ИНФОРМАЦИЯ В РЕАЛНО ВРЕМЕ

gnss
Перманентна GNSS мрежа

Конкурси


Правилник за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в НИГГГ – БАН


Националният институт по геофизика, геодезия и география – БАН, София, обявява конкурс за академична длъжност доцент по професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, научна специалност “Обща, висша и приложна геодезия” за нуждите на департамент Геодезия – един, със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник” – бр. 37 от 04.05.2018 г.

Документи – в канцеларията на института в София 1113, ул. “Акад. Г. Бончев” бл. 3, тел. 02/979 3322.


ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНА СТЕПЕН

Защитата на дисертацията на инж. Александър Илиев Илиев, редовен докторант в НИГГГ-БАН за присъждане на образователна и научна степен “доктор” по професионално направление 4.5 Математика, научна специалност “Механика на деформируемото твърдо тяло” на тема “Уязвимост на конструктивни системи при сеизмични въздействия” ще се проведе на 17.05.2018 г. (четвъртък) от 15 ч. в зала 101 на НИГГГ-БАН, ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 3, на заседание на утвърдено за процедурата Научно жури.

Научно жури:

Външни членове

 1. проф. Здравко Бонев (рецензия)
 2. проф. Росица Ганчева (становище)
 3. проф. Димитър Димитров (становище)
 4. резервен член – проф. Борислав Белев

Вътрешни членове

 1. доц. Димитър Стефанов (становище)
 2. доц. Марин Костов (рецензия)
 3. резервен член – доц. Антоанета Канева

Автореферат на дисертационния труд


ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНА СТЕПЕН

Защитата на дисертацията на проф. д-р Наталия Андреева Килифарска от секция “Физика на йоносферата”, департамент “Геофизика” в НИГГГ-БАН за присъждане на научната степен “доктор на физическите науки” по професионално направление 4.4. Науки за Земята, научна специалност “Физика на океана, атмосферата и околоземното пространство” на тема “Механизъм за връзка между космическите лъчи , геомагнитното поле и климата на Земята” ще се проведе на 17.04.2018 г. от 14 ч. в зала 101 на НИГГГ-БАН, ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 3, на заседание на утвърдено за процедурата Научно жури.

Научно жури:

Външни членове

 1. чл.-кор. Петър Велинов (рецензия)
 2. проф. дфн Цветан Дачев (становище)
 3. проф. дфн Евгени Донев (становище)
 4. проф. дфн Мери Ковачева (становище)
 5. Резервен член – доц. д-р Йордан Тасев

Вътрешни членове

 1. проф. дфн Петко Неновски (становище)
 2. чл.-кор. Костадин Ганев (рецензия)
 3. проф. дфн Явор Чапанов (рецензия)
 4. Резервен член – проф. дфн Дора Панчева

Автореферат на дисертационния труд

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНА СТЕПЕН

Защитата на дисертацията на Мария Любомирова Попова, редовен докторант в НИГГГ-БАН за присъждане на образователна и научна степен “доктор” по професионално направление 4.4. Науки за Земята, научна специалност “Сеизмология и вътрешен строеж на Земята” на тема “Магнитудни оценки на съвременна и историческа сеизмичност за България и околните земи” ще се проведе на 15.01.2018 г. от 11 ч. в зала 101 на НИГГГ-БАН, ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 3, на заседание на утвърдено за процедурата Научно жури.

Научно жури:

Външни членове

 1. проф. дфн Петър Ставрев (рецензия)
 2. проф. дгн Стефан Димовски (становище)
 3. доц. д-р Елена Васева (становище)
 4. резервен член – проф. дфн Гоце Тенчов

Вътрешни членове

 1. чл.-кор. Димчо Солаков (становище)
 2. доц. д-р Ирена Александрова (рецензия)
 3. резервен член – доц. д-р Стела Симеонова

Автореферат на дисертационния труд


ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНА СТЕПЕН

Защитата на дисертацията на доц. д-р Петър Петров Ножаров от секция “Физическа география”, департамент “География” в НИГГГ-БАН за присъждане на научната степен “доктор на географските науки” по професионално направление 4.4. Науки за Земята, научна специалност “Климатология” на тема “Пространствени и времеви изменения на климата в България през втората половина на ХХ век и началото на ХХІ век” ще се проведе на 12.01.2018 г. от 10:30 ч. в зала 101 на НИГГГ-БАН, ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 3, на заседание на утвърдено за процедурата Научно жури.

Научно жури:

Външни членове

 1. проф. дгн Димитър Топлийски (рецензия)
 2. доц. д-р Нина Николова (становище)
 3. доц. д-р Георги Рачев (рецензия)
 4. доц. д-р Христо Червенков (становище)
 5. Резервен член – чл.-кор. Васил Андреев

Вътрешни членове

 1. проф. дгн Румяна Вацева (становище)
 2. проф. д-р Марияна Николова (рецензия)
 3. доц. д-р Мариан Върбанов (становище)
 4. Резервен член – проф. д-р Зоя Матеева

Автореферат на дисертационния труд


Националният институт по геофизика, геодезия и география – БАН, София, обявява конкурс за академична длъжност главен асистент по професионално направление 4.4. Науки за Земята, научна специалност “Картография и ГИС” за нуждите на департамент “География” – един, със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник” – бр. 87 от 31.10.2017 г.

