ИНФОРМАЦИЯ В РЕАЛНО ВРЕМЕ

gnss
Перманентна GNSS мрежа

Конкурси


Правилник за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в НИГГГ – БАН


ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНА СТЕПЕН

Защитата на дисертацията на Стефан Стефанов Генчев, докторант в самостоятелна форма на обучение в НИГГГ-БАН за присъждане на образователна и научна степен ”доктор” по професионално направление 4.4. Науки за Земята, научна специалност “Картография и ГИС” на тема “Картографиране на защитени зони от НАТУРА 2000 с използване на дистанционни изследвания и ГИС” ще се проведе на 16.06.2020 г. (вторник) от 15 ч. в зала 101 на НИГГГ-БАН, ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 3, на заседание на утвърдено за процедурата Научно жури.

Научно жури:

Външни членове

 1. проф. д-р Теменужка Бандрова – (рецензия)
 2. доц. д-р Георги Желев – (становище)
 3. доц. д-р Пенка Кастрева – (становище)
 4. резервен член – доц. д-р Петър Димитров

Вътрешни членове

 1. проф. дн Румяна Вацева – (становище)
 2. доц. д-р Георги Железов – (рецензия)
 3. резервен член – доц. д-р Стоян Недков

Автореферат на дисертационния труд


Националният институт по геофизика, геодезия и география – БАН, София, обявява следните конкурси за академични длъжности: професор по професионално направление 4.4. Науки за Земята, научна специалност “Физическа география, ландшафтознание и ГИС” за нуждите на департамент География – един; главен асистент по професионално направление 4.4. Науки за Земята, научна специалност “Картография и ГИС” за нуждите на департамент География – два, всички със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник” – бр. 21 от 13.03.2020 г.

Документи – в канцеларията на института – София 1113, ул. “Акад. Г. Бончев” бл. 3, тел. 02/979 3322.


Националният институт по геофизика, геодезия и география – БАН, София, обявява конкурс за академична длъжност главен асистент по професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, научна специалност “Обща, висша и приложна геодезия” за нуждите на департамент Геодезия – един, със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник” – бр. 10 от 04.02.2020 г.

Документи – в канцеларията на института – София 1113, ул. “Акад. Г. Бончев” бл. 3, тел. 02/979 3322.


ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ

Конкурс за доцент

по професионално направление 4.4. Науки за Земята, научна специалност “Икономическа и социална география”, обнародван в “Държавен вестник” брой 51 от 28.06.2019 г.

Научно жури в състав:

Външни членове

 1. проф. д-р Борис Тодоров Колев – ЮЗУ “Неофит Рилски“ – рецензия БГ   EN
 2. проф. д-р Иван Гатев Марков – ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ – рецензия БГ   EN
 3. проф. д-р Румен Христов Янков – ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ – становище БГ   EN
 4. проф. д-р Спартак Василев Керемидчиев – ИИИ-БАН – становище БГ   EN
 5. доц. д-р Слави Петров Димитров – ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ – становище БГ   EN
 6. резервен член – доц. д-р Ивайло Любомиров Владев – ШУ „Еп. К. Преславски“

Вътрешни членове

 1. доц. д-р Надежда Борисова Илиева – становище БГ   EN
 2. доц. д-р Десислава Георгиева Вараджакова-Петрова – становище БГ   EN
 3. резервен член – проф. д-р Чавдар Младенов

Кандидат:

д-р Поли Николова Рукова

 • Резюмета на рецензираните публикации БГ   EN

Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 “Изграждане и развитие на Център за върхови постижения “Наследство БГ”, финансиран от ОП НОИР 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. – ИЗСЛЕДОВАТЕЛ – R1

Срок за подаване на документите: от 08.07.2019 г. до 15.07.2019 г.


Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 “Изграждане и развитие на Център за върхови постижения “Наследство БГ”, финансиран от ОП НОИР 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. – ИЗСЛЕДОВАТЕЛ – R1

Срок за подаване на документите: от 08.07.2019 г. до 15.07.2019 г.


Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 “Изграждане и развитие на Център за върхови постижения “Наследство БГ”, финансиран от ОП НОИР 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. – ИЗСЛЕДОВАТЕЛ – R2

Срок за подаване на документите: от 08.07.2019 г. до 15.07.2019 г.


Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 “Изграждане и развитие на Център за върхови постижения “Наследство БГ”, финансиран от ОП НОИР 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. – ИЗСЛЕДОВАТЕЛ – R2

Срок за подаване на документите: от 08.07.2019 г. до 15.07.2019 г.


Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 “Изграждане и развитие на Център за върхови постижения “Наследство БГ”, финансиран от ОП НОИР 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. – ИЗСЛЕДОВАТЕЛ – R4

Срок за подаване на документите: от 08.07.2019 г. до 15.07.2019 г.


Националният институт по геофизика, геодезия и география – БАН, София, обявява конкурс за академична длъжност доцент по професионално направление 4.4. Науки за Земята, научна специалност “Икономическа и социална география” за нуждите на департамент География – един, със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник” – бр. 51 от 28.06.2019 г.

Документи – в канцеларията на института в София 1113, ул. “Акад. Г. Бончев” бл. 3, тел. 02/979 3322.


ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНА СТЕПЕН

Защитата на дисертацията на ас. Мария Славчева Темелкова, докторант в самостоятелна форма на обучение в НИГГГ-БАН за присъждане на образователна и научна степен “доктор” по професионално направление 4.4. Науки за Земята, научна специалност “Хидрология на сушата и водните ресурси” на тема “Състояние и тенденции в развитието на водния сектор в Северозападна България” ще се проведе на 08.07.2019 г. (понеделник) от 14 ч. в библиотеката на НИГГГ-БАН, ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 3, на заседание на утвърдено за процедурата Научно жури.

Научно жури:

Външни членове

 1. проф. д-р Алексей Бендерев (становище)
 2. доц. д-р Петър Филков (становище)
 3. проф. д-р Емил Бурназки (рецензия)
 4. резервен член – доц. д-р Ваня Йончева

Вътрешни членове

 1. проф. д-р Зоя Матеева (рецензия)
 2. доц. д-р Мариан Върбанов (становище)
 3. резервен член – проф. д-р Игор Няголов

Автореферат на дисертационния труд


ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНА СТЕПЕН

Защитата на дисертацията на ас. Таня Василева Тренкова, докторант в самостоятелна форма на обучение в НИГГГ-БАН за присъждане на образователна и научна степен “доктор” по професионално направление 4.4. Науки за Земята, научна специалност “Физическа география и ландшафтознание” на тема “WEB-базирани ГИС приложения за подпомагане на интегрираното управление на водите в басейна на р. Янтра” ще се проведе на 28.06.2019 г. (петък) от 14 ч. в библиотеката на НИГГГ-БАН, ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 3, на заседание на утвърдено за процедурата Научно жури.

Научно жури:

Външни членове

 1. проф. дтн инж. Оханес Сантурджиян (рецензия)
 2. доц. д-р Стелиян Димитров (становище)
 3. доц. д-р Ваня Йончева (становище)
 4. резервен член – доц. д-р Даниела Златунова

Вътрешни членове

 1. доц. д-р Стоян Недков (становище)
 2. доц. д-р Емилия Черкезова (рецензия)
 3. резервен член – проф. д-р Марияна Николова

Автореферат на дисертационния труд


Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от ОП НОИР 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. – ИЗСЛЕДОВАТЕЛ – R1

Срок за подаване на документите: от 10.06.2019 г. до 17.06.2019 г.


Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от ОП НОИР 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. – ИЗСЛЕДОВАТЕЛ – R2

Срок за подаване на документите: от 10.06.2019 г. до 17.06.2019 г.


ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ

Конкурс за доцент

по професионално направление 4.4. Науки за Земята, научна специалност “Икономическа и социална география” (География на туризма), обнародван в “Държавен вестник” брой 104 от 14.12.2018 г.

