ИНФОРМАЦИЯ В РЕАЛНО ВРЕМЕ

gnss
Перманентна GNSS мрежа

Преписка № ОП-2-2015

Доставка и монтаж на оборудване и апаратура за хидрохимичен мониторинг на подземните води в долината на р. Огоста между гр. Чипровци и яз. “Огоста” по проект “Замърсяване на река Огоста с арсен – връзка между биогеохимичните процеси в почвите на заливната тераса и речната динамика” (“Arsenic contamination of Ogosta river: Linking biogeochemical processes in floodplain soils with river system dynamics”)

 


Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договор за обществена поръчка, включително за авансовите плащания във връзка с чл. 101e, ал. 1 от Закона за обществените поръчки   .pdf
Дата на публикуване: 12.03.2016 г., 10:00 ч.


Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договор за обществена поръчка, включително за авансовите плащания във връзка с чл. 101e, ал. 1 от Закона за обществените поръчки   .pdf
Дата на публикуване: 05.01.2016 г., 10:00 ч.


Договор  .docx
Дата на публикуване: 09.12.2015 г., 10:00 ч.


Ценово предложение  .pdf
Дата на публикуване: 09.12.2015 г., 10:00 ч.


Техническо предложение  .pdf
Дата на публикуване: 09.12.2015 г., 10:00 ч.


Протокол по чл. 101г, ал. 4 от ЗОП   .pdf
Подписите са заличени на основание чл. 2, ал.3 от ЗЗЛД.

Дата на публикуване: 16.11.2015 г. 10:00 ч.


Заповед: Комисия за получаване, разглеждане и оценка на получените оферти  .pdf

Дата на публикуване: 22.10.2015 г. 10:00 ч.


Публична покана  .pdf
Документация  .doc

Дата на публикуване: 12.10.2015 г., 10:00 ч.trong>

Онлайн гео услуги

Оттук можете да изискате извършването на различни платени услуги от Националния институт по Геофизика, Геодезия и География. Посетете долния линк и попълнете електронната форма с желаната от вас услуга. НИГГГ ще се свърже във възможно най-кратък срок с детайли относно вашата поръчка.

Вашето мнение е важно

Сведенията, които ще ни доставите за Вашето населено място чрез този Въпросник, ще бъдат използвани изключително за повишаване качеството на превантивните мерки.

fillupquestionaire-button-bg