ИНФОРМАЦИЯ В РЕАЛНО ВРЕМЕ

gnss
Перманентна GNSS мрежа

Конкурси


ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (ЗРАСРБ) В НАЦИОНАЛНИЯ ИНСТИТУТ ПО ГЕОФИЗИКА, ГЕОДЕЗИЯ И ГЕОГРАФИЯ ПРИ БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ


ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНА СТЕПЕН

Защитата на дисертацията на ас. Поли Николова Рукова, докторант в самостоятелна форма на обучение в НИГГГ-БАН за присъждане на образователна и научна степен “доктор” по професионално направление 4.4. Науки за Земята, научна специалност “Икономическа и социална география” на тема “Влияние на международното разделение на труда върху локализацията на производството на облекло в Югозападна и Южна Централна България” ще се проведе на 10.04.2019 г. (сряда) от 14 ч. в зала 101 на НИГГГ-БАН, ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 3, на заседание на утвърдено за процедурата Научно жури.

Научно жури:

Външни членове

 1. проф. д-р Петър Стоянов – СУ “Св. Кл. Охридски” (становище)
 2. проф. д-р Веселин Бояджиев – СУ “Св. Кл. Охридски” (рецензия)
 3. проф. д-р Борис Колев – ЮЗУ “Неофит Рилски” (становище)
 4. резервен член – доц. д-р Илия Копралев – пенсионер

Вътрешни членове

 1. доц. д-р Боян Кулов (становище)
 2. проф. д-р Чавдар Младенов (рецензия)
 3. резервен член – доц. д-р Надежда Илиева

Автореферат на дисертационния труд


Националният институт по геофизика, геодезия и география – БАН, София, обявява конкурс за академична длъжност главен асистент по професионално направление 4.4. Науки за Земята, научна специалност “Сеизмология и вътрешен строеж на Земята” за нуждите на департамент “Сеизмология и сеизмично инженерство” – един, със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник” – бр. 16 от 22.02.2019 г.
Документи – в канцеларията на института – София 1113, ул. “Акад. Г. Бончев” бл. 3, тел. 02/979 3322.


Националният институт по геофизика, геодезия и география – БАН, София, обявява конкурс за академична длъжност доцент по професионално направление 4.4. Науки за Земята, научна специалност “Икономическа и социална география” (география на туризма) за нуждите на департамент География – един, със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник” – бр. 104 от 14.12.2018 г..
Документи – в канцеларията на института в София 1113, ул. “Акад. Г. Бончев” бл. 3, тел. 02/979 3322.


ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНА СТЕПЕН

Защитата на дисертацията на ас. Йордан Василев Димитров, докторант в задочна форма на обучение в НИГГГ-БАН за присъждане на образователна и научна степен “доктор” по професионално направление 4.4. Науки за Земята, научна специалност “Хидрология на сушата и водните ресурси” на тема “Управление на речните водни ресурси в Северозападна България в условия на засушаване” ще се проведе на 14.11.2018 г. (сряда) от 14 ч. в зала 101 на НИГГГ-БАН, ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 3, на заседание на утвърдено за процедурата Научно жури.

Научно жури:

Външни членове

 1. проф. д-р Игор Няголов (НИМХ-БАН) (становище)
 2. доц. д-р Ирена Илчева (НИМХ-БАН) (становище)
 3. доц. д-р Даниела Златунова (СУ “Св. Кл. Охридски”) (рецензия)
 4. резервен член – доц. д-р Бернардо Ривас (ЛТУ)

Вътрешни членове

 1. доц. д-р Мариан Върбанов (становище)
 2. проф. д-р Зоя Матеева (рецензия)
 3. резервен член – доц. д-р Петър Ножаров

Автореферат на дисертационния труд


ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ

Конкурс за доцент

по професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия,
научна специалност “Обща, висша и приложна геодезия”,
обнародван в “Държавен вестник” брой 37 от 04.05.2018 г.

Научно жури в състав:

Външни членове

 1. проф. д-р Пеньо Пенев (рецензия)
 2. проф. д-р Момчил Минчев (становище)
 3. доц. д-р Юри Цановски (становище)
 4. резервен член – доц. д-р Михаил Авджиев

Вътрешни членове

 1. проф. дтн Иван Георгиев (становище)
 2. проф. дтн Явор Чапанов (рецензия)
 3. доц. д-р Керанка Василева (становище)
 4. доц. д-р Николай Димитров (становище)
 5. резервен член – доц. д-р Любка Пашова

Кандидат:

гл.ас. д-р Мила Стоянова Атанасова-Златарева

Онлайн гео услуги

Оттук можете да изискате извършването на различни платени услуги от Националния институт по Геофизика, Геодезия и География. Посетете долния линк и попълнете електронната форма с желаната от вас услуга. НИГГГ ще се свърже във възможно най-кратък срок с детайли относно вашата поръчка.

requestaquote-button-bg

Вашето мнение е важно

Сведенията, които ще ни доставите за Вашето населено място чрез този Въпросник, ще бъдат използвани изключително за повишаване качеството на превантивните мерки.

fillupquestionaire-button-bg

WordPress Video Lightbox Plugin