ИНФОРМАЦИЯ В РЕАЛНО ВРЕМЕ

gnss
Перманентна GNSS мрежа

Конкурси


Правилник за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в НИГГГ – БАН


ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНА СТЕПЕН

Защитата на дисертацията на проф. д-р Наталия Андреева Килифарска от секция “Физика на йоносферата”, департамент “Геофизика” в НИГГГ-БАН за присъждане на научната степен “доктор на физическите науки” по професионално направление 4.4. Науки за Земята, научна специалност “Физика на океана, атмосферата и околоземното пространство” на тема “Механизъм за връзка между космическите лъчи , геомагнитното поле и климата на Земята” ще се проведе на 17.04.2018 г. от 14 ч. в зала 101 на НИГГГ-БАН, ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 3, на заседание на утвърдено за процедурата Научно жури.

Научно жури:

Външни членове

 1. чл.-кор. Петър Велинов (рецензия)
 2. проф. дфн Цветан Дачев (становище)
 3. проф. дфн Евгени Донев (становище)
 4. проф. дфн Мери Ковачева (становище)
 5. Резервен член – доц. д-р Йордан Тасев

Вътрешни членове

 1. проф. дфн Петко Неновски (становище)
 2. чл.-кор. Костадин Ганев (рецензия)
 3. проф. дфн Явор Чапанов (рецензия)
 4. Резервен член – проф. дфн Дора Панчева

Автореферат на дисертационния труд

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНА СТЕПЕН

Защитата на дисертацията на Мария Любомирова Попова, редовен докторант в НИГГГ-БАН за присъждане на образователна и научна степен “доктор” по професионално направление 4.4. Науки за Земята, научна специалност “Сеизмология и вътрешен строеж на Земята” на тема “Магнитудни оценки на съвременна и историческа сеизмичност за България и околните земи” ще се проведе на 15.01.2018 г. от 11 ч. в зала 101 на НИГГГ-БАН, ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 3, на заседание на утвърдено за процедурата Научно жури.

Научно жури:

Външни членове

 1. проф. дфн Петър Ставрев (рецензия)
 2. проф. дгн Стефан Димовски (становище)
 3. доц. д-р Елена Васева (становище)
 4. резервен член – проф. дфн Гоце Тенчов

Вътрешни членове

 1. чл.-кор. Димчо Солаков (становище)
 2. доц. д-р Ирена Александрова (рецензия)
 3. резервен член – доц. д-р Стела Симеонова

Автореферат на дисертационния труд


ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНА СТЕПЕН

Защитата на дисертацията на доц. д-р Петър Петров Ножаров от секция “Физическа география”, департамент “География” в НИГГГ-БАН за присъждане на научната степен “доктор на географските науки” по професионално направление 4.4. Науки за Земята, научна специалност “Климатология” на тема “Пространствени и времеви изменения на климата в България през втората половина на ХХ век и началото на ХХІ век” ще се проведе на 12.01.2018 г. от 10:30 ч. в зала 101 на НИГГГ-БАН, ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 3, на заседание на утвърдено за процедурата Научно жури.

Научно жури:

Външни членове

 1. проф. дгн Димитър Топлийски (рецензия)
 2. доц. д-р Нина Николова (становище)
 3. доц. д-р Георги Рачев (рецензия)
 4. доц. д-р Христо Червенков (становище)
 5. Резервен член – чл.-кор. Васил Андреев

Вътрешни членове

 1. проф. дгн Румяна Вацева (становище)
 2. проф. д-р Марияна Николова (рецензия)
 3. доц. д-р Мариан Върбанов (становище)
 4. Резервен член – проф. д-р Зоя Матеева

Автореферат на дисертационния труд


Националният институт по геофизика, геодезия и география – БАН, София, обявява конкурс за академична длъжност главен асистент по професионално направление 4.4. Науки за Земята, научна специалност “Картография и ГИС” за нуждите на департамент “География” – един, със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник” – бр. 87 от 31.10.2017 г.

Документи – в канцеларията на института в София 1113, ул. “Акад. Г. Бончев” бл. 3, тел. 02/979 3322.


