ИНФОРМАЦИЯ В РЕАЛНО ВРЕМЕ

gnss
Перманентна GNSS мрежа

Конкурси

Националният институт по геофизика, геодезия и география – БАН, София, обявява конкурси за заемане на академични длъжности по професионално направление 4.4. Науки за Земята: доцент по „Физика на океана, атмосферата и околоземното пространство“ за нуждите на секция „Физика на атмосферата“ – един, доцент по „Физика на океана, атмосферата и околоземното пространство“ за нуждите на секция „Физика на йоносферата“ – един, доцент по „Сеизмология и вътрешен строеж на Земята“ за нуждите на департамент „Сеизмология и сеизмично инженерство“ – един, доцент по „Картография и ГИС“ за нуждите на департамент „География“ – един.

Документите се подават в НИГГГ – София 1113, ул. „Акад. Г. Бончев“ бл. 3, в срок 3 месеца от обнародване на обявата в „Държавен вестник“ – бр. 46 от 26.05.2023 г.


Националният институт по геофизика, геодезия и география – БАН, София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност главен асистент по професионално направление 4.4. Науки за Земята, научна специалност „Хидрология на сушата и водните ресурси“ за нуждите на Център по хидрология и водно стопанство – двама.

Документите се подават в НИГГГ – София 1113, ул. „Акад. Г. Бончев“ бл. 3, в срок 3 месеца от обнародване на обявата в „Държавен вестник“ – бр. 32 от 08.04.2023 г.

Националният институт по геофизика, геодезия и география – БАН, София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност “главен асистент” по професионално направление 4.4. Науки за Земята, научна специалност “Хидрология на сушата и водните ресурси” за нуждите на Център по хидрология и водно стопанство – един.

Документите се подават в НИГГГ – София 1113, ул. „Акад. Г. Бончев“ бл. 3, в срок 3 месеца от обнародване на обявата в “Държавен вестник” – бр. 54 от 12.07.2022 г.

Националният институт по геофизика, геодезия и география – БАН, София, обявява конкурси за заемане на академични длъжности по: професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия: професор по „Обща, висша и приложна геодезия“ за нуждите на департамент Геодезия – двама; професионално направление 4.4. Науки за земята: професор по „География на населението и селищата“ за нуждите на департамент География – един; доцент по „Хидрология на сушата и водните ресурси“ за нуждите на Център по хидрология и водно стопанство – един, главни асистенти по: „Картография и ГИС“ за нуждите на департамент География – един, „Хидрология на сушата и водните ресурси“ за нуждите на Център по хидрология и водно стопанство – един. Документите се подават в НИГГГ – София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 3, в срок 3 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник“ – бр. 41 от 03.06.2022 г.

Националният институт по геофизика, геодезия и география – БАН, София, обявява конкурси за заемане на академични длъжности по професионално направление 4.4. Науки за Земята: професори по: „Физика на океана, атмосферата и околоземното пространство“ за нуждите на департамент Геофизика – един; „Физическа география и ландшафтознание“ за нуждите на департамент География – един; доценти по: „Сеизмология и вътрешен строеж на Земята“ за нуждите на департамент Сеизмология и сеизмично инженерство – един; „Физика на океана, атмосферата и околоземното пространство“ за нуждите на департамент Геофизика – един; „Земен магнетизъм и гравиметрия“ за нуждите на департамент Геофизика – един; „Хидрология на сушата и водните ресурси“ за нуждите на Център по хидрология и водно стопанство – един; главен асистент по „Сеизмология и вътрешен строеж на Земята“ за нуждите на департамент Сеизмология и сеизмично инженерство – един.

Документите се подават в НИГГГ – София 1113, ул. „Акад. Г. Бончев“ бл. 3, в срок 2 месеца от обнародване на обявата в „Държавен вестник“ – бр. 26 от 01.04.2022 г.


Националният институт по геофизика, геодезия и география – БАН, София, обявява следните конкурси за академични длъжности: професор по професионално направление 4.4. Науки за Земята, научна специалност “Физическа география, ландшафтознание и ГИС” за нуждите на департамент География – един; главен асистент по професионално направление 4.4. Науки за Земята, научна специалност “Картография и ГИС” за нуждите на департамент География – два, всички със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник” – бр. 21 от 13.03.2020 г.

