image

Даниела (Нели) Йорданова


Доктор на науките, професор


Даниела Йорданова е международно признат изследовател в областта на магнетизма на околната среда (h- индекс 23 от базата данни SCOPUS (2018), над

60 публикации в списания с импакт фактор). Ръководител на българския екип по проект iSOIL, финансиран по FP7 на ЕС. Тя е и ръководител на множество национални научни проекти, финансирани от ФНИ, както и проекти по двустранни сътрудничества с Чехия, Франция, Китай. Проф. Йорданова е автор на научната монография “Soil Magnetism” публикувана през 2016г от Academic Press,Elsevier (ISSBN: 978-0- 12-809239- 2). Научните й интереси са в областта на магнетизма на естествените материали; замърсяване на околната среда и археомагнетизъм.

Е-mail: neli_jordanova@hotmail.com vanedi@geophys.bas.bg

Телефон: 02 / 979 3958

Web:

ORCID http://orcid.org/0000-0002-9959-4456