image

Георги Гаджев


Доц. д-р


Георги Гаджев завършва докторска степен в Националния институт по геофизика, геодезия и география към Българската академия на науките през 2013 г. От 2007 г. работи в Националния институт по геофизика, геодезия и география към Българската академия на науките и в момента е доцент в секция „Физика на Атмосферата“ в департамент "Геофизика". Неговите изследователски дейности са предимно в областта на компютърно моделиране на – регионалния климат, замърсяването на въздуха, пренос и химични трансформации на замърсители, планетарен граничен слой, мезомащабни потоци, качество на въздуха, качество на живот и здравния риск.

Е-mail: ggadjev@geophys.bas.bg

Телефон: 02 / 979 3328

Web: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?o rigin=resultslist&authorId=36160939600