Документи – в канцеларията на института в София 1113, ул. “Акад. Г. Бончев” бл. 3, тел. 02/979 3322.


Националният институт по геофизика, геодезия и география – БАН, София, обявява следните конкурси за академични длъжности: главен асистент по професионално направление 4.4. Науки за Земята, научна специалност “Сеизмология и вътрешен строеж на Земята” за нуждите на департамент “Сеизмология” – един; главен асистент по професионално направление 4.4. Науки за Земята, научна специалност “Земен магнетизъм и гравиметрия” за нуждите на департамент “Геофизика” – един, всички със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник” – бр. 77 от 26.09.2017 г.

Документи – в канцеларията на института в София 1113, ул. “Акад. Г. Бончев” бл. 3, тел. 02/979 3322.


ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНА СТЕПЕН

Защитата на дисертацията на Ивайло Любомиров Владев, докторант в самостоятелна форма на обучение в НИГГГ-БАН за присъждане на образователна и научна степен “доктор” по научна специалност “География на населението и селищата” на тема “Географски аспекти на демографската ситуация в зоната на гравитация на град Шумен” ще се проведе на 13.09.2017 г. от 11 ч. в зала 101 на НИГГГ-БАН, ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 3, на заседание на утвърдено за процедурата Научно жури.

Научно жури:

Външни членове

 1. доц. д-р Тони Трайков (становище)
 2. доц. д-р Климент Найденов (становище)
 3. доц. д-р Георги Бърдаров (рецензия)
 4. резервен член – проф. д-р Румен Янков

Вътрешни членове

 1. проф. д-р Чавдар Младенов (рецензия)
 2. доц. д-р Надежда Илиева (становище)
 3. резервен член – проф. д-р Борис Колев

Автореферат на дисертационния труд


Националният институт по геофизика, геодезия и география – БАН, София, обявява конкурс за академична длъжност главен асистент по професионално направление 4.4. Науки за Земята, научна специалност “Физика на океана, атмосферата и околоземното пространство” за нуждите на секция “Физика на атмосферата” – един, със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник” – бр. 61 от 28.07.2017 г.
Документи – в канцеларията на института в София 1113, ул. “Акад. Г. Бончев” бл. 3, тел. 02/979 3322.


Националният институт по геофизика, геодезия и география – БАН, София, обявява следните конкурси за академични длъжности: главен асистент по професионално направление 4.4. Науки за Земята, научна специалност “Икономическа и социална география” за нуждите на департамент “География” – един; главен асистент по професионално направление 4.4. Науки за Земята, научна специалност “Картография и ГИС” за нуждите на департамент “География” – един; главен асистент по професионално направление 4.4. Науки за Земята, научна специалност “Земен магнетизъм и гравиметрия” за нуждите на департамент “Геофизика” – един, всички със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник” – бр. 57 от 14.07.2017 г.
Документи – в канцеларията на института в София 1113, ул. “Акад. Г. Бончев” бл. 3, тел. 02/979 3322.


ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНА СТЕПЕН

Защитата на дисертацията на Атанас Валериев Китев, редовен докторант в НИГГГ-БАН за присъждане на образователна и научна степен “доктор” по професионално направление 4.4. Науки за Земята, научна специалност “Физическа география и ландшафтознание” на тема “Картографиране и оценка на ландшафтите с природозащитна стойност в Южен Пирин и Славянка с използване на данни от дистанционни изследвания” ще се проведе на 10.07.2017 г. от 13 ч. в зала 101 на НИГГГ-БАН, ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 3, на заседание на утвърдено за процедурата Научно жури.

Научно жури:

Външни членове

 1. проф. д-р Ангел Велчев (рецензия)
 2. доц. д-р Александър Сарафов (становище)
 3. доц. д-р Никола Тодоров (становище)
 4. резервен член – доц. д-р Мимоза Контева

Вътрешни членове

 1. доц. д-р Георги Железов (рецензия)
 2. проф. дгн Румяна Вацева (становище)
 3. резервен член – доц. д-р Стоян Недков

Автореферат на дисертационния труд


Онлайн гео услуги

Оттук можете да изискате извършването на различни платени услуги от Националния институт по Геофизика, Геодезия и География. Посетете долния линк и попълнете електронната форма с желаната от вас услуга. НИГГГ ще се свърже във възможно най-кратък срок с детайли относно вашата поръчка.

requestaquote-button-bg

Вашето мнение е важно

Сведенията, които ще ни доставите за Вашето населено място чрез този Въпросник, ще бъдат използвани изключително за повишаване качеството на превантивните мерки.

fillupquestionaire-button-bg