Научно жури в състав:

Външни членове

 1. проф. д-р Галина Рашкова – СУ “Св. Кл. Охридски” – становище БГ   EN
 2. проф. дгн Мария Воденска – МВБУ – становище БГ   EN
 3. проф. д-р Николина Попова-Димитрова – МВБУ – рецензия БГ   EN
 4. проф. д-р Борис Колев – ЮЗУ “Неофит Рилски” – рецензия БГ   EN
 5. доц. д-р Мариана Асенова – СУ “Св. Кл. Охридски” – становище БГ   EN
 6. резервен член – доц. д-р Елка Дограмаджиева – СУ “Св. Кл. Охридски”

Вътрешни членове

 1. доц. д-р Боян Кулов – становище БГ   EN
 2. доц. д-р Надежда Илиева – становище БГ   EN
 3. резервен член – проф. д-р Чавдар Младенов

Кандидат:

Десислава Георгиева Вараджакова

 • Резюмета на рецензираните публикации БГ   EN

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНА СТЕПЕН

Защитата на дисертацията на ас. Поли Николова Рукова, докторант в самостоятелна форма на обучение в НИГГГ-БАН за присъждане на образователна и научна степен “доктор” по професионално направление 4.4. Науки за Земята, научна специалност “Икономическа и социална география” на тема “Влияние на международното разделение на труда върху локализацията на производството на облекло в Югозападна и Южна Централна България” ще се проведе на 10.04.2019 г. (сряда) от 14 ч. в зала 101 на НИГГГ-БАН, ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 3, на заседание на утвърдено за процедурата Научно жури.

Научно жури:

Външни членове

 1. проф. д-р Петър Стоянов – СУ “Св. Кл. Охридски” (становище)
 2. проф. д-р Веселин Бояджиев – СУ “Св. Кл. Охридски” (рецензия)
 3. проф. д-р Борис Колев – ЮЗУ “Неофит Рилски” (становище)
 4. резервен член – доц. д-р Илия Копралев – пенсионер

Вътрешни членове

 1. доц. д-р Боян Кулов (становище)
 2. проф. д-р Чавдар Младенов (рецензия)
 3. резервен член – доц. д-р Надежда Илиева

Автореферат на дисертационния труд


ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНА СТЕПЕН

Защитата на дисертацията на ас. Йордан Василев Димитров, докторант в задочна форма на обучение в НИГГГ-БАН за присъждане на образователна и научна степен “доктор” по професионално направление 4.4. Науки за Земята, научна специалност “Хидрология на сушата и водните ресурси” на тема “Управление на речните водни ресурси в Северозападна България в условия на засушаване” ще се проведе на 14.11.2018 г. (сряда) от 14 ч. в зала 101 на НИГГГ-БАН, ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 3, на заседание на утвърдено за процедурата Научно жури.

Научно жури:

Външни членове

 1. проф. д-р Игор Няголов (НИМХ-БАН) (становище)
 2. доц. д-р Ирена Илчева (НИМХ-БАН) (становище)
 3. доц. д-р Даниела Златунова (СУ “Св. Кл. Охридски”) (рецензия)
 4. резервен член – доц. д-р Бернардо Ривас (ЛТУ)

Вътрешни членове

 1. доц. д-р Мариан Върбанов (становище)
 2. проф. д-р Зоя Матеева (рецензия)
 3. резервен член – доц. д-р Петър Ножаров

Автореферат на дисертационния труд


ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ

Конкурс за доцент

по професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия,
научна специалност “Обща, висша и приложна геодезия”,
обнародван в “Държавен вестник” брой 37 от 04.05.2018 г.

Научно жури в състав:

Външни членове

 1. проф. д-р Пеньо Пенев (рецензия)
 2. проф. д-р Момчил Минчев (становище)
 3. доц. д-р Юри Цановски (становище)
 4. резервен член – доц. д-р Михаил Авджиев

Вътрешни членове

 1. проф. дтн Иван Георгиев (становище)
 2. проф. дтн Явор Чапанов (рецензия)
 3. доц. д-р Керанка Василева (становище)
 4. доц. д-р Николай Димитров (становище)
 5. резервен член – доц. д-р Любка Пашова

Кандидат:

гл.ас. д-р Мила Стоянова Атанасова-Златарева


Националният институт по геофизика, геодезия и география – БАН, София, обявява конкурс за академична длъжност главен асистент по професионално направление 4.4. Науки за Земята, научна специалност “Земен магнетизъм и гравиметрия” за нуждите на департамент “Геофизика” – един, със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник” – бр. 62 от 27.07.2018 г.

Документи – в канцеларията на института в София 1113, ул. “Акад. Г. Бончев” бл. 3, тел. 02/979 3322.


ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНА СТЕПЕН

Защитата на дисертацията на Йоана Симеонова Сандинска, редовен докторант в НИГГГ-БАН за присъждане на образователна и научна степен “доктор” по професионално направление 4.4. Науки за Земята, научна специалност “Картография и ГИС” на тема “Разработване на уеб ГИС приложение за Природен парк “Българка” ще се проведе на 01.08.2018 г. (сряда) от 14 ч. в зала 101 на НИГГГ-БАН, ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 3, на заседание на утвърдено за процедурата Научно жури.

Научно жури:

Външни членове

 1. проф. д-р Теменужка Бандрова (становище)
 2. доц. д-р Пенка Кастрева (становище)
 3. доц. д-р Антон Филипов (рецензия)
 4. резервен член – проф. д-р Петър Пенев

Вътрешни членове

 1. доц. д-р Емилия Черкезова (рецензия)
 2. проф. дгн Румяна Вацева (становище)
 3. резервен член – доц. д-р Стоян Недков

Автореферат на дисертационния труд


ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНА СТЕПЕН

Защитата на дисертацията на инж. Дейвис Динков Динков, редовен докторант в НИГГГ-БАН за присъждане на образователна и научна степен “доктор” по професионално направление 4.4. Науки за Земята, научна специалност “Картография и ГИС” на тема “Разработване на 3D модел на Природен парк “Врачански Балкан” за интегриране в система за мониторинг” ще се проведе на 30.07.2018 г. (понеделник) от 14 ч. в зала 101 на НИГГГ-БАН, ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 3, на заседание на утвърдено за процедурата Научно жури.

Научно жури:

Външни членове

 1. проф. д-р Теменужка Бандрова (рецензия)
 2. проф. д-р Иван Чолеев (становище)
 3. доц. д-р Антон Филипов (становище)
 4. резервен член – доц. д-р Венета Коцева

Вътрешни членове

 1. доц. д-р Любка Пашова (рецензия)
 2. проф. дгн Румяна Вацева (становище)
 3. резервен член – доц. д-р Емилия Черкезова

Автореферат на дисертационния труд


ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНА СТЕПЕН

Защитата на дисертацията на ас. Петър Георгиев Ковачев, докторант в самостоятелна форма на обучение в НИГГГ-БАН за присъждане на образователна и научна степен “доктор” по професионално направление 5.7 Архитектура, строителство и геодезия, научна специалност “Обща, висша и приложна геодезия” на тема “Съвременни методи за анализ на грешките на GPS приемници в DGPS/RTK режим” ще се проведе на 26.07.2018 г. (четвъртък) от 11 ч.. в зала 101 на НИГГГ-БАН, ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 3, на заседание на утвърдено за процедурата Научно жури.

Научно жури:

Външни членове

 1. чл.-кор. Красимир Атанасов (становище)
 2. доц. д-р Стоян Порязов (рецензия)
 3. доц. д-р Юри Цановски (становище)
 4. резервен член – проф. д-р Момчил Минчев

Вътрешни членове

 1. проф. дтн Иван Георгиев (становище)
 2. проф. дтн Явор Чапанов (рецензия)
 3. резервен член – доц. д-р Николай Димитров

Автореферат на дисертационния труд


Националният институт по геофизика, геодезия и география – БАН, София, обявява конкурс за академична длъжност доцент по професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, научна специалност “Обща, висша и приложна геодезия” за нуждите на департамент Геодезия – един, със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник” – бр. 37 от 04.05.2018 г.

Документи – в канцеларията на института в София 1113, ул. “Акад. Г. Бончев” бл. 3, тел. 02/979 3322.


Онлайн гео услуги

Оттук можете да изискате извършването на различни платени услуги от Националния институт по Геофизика, Геодезия и География. Посетете долния линк и попълнете електронната форма с желаната от вас услуга. НИГГГ ще се свърже във възможно най-кратък срок с детайли относно вашата поръчка.

requestaquote-button-bg

Вашето мнение е важно

Сведенията, които ще ни доставите за Вашето населено място чрез този Въпросник, ще бъдат използвани изключително за повишаване качеството на превантивните мерки.

fillupquestionaire-button-bg