Науки за Земята, научна специалност “Сеизмология и вътрешен строеж на Земята” за нуждите на департамент “Сеизмология” – един, всички със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник” – бр. 79 от 07.10.2016 г.

Документи – в канцеларията на института в София 1113, ул. “Акад. Г. Бончев” бл. 3, тел. 02/979 3322.

Онлайн гео услуги

Оттук можете да изискате извършването на различни платени услуги от Националния институт по Геофизика, Геодезия и География. Посетете долния линк и попълнете електронната форма с желаната от вас услуга. НИГГГ ще се свърже във възможно най-кратък срок с детайли относно вашата поръчка.

requestaquote-button-bg

Вашето мнение е важно

Сведенията, които ще ни доставите за Вашето населено място чрез този Въпросник, ще бъдат използвани изключително за повишаване качеството на превантивните мерки.

fillupquestionaire-button-bg