ИНФОРМАЦИЯ В РЕАЛНО ВРЕМЕ

gnss
Перманентна GNSS мрежа

Конкурси


Правилник за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в НИГГГ – БАН


Националният институт по геофизика, геодезия и география – БАН, София, обявява конкурс за академична длъжност главен асистент по професионално направление 4.4. Науки за Земята, научна специалност “Земен магнетизъм и гравиметрия” за нуждите на департамент “Геофизика” – един, със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник” – бр. 62 от 27.07.2018 г.

Документи – в канцеларията на института в София 1113, ул. “Акад. Г. Бончев” бл. 3, тел. 02/979 3322.


ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНА СТЕПЕН

Защитата на дисертацията на Йоана Симеонова Сандинска, редовен докторант в НИГГГ-БАН за присъждане на образователна и научна степен “доктор” по професионално направление 4.4. Науки за Земята, научна специалност “Картография и ГИС” на тема “Разработване на уеб ГИС приложение за Природен парк “Българка” ще се проведе на 01.08.2018 г. (сряда) от 14 ч. в зала 101 на НИГГГ-БАН, ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 3, на заседание на утвърдено за процедурата Научно жури.

Научно жури:

Външни членове

 1. проф. д-р Теменужка Бандрова (становище)
 2. доц. д-р Пенка Кастрева (становище)
 3. доц. д-р Антон Филипов (рецензия)
 4. резервен член – проф. д-р Петър Пенев

Вътрешни членове

 1. доц. д-р Емилия Черкезова (рецензия)
 2. проф. дгн Румяна Вацева (становище)
 3. резервен член – доц. д-р Стоян Недков

Автореферат на дисертационния труд


ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНА СТЕПЕН

Защитата на дисертацията на инж. Дейвис Динков Динков, редовен докторант в НИГГГ-БАН за присъждане на образователна и научна степен “доктор” по професионално направление 4.4. Науки за Земята, научна специалност “Картография и ГИС” на тема “Разработване на 3D модел на Природен парк “Врачански Балкан” за интегриране в система за мониторинг” ще се проведе на 30.07.2018 г. (понеделник) от 14 ч. в зала 101 на НИГГГ-БАН, ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 3, на заседание на утвърдено за процедурата Научно жури.

Научно жури:

Външни членове

 1. проф. д-р Теменужка Бандрова (рецензия)
 2. проф. д-р Иван Чолеев (становище)
 3. доц. д-р Антон Филипов (становище)
 4. резервен член – доц. д-р Венета Коцева

Вътрешни членове

 1. доц. д-р Любка Пашова (рецензия)
 2. проф. дгн Румяна Вацева (становище)
 3. резервен член – доц. д-р Емилия Черкезова

Автореферат на дисертационния труд


ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНА СТЕПЕН

Защитата на дисертацията на ас. Петър Георгиев Ковачев, докторант в самостоятелна форма на обучение в НИГГГ-БАН за присъждане на образователна и научна степен “доктор” по професионално направление 5.7 Архитектура, строителство и геодезия, научна специалност “Обща, висша и приложна геодезия” на тема “Съвременни методи за анализ на грешките на GPS приемници в DGPS/RTK режим” ще се проведе на 26.07.2018 г. (четвъртък) от 11 ч.. в зала 101 на НИГГГ-БАН, ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 3, на заседание на утвърдено за процедурата Научно жури.

Научно жури:

Външни членове

 1. чл.-кор. Красимир Атанасов (становище)
 2. доц. д-р Стоян Порязов (рецензия)
 3. доц. д-р Юри Цановски (становище)
 4. резервен член – проф. д-р Момчил Минчев

Вътрешни членове

 1. проф. дтн Иван Георгиев (становище)
 2. проф. дтн Явор Чапанов (рецензия)
 3. резервен член – доц. д-р Николай Димитров

Автореферат на дисертационния труд


Националният институт по геофизика, геодезия и география – БАН, София, обявява конкурс за академична длъжност доцент по професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, научна специалност “Обща, висша и приложна геодезия” за нуждите на департамент Геодезия – един, със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник” – бр. 37 от 04.05.2018 г.

Документи – в канцеларията на института в София 1113, ул. “Акад. Г. Бончев” бл. 3, тел. 02/979 3322.


Онлайн гео услуги

Оттук можете да изискате извършването на различни платени услуги от Националния институт по Геофизика, Геодезия и География. Посетете долния линк и попълнете електронната форма с желаната от вас услуга. НИГГГ ще се свърже във възможно най-кратък срок с детайли относно вашата поръчка.

requestaquote-button-bg

Вашето мнение е важно

Сведенията, които ще ни доставите за Вашето населено място чрез този Въпросник, ще бъдат използвани изключително за повишаване качеството на превантивните мерки.

fillupquestionaire-button-bg