Националният институт по геофизика, геодезия и география – БАН, София, обявява следните конкурси за академични длъжности: главен асистент по професионално направление 4.4. Науки за Земята, научна специалност “Сеизмология и вътрешен строеж на Земята” за нуждите на департамент “Сеизмология” – един; главен асистент по професионално направление 4.4. Науки за Земята, научна специалност “Земен магнетизъм и гравиметрия” за нуждите на департамент “Геофизика” – един, всички със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник” – бр. 77 от 26.09.2017 г.

Документи – в канцеларията на института в София 1113, ул. “Акад. Г. Бончев” бл. 3, тел. 02/979 3322.


ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНА СТЕПЕН

Защитата на дисертацията на Ивайло Любомиров Владев, докторант в самостоятелна форма на обучение в НИГГГ-БАН за присъждане на образователна и научна степен “доктор” по научна специалност “География на населението и селищата” на тема “Географски аспекти на демографската ситуация в зоната на гравитация на град Шумен” ще се проведе на 13.09.2017 г. от 11 ч. в зала 101 на НИГГГ-БАН, ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 3, на заседание на утвърдено за процедурата Научно жури.

Научно жури:

Външни членове

 1. доц. д-р Тони Трайков (становище)
 2. доц. д-р Климент Найденов (становище)
 3. доц. д-р Георги Бърдаров (рецензия)
 4. резервен член – проф. д-р Румен Янков

Вътрешни членове

 1. проф. д-р Чавдар Младенов (рецензия)
 2. доц. д-р Надежда Илиева (становище)
 3. резервен член – проф. д-р Борис Колев

Автореферат на дисертационния труд


Националният институт по геофизика, геодезия и география – БАН, София, обявява конкурс за академична длъжност главен асистент по професионално направление 4.4. Науки за Земята, научна специалност “Физика на океана, атмосферата и околоземното пространство” за нуждите на секция “Физика на атмосферата” – един, със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник” – бр. 61 от 28.07.2017 г.
Документи – в канцеларията на института в София 1113, ул. “Акад. Г. Бончев” бл. 3, тел. 02/979 3322.


Националният институт по геофизика, геодезия и география – БАН, София, обявява следните конкурси за академични длъжности: главен асистент по професионално направление 4.4. Науки за Земята, научна специалност “Икономическа и социална география” за нуждите на департамент “География” – един; главен асистент по професионално направление 4.4. Науки за Земята, научна специалност “Картография и ГИС” за нуждите на департамент “География” – един; главен асистент по професионално направление 4.4. Науки за Земята, научна специалност “Земен магнетизъм и гравиметрия” за нуждите на департамент “Геофизика” – един, всички със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник” – бр. 57 от 14.07.2017 г.
Документи – в канцеларията на института в София 1113, ул. “Акад. Г. Бончев” бл. 3, тел. 02/979 3322.


ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНА СТЕПЕН

Защитата на дисертацията на Атанас Валериев Китев, редовен докторант в НИГГГ-БАН за присъждане на образователна и научна степен “доктор” по професионално направление 4.4. Науки за Земята, научна специалност “Физическа география и ландшафтознание” на тема “Картографиране и оценка на ландшафтите с природозащитна стойност в Южен Пирин и Славянка с използване на данни от дистанционни изследвания” ще се проведе на 10.07.2017 г. от 13 ч. в зала 101 на НИГГГ-БАН, ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 3, на заседание на утвърдено за процедурата Научно жури.

Научно жури:

Външни членове

 1. проф. д-р Ангел Велчев (рецензия)
 2. доц. д-р Александър Сарафов (становище)
 3. доц. д-р Никола Тодоров (становище)
 4. резервен член – доц. д-р Мимоза Контева

Вътрешни членове

 1. доц. д-р Георги Железов (рецензия)
 2. проф. дгн Румяна Вацева (становище)
 3. резервен член – доц. д-р Стоян Недков

Автореферат на дисертационния труд


Онлайн гео услуги

Оттук можете да изискате извършването на различни платени услуги от Националния институт по Геофизика, Геодезия и География. Посетете долния линк и попълнете електронната форма с желаната от вас услуга. НИГГГ ще се свърже във възможно най-кратък срок с детайли относно вашата поръчка.

requestaquote-button-bg

Вашето мнение е важно

Сведенията, които ще ни доставите за Вашето населено място чрез този Въпросник, ще бъдат използвани изключително за повишаване качеството на превантивните мерки.

fillupquestionaire-button-bg