ИНФОРМАЦИЯ В РЕАЛНО ВРЕМЕ

gnss
Перманентна GNSS мрежа

Проекти

По-важни изследователски проекти от последните 5 години

 1. Romanian – Bulgarian cross-border joint natural and technological hazards assessment in the Danube floodplain. The Calafat-Vidin – Turnu Măgurele-Nikopole sector”.
 2. FP7-PEOPLE-2009-IRSES (Grant No 247608) IGIT – “Integrated geo-spatial information technology and its application to resource and environmental management towards the GEOSS” (Интегрирана геопространствена информационна технология и нейното прилагане за управление на ресурсите и околната среда във връзка с Глобалната мрежа от системи за наблюдение на Земята)
 3. SWAN – Sustainable Water ActioN: building research links between EU and US (Устойчиво управление на водите: развитие на научните връзки между ЕС и САЩ).
 4. Arsenic contamination of Ogosta river: Linking biogeochemical processes in floodplain soils with river system dynamics (ASCOR) 2012-2015. BSRP.
 5. Global change in high mountains: Case study on lakes areas in Rila Мountain, Bulgaria and Julian Alps, Slovenia. NSF – Contract № Slovenia 01/2 / 2011, 2011 – 2014
 6. 92-00-345/15.06.2015 МРРБ Определяне на териториалния обхват на планинските, полупланинските и пограничните райони в България на ниво общини за целите на разработването на целенасочена инвестиционна програма за развитие на изоставащи райони, 2015
 7. ProKARSTerra-Edu: integration between the research concept of karst geosystems and the educational concept of “lifelong learning” (based on the example of model protected karst territories in Bulgaria) – UNESCO PARTICIPATION PROGRAMME 2012-2013.
 8. Travelling Summer Scool of Karst – UNESCO PARTICIPATION PROGRAMME 2014-2015.
 9. COST Action TD1202 “Mapping and the citizen sensor”. 2012-2016.
 10. COST ES1309 OPTIMISE COST Action ES1309 “Innovative optical Tools for proximal sensing of ecophysiological processes (OPTIMISE)”, 2014-2018
 11. H2020-SC5-. ESMERALDA – Enhancing ecoSysteM sERvices mApping for poLicy and Decision mAking. 2014-2017
 12. H 04/17 ARSENT Миграция на арсена в крайречните зони: връзка на динамиката на речните и грунтовите води с мобилизацията на арсена в замърсени речни тераси, 2016-2018, МОН-ФНИ
 13. Конкурс “Българска научна периодика – 2016” – Проблеми на географията, 2016-2017, МОН-ФНИ
 14. Self-care Support for People with Long Term Conditions, Diabetes and Heart Disease: A Whole System Approach, (EU WISE). Lead partner: University of Southampton, UK, Co-funded by 7 FP, GD for Research and Innovation, EC, 2012-2015. Contract № F3-2011-279081
 15. Territorial Impact of Globalization for Europe and its Regions, (TIGER). Lead partner: Universite Libre de Bruxelles, Belgium. Funded by ESPON 2013 Programme, OP Regional Development, EC ,2010-2013. Contract № 068/2010
 16. Comparative Analysis of Territorial Governance and Spatial Planning Systems in Europe Applied Research, ESPON, 2016-2018
 17. Проект BG051PO001-3.3.04/40 „Изграждане на висококвалифицирани млади изследователи по съвременни информационни технологии за оптимизация, разпознаване на образи и подпомагане вземането на решения” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – „Подкрепа за развитие на докторанти, пост-докторанти, специализанти и млади учени”, р-л.: доц. д-р.Иван Мустакеров; за НИГГГ – БАН – доц. д-р Диляна Стефанова, 2009 -2011.

Онлайн гео услуги

Оттук можете да изискате извършването на различни платени услуги от Националния институт по Геофизика, Геодезия и География. Посетете долния линк и попълнете електронната форма с желаната от вас услуга. НИГГГ ще се свърже във възможно най-кратък срок с детайли относно вашата поръчка.

requestaquote-button-bg

Вашето мнение е важно

Сведенията, които ще ни доставите за Вашето населено място чрез този Въпросник, ще бъдат използвани изключително за повишаване качеството на превантивните мерки.

fillupquestionaire-button-bg

WordPress Video Lightbox Plugin