Национален Институт по Геофизика, Геодезия и География

НИГГГ извършва фундаментални и научно-приложни изследвания, обслужващи държавата и обществото с мониторингова и експертна информация, анализи и оценки. НИГГГ се състои от 4 Департамента.


5departmenets-icoГЕОФИЗИКА

5departmenets-icoСЕИЗМОЛОГИЯ И СЕИЗМИЧНО ИНЖЕНЕРСТВО

5departmenets-icoГЕОДЕЗИЯ

5departmenets-icoГЕОГРАФИЯ

ИНФОРМАЦИЯ В РЕАЛНО ВРЕМЕ

gnss
Перманентна GNSS мрежа

Обяви


Процедури по ЗРАСРБ


Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект BG05M2OP001-1.001-0003: "Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии" ...
Срок за подаване на документите:
от 25.03.2021 г. до 08.04.2021 г.

Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект BG05M2OP001-1.001-0003: "Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии" ...
Срок за подаване на документите:
от 15.10.2020 г. до 29.10.2020 г.

Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 "Изграждане и развитие на Център за върхови постижения "Наследство БГ", финансиран от ОП НОИР 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие
Срок за подаване на документите: от 18.08.2020 г. до 25.08.2020 г.

18.08.2020

КОНКУРС за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2020-2021 г.
   14.08.2020

ГРАФИК за провеждане на семинар на НИГГГ за 2020 г.

Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект BG05M2OP001-1.001-0003: "Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии"
Срок на обявата: от 12.12.2019 г. до 27.12.2019 г.

Научна сесия на тема "Бележити български географи на ХХ век"

Покана

Програма

Фонд "Научни изследвания" (ФНИ) организира "Седмица на бенефициентите на ФНИ" в периода 1-5 юли 2019 г. в гр. София...

Съобщение за провеждане на обществена поръчка с предмет: "Периодична доставка на хартия, канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на проект "Изграждане и развитие на Център за върхови постижения "Наследство БГ", ДБФП № BG05M2OP001-1.001-0001-C01" с 2 обособени позиции...

Оперативна научно-изследователска дейност

Мониторингова научно-оперативна дейност на НИГГГ при БАН

Онлайн гео услуги

Оттук можете да изискате извършването на различни платени услуги от Националния институт по Геофизика, Геодезия и География. Посетете долния линк и попълнете електронната форма с желаната от вас услуга. НИГГГ ще се свърже във възможно най-кратък срок с детайли относно вашата поръчка.

requestaquote-button-bg

Вашето мнение е важно

Сведенията, които ще ни доставите за Вашето населено място чрез този Въпросник, ще бъдат използвани изключително за повишаване качеството на превантивните мерки.

fillupquestionaire-button-bg