Документи – в канцеларията на института – София 1113, ул. “Акад. Г. Бончев” бл. 3, тел. 02/979 3322.


Националният институт по геофизика, геодезия и география – БАН, София, обявява конкурс за академична длъжност главен асистент по професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, научна специалност “Обща, висша и приложна геодезия” за нуждите на департамент Геодезия – един, със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник” – бр. 10 от 04.02.2020 г.

Документи – в канцеларията на института – София 1113, ул. “Акад. Г. Бончев” бл. 3, тел. 02/979 3322.


Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 “Изграждане и развитие на Център за върхови постижения “Наследство БГ”, финансиран от ОП НОИР 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. – ИЗСЛЕДОВАТЕЛ – R1

Срок за подаване на документите: от 08.07.2019 г. до 15.07.2019 г.


Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 “Изграждане и развитие на Център за върхови постижения “Наследство БГ”, финансиран от ОП НОИР 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. – ИЗСЛЕДОВАТЕЛ – R1

Срок за подаване на документите: от 08.07.2019 г. до 15.07.2019 г.


Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 “Изграждане и развитие на Център за върхови постижения “Наследство БГ”, финансиран от ОП НОИР 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. – ИЗСЛЕДОВАТЕЛ – R2

Срок за подаване на документите: от 08.07.2019 г. до 15.07.2019 г.


Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 “Изграждане и развитие на Център за върхови постижения “Наследство БГ”, финансиран от ОП НОИР 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. – ИЗСЛЕДОВАТЕЛ – R2

Срок за подаване на документите: от 08.07.2019 г. до 15.07.2019 г.


Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 “Изграждане и развитие на Център за върхови постижения “Наследство БГ”, финансиран от ОП НОИР 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. – ИЗСЛЕДОВАТЕЛ – R4

Срок за подаване на документите: от 08.07.2019 г. до 15.07.2019 г.


Националният институт по геофизика, геодезия и география – БАН, София, обявява конкурс за академична длъжност доцент по професионално направление 4.4. Науки за Земята, научна специалност “Икономическа и социална география” за нуждите на департамент География – един, със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник” – бр. 51 от 28.06.2019 г.

Документи – в канцеларията на института в София 1113, ул. “Акад. Г. Бончев” бл. 3, тел. 02/979 3322.


Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 “Изграждане и развитие на Център за върхови постижения “Наследство БГ”, финансиран от ОП НОИР 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. – ИЗСЛЕДОВАТЕЛ – R1

Срок за подаване на документите: от 10.06.2019 г. до 17.06.2019 г.


Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 “Изграждане и развитие на Център за върхови постижения “Наследство БГ”, финансиран от ОП НОИР 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. – ИЗСЛЕДОВАТЕЛ – R2

Срок за подаване на документите: от 10.06.2019 г. до 17.06.2019 г.


Националният институт по геофизика, геодезия и география – БАН, София, обявява конкурс за академична длъжност главен асистент по професионално направление 4.4. Науки за Земята, научна специалност “Земен магнетизъм и гравиметрия” за нуждите на департамент “Геофизика” – един, със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник” – бр. 62 от 27.07.2018 г.

Документи – в канцеларията на института в София 1113, ул. “Акад. Г. Бончев” бл. 3, тел. 02/979 3322.


Националният институт по геофизика, геодезия и география – БАН, София, обявява конкурс за академична длъжност доцент по професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, научна специалност “Обща, висша и приложна геодезия” за нуждите на департамент Геодезия – един, със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник” – бр. 37 от 04.05.2018 г.

Документи – в канцеларията на института в София 1113, ул. “Акад. Г. Бончев” бл. 3, тел. 02/979 3322.

Онлайн гео услуги

Оттук можете да изискате извършването на различни платени услуги от Националния институт по Геофизика, Геодезия и География. Посетете долния линк и попълнете електронната форма с желаната от вас услуга. НИГГГ ще се свърже във възможно най-кратък срок с детайли относно вашата поръчка.

Вашето мнение е важно

Сведенията, които ще ни доставите за Вашето населено място чрез този Въпросник, ще бъдат използвани изключително за повишаване качеството на превантивните мерки.

fillupquestionaire-button-bg