ИНФОРМАЦИЯ В РЕАЛНО ВРЕМЕ

gnss
Перманентна GNSS мрежа

Проекти, финансирани от бюджетната субсидия

 1. Интерактивна географска карта на България за целите на образованието. Ръководител: доц. д-р Н. Илиева
 2. Демографски тенденции в България. Хоризонт 2050. Ръководител: доц. д-р Н. Илиева
 3. Приложение на дистанционни изследвания с безпилотни летателни системи (БЛС) за картографиране и 3D моделиране на градски зелени площи
 4. Динамични процеси и турбулентна дифузия в планетарния граничен слой на атмосферата
 5. Литосфера-атмосфера-йоносфера: процеси на свързване и природни рискове. Ръководител проф. Н. Килифарска;
 6. Теоретичен и числен анализ на геофизичните полета и временни редове. 2011-2015, ръководител доц. Божидар Сребров;
 7. Числен анализ на геофизични полета. 2015-текущ, Ръководител доц. Петя Трифонова;
 8. Оперативна дейност в Геомагнитна обсерватория Панагюрище, Ръководител доц. Петя Трифонова;
 9. Магнетизъм на околната среда и поведение на древното геомагнитно поле – 2011-2020 г. ръководител проф. Даниела Йорданова.
 10. Макросеизмична база данни за територията на България – текущ;
 11. Наблюдение на сеизмичността и анализ на сеизмичните процеси в сеизмоактивните зони на територията на България и прилежащите земи – текущ;
 12. Физико-статистически изследвания и оценки на сеизмичните явления и вълновото поле – текущ.
 13. Характеристики на сеизмичните въздействия регистрирани от Националната система за силни земни движения на територията на България през 2018 г. – 2018;
 14. Характеристики на земетресенията регистрирани от Националната система за силни земни движения (НС) на територията на България през 2017 г. – 2017
 15. Управление, поддръжка и обслужване на Националната система за регистрация, анализ и оценка на силни земни движения – 2017;
 16. Уязвимост на Стоманобетонни Конструкции при Сеизмични Въздействия – 2016-2017;
 17. Анализ на регистрираните повреди в сградния фонд у нас от силни земетресения и създаване на база данни в цифров формат във връзка с оценката на сеизмичният риска – 2014.
 18. Национални геодезически мрежи – състояние, развитие, обработка и анализ на измерванията и приложение в геодинамиката;
 19. Анализ на спътникови и астрономически данни за целите на геодезията, геофизиката и геодинамиката.
 20. Сравнителен анализ на данни от ежедневно електронно, автоматично и ръчно измерване на течни валежи – площадка НИГГГ. Р-л: гл. ас. д-р Владимир Власков, 2012-2019;
 21. Ландшафтно разнообразие на планинските региони в България – потенциал, използване, опазване и консервация. Р-л: доц. д-р Георги Железов. 2013-2016;
 22. Реконструкционни модели на системите от влажни зони в България –пространствени изменения, динамика и еволюция. Р-л: доц. д-р Георги Железов. 2013-2019;
 23. Разработване на високорезолюционна електронна база от климатични данни за България. Р-л: проф. д-р Зоя Матеева, 2014-2024;;
 24. Оценка на ветро-соларните възобновими енергийни ресурси в представителни райони от България. Р-л: проф. д-р Зоя Матеева, 2015-2018;
 25. Биоклиматична параметризация на България. Р-л: проф. д-р Зоя Матеева, 2015-2020;
 26. Подреждане и систематизиране на научен архив и научна измервателна апаратура по хидрология и климатология на секция “Физическа география” на Департамент “География” при НИГГГ: Р-л: гл. ас. д-р Владимир Власков, 2015-2019;
 27. Оценка на качеството на подземните води в моделни водосбори от дунавската отточна област (реките Цибрица, Огоста и Искър). Р-л: гл. ас. д-р Кристина Гърциянова, 2017-2019.
 28. Устойчиво управление на планинските региони. 2014-2019 г. Р-л: доц.д-р Боян Кулов;
 29. Пространствена сегрегация на ромите в градовете на България. 2015-2017 г. Р-л: доц.д-р Надежда Илиева;
 30. Социално-икономически проблеми в развитието на селските територии в България, след промяна на социално-икономическата система. 2015-2017 г. Р-л: доц.д-р Надежда Илиева;
 31. История и съвременно състояние на социално-икономическите географски изследвания в БАН през периода 1950-2013 г. 2014-2017 г. Р-л: ас. Гергана Методиева;
 32. Цифров модел на релефа на България в мащаб 1:600 000. 2015-2016 г. Р-л: доц.д-р Надежда Илиева;
 33. Бележити български географи. НИГГГ – БАН. Ръководител: проф. д-р М. Николова, 2018-2020;
 34. Хидро-климатични изследвания на района на Седемте Рилски езера. 7RL. НИГГГ – БАН. Ръководител: проф. д-р М. Николова, 2018-2020;
 35. 11-ти Национален конкурс за детска карта на света “Ние обичаме картите” (“We love maps”). Съизпълнител: проф. дгнР. Вацева, 2018-2018;
 36. 10-ти Национален конкурс за детска карта на света “Ние обичаме картите” (“We love maps”). Съизпълнител: проф. дгнР. Вацева, 2016-2017;
 37. Проектиране на интегрирана ГИС и експертно-базирана система за целите на геоархеологически проучвания на примера на Ада тепе и долината на река Крумовица. НИГГГ – БАН. Ръководител: доц. д-р Е. Черкезова, 2015-2017;
 38. Екологичен мониторинг в района на Седемте Рилски езера. Ръководител: проф. д-р М. Николова, 2015-2017;
 39. 9-ти Национален конкурс за детска карта на света “Моето място в съвременния свят” (“My place in today’s world”). Съизпълнител: проф. дгн. Вацева, 2014-2015.

Онлайн гео услуги

Оттук можете да изискате извършването на различни платени услуги от Националния институт по Геофизика, Геодезия и География. Посетете долния линк и попълнете електронната форма с желаната от вас услуга. НИГГГ ще се свърже във възможно най-кратък срок с детайли относно вашата поръчка.

requestaquote-button-bg

Вашето мнение е важно

Сведенията, които ще ни доставите за Вашето населено място чрез този Въпросник, ще бъдат използвани изключително за повишаване качеството на превантивните мерки.

fillupquestionaire-button-bg