ИНФОРМАЦИЯ В РЕАЛНО ВРЕМЕ

gnss
Перманентна GNSS мрежа

Конкурси


ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (ЗРАСРБ) В НАЦИОНАЛНИЯ ИНСТИТУТ ПО ГЕОФИЗИКА, ГЕОДЕЗИЯ И ГЕОГРАФИЯ ПРИ БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ


ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНА СТЕПЕН

Защитата на дисертацията на ас. Йордан Василев Димитров, докторант в задочна форма на обучение в НИГГГ-БАН за присъждане на образователна и научна степен “доктор” по професионално направление 4.4. Науки за Земята, научна специалност “Хидрология на сушата и водните ресурси” на тема “Управление на речните водни ресурси в Северозападна България в условия на засушаване” ще се проведе на 14.11.2018 г. (сряда) от 14 ч. в зала 101 на НИГГГ-БАН, ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 3, на заседание на утвърдено за процедурата Научно жури.

Научно жури:

Външни членове

 1. проф. д-р Игор Няголов (НИМХ-БАН) (становище)
 2. доц. д-р Ирена Илчева (НИМХ-БАН) (становище)
 3. доц. д-р Даниела Златунова (СУ “Св. Кл. Охридски”) (рецензия)
 4. резервен член – доц. д-р Бернардо Ривас (ЛТУ)

Вътрешни членове

 1. доц. д-р Мариан Върбанов (становище)
 2. проф. д-р Зоя Матеева (рецензия)
 3. резервен член – доц. д-р Петър Ножаров

Автореферат на дисертационния труд


ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ

Конкурс за доцент

по професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия,
научна специалност “Обща, висша и приложна геодезия”,
обнародван в “Държавен вестник” брой 37 от 04.05.2018 г.

Научно жури в състав:

Външни членове

 1. проф. д-р Пеньо Пенев (рецензия)
 2. проф. д-р Момчил Минчев (становище)
 3. доц. д-р Юри Цановски (становище)
 4. резервен член – доц. д-р Михаил Авджиев

Вътрешни членове

 1. проф. дтн Иван Георгиев (становище)
 2. проф. дтн Явор Чапанов (рецензия)
 3. доц. д-р Керанка Василева (становище)
 4. доц. д-р Николай Димитров (становище)
 5. резервен член – доц. д-р Любка Пашова

Кандидат:

гл.ас. д-р Мила Стоянова Атанасова-Златарева

Онлайн гео услуги

Оттук можете да изискате извършването на различни платени услуги от Националния институт по Геофизика, Геодезия и География. Посетете долния линк и попълнете електронната форма с желаната от вас услуга. НИГГГ ще се свърже във възможно най-кратък срок с детайли относно вашата поръчка.

requestaquote-button-bg

Вашето мнение е важно

Сведенията, които ще ни доставите за Вашето населено място чрез този Въпросник, ще бъдат използвани изключително за повишаване качеството на превантивните мерки.

fillupquestionaire-button-bg

WordPress Video Lightbox Plugin