ИНФОРМАЦИЯ В РЕАЛНО ВРЕМЕ

gnss
Перманентна GNSS мрежа

Проекти

Списък

с всички проекти на департамент “География” (по секции)
за периода 2015 – 2019 г., групирани в следните категории:

Секция “Физическа география”

Секция “Икономическа и социална география”

Секция “Географски информационни системи”


Секция “Физическа география”

 1. Проекти, финансирани от бюджетната субсидия – Секция “Физическа география”
  • Сравнителен анализ на данни от ежедневно електронно, автоматично и ръчно измерване на течни валежи – площадка НИГГГ. Р-л: гл. ас. д-р Владимир Власков, 2012-2019;
  • Ландшафтно разнообразие на планинските региони в България – потенциал, използване, опазване и консервация. Р-л: доц. д-р Георги Железов. 2013-2016;
  • Реконструкционни модели на системите от влажни зони в България –пространствени изменения, динамика и еволюция Р-л: доц. д-р Георги Железов. 2013-2019;
  • Разработване на високорезолюционна електронна база от климатични данни за България. Р-л: проф. д-р Зоя Матеева, 2014-2024;;
  • Оценка на ветро-соларните възобновими енергийни ресурси в представителни райони от България. Р-л: проф. д-р Зоя Матеева, 2015-2018;
  • Биоклиматична параметризация на България. Р-л: проф. д-р Зоя Матеева, 2015-2020;
  • Подреждане и систематизиране на научен архив и научна измервателна апаратура по хидрология и климатология на секция “Физическа география” на Департамент “География” при НИГГГ: Р-л: гл. ас. д-р Владимир Власков, 2015-2019;
  • Оценка на качеството на подземните води в моделни водосбори от дунавската отточна област (реките Цибрица, Огоста и Искър). Р-л: гл. ас. д-р Кристина Гърциянова, 2017-2019.
 2. Проекти, финансирани от “Фонд научни изследвания” и други национални фондове – Секция “Физическа география”
 3. Проекти, финансирани по международни програми – Секция “Физическа география”
  • IZEBZO-142978, Arsenic contamination of Ogosta River: Linking biogeochemical processes in floodplain soils with river system dynamic (ASCOR). Р-л: доц. д-р Цветан Коцев, 2012-2016;
  • Unesco PP 2018-2019, First international competition for students “Karst – the last “white spot” on the Planet Earth”.Р-л: Петър Стефанов, 2018-2020;
  • BG7290115062, ProKARSTerra2015, Travelling Summer Scool of Karst. Р-л: Петър Стефанов, 2014-2016.
 4. Проекти, финансирани от министерства и други държавни институции – Секция “Физическа география”
  • 92-00-345/15.06.2015, МРРБ Определяне на териториалния обхват на планинските, полупланинските и пограничните райони в България на ниво общини за целите на разработването на целенасочена инвестиционна програма за развитие на изоставащи райони. Р-л: доц. д-р Мариан Върбанов, 2015;
  • ДСД-2/05.04.2017, Иновативно образование чрез карста. Р-л: Петър Стефанов, 2017-2018;
  • № ДО-230/06.02.2018, Национална научна програма (ННП) “Опазване на околната среда и намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия” РП.I.3. Качества на водите (повърхностни и подземни). Подпакет “Качества на повърхностните води”. Р-л: д-р Мариан Върбанов, 2019-2022;
  • Актуализация на националната програма за намаляване нивата на замърсители и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух (Община Благоевград 2019-2023). Р-л: проф. д-р Зоя Матеева, 2017-2018;
  • Актуализация на националната програма за намаляване нивата на замърсители и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух (Община Несебър 2018-2022). Р-л: проф. д-р Зоя Матеева, 2018;
  • Актуализация на националната програма за намаляване нивата на замърсители и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух (Община Асеновград 2019-2023). Р-л: проф. д-р Зоя Матеева, 2018-2019.
 5. Проекти, финансирани по програми за двустранно сътрудничество – Секция “Физическа география”
  • ЕБР Азербайджан, “Съвременно състояние и трансформации на околната среда в планински територии (на примера на азербайджанската част на Голям Кавказ и Пирин в България)”, Р-л: доц. д-р Мариан Върбанов, 2018-2020;
  • ЕБР Словакия, “Съвременно екологично състояние на ландшафтите в планинските региони на България и Словакия”. Р-л: доц. д-р Георги Железов, 2015-2017;
  • ЕБР Румъния, “Състояние на природната среда и промени в ландшафтното разнообразие в планинските региони на Румъния и България”. Р-л: доц. д-р Георги Железов, 2014-2016;
  • ЕБР Чехия, “Приложение на радиовълеродно датиране в изследванията на карстовите геосистеми”. Р-л: Петър Стефанов, 2014-2016.

НАЧАЛО – Проекти – Департамент “География”


Секция “Икономическа и социална география”

 1. Проекти, финансирани от бюджетната субсидия – Секция “Икономическа и социална география”
 2. Проекти, финансирани от “Фонд научни изследвания” и други национални фондове – Секция “Икономическа и социална география”
 3. Проекти, финансирани по международни програми – Секция “Икономическа и социална география”
  • COMPASS – Comparative Analysis of Territorial Governance and Spatial Planning Systems in Europe Applied Research. Р-л: доц.д-р Боян Кулов, 2016-2018.
 4. Проекти, финансирани в България по Оперативните програми на ЕС – Секция “Икономическа и социална география”
  • H2020 – 817527 MAIA Valuing Nature: Mainstreaming Natural Capital in Policies and in Business Decision-Making 2018-2022 г. Р-л: доц.д-р Боян Кулов;
  • 642007 ESMERALDA Enhancing ecoSysteM sERvices mApping for poLicy and Decision mAking. 2015-2018 г. Р-л: доц.д-р Боян Кулов;
  • Self-care Support for People with Long Term Conditions, Diabetes and Heart Disease: A Whole System Approach. Co-funded by 7th FP, GD ‘Research and Innovation’- EC. Contract № F3-2011-279081; 2012-2015. Ключов изследовател гл. ас. П. Рукова.
  • Territorial Impact of Globalization for Europe and its Regions, (TIGER). Lead partner: Universite Libre de Bruxelles, Belgium. Funded by ESPON 2013 Program, OP ‘Regional Development’- EC. Contract № 068/2010; 2010-2013. Национален координатор гл. ас. П. Рукова
 5. Проекти, финансирани от министерства и други държавни институции – Секция “Икономическа и социална география”
  • BG05M2OP001-1.001-00 Изграждане и развитие на Център за върхови постижения “Наследство БГ”, 2018-2023 г. Р-л: доц.д-р Боян Кулов;
  • ННП “ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ НЕБЛАГОПРИЯТНИ ЯВЛЕНИЯ И ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ” Работен пакет II.3 Публично представяне и комуникация на получените научни резултати в обществото. 2019 г. Р-л: доц.д-р Боян Кулов;
 6. Проекти, финансирани по програми за двустранно сътрудничество – Секция “Икономическа и социална география”
  • ЕБР Унгария. Depopulating areas in Bulgaria and Hungary – impacts of depopulation on the changes of rural settlements and their environment. 2016-2018 г. Р-л: доц.д-р Надежда Илиева;
  • ЕБР Чехия. Сравнителна оценка на практиките на земеползане в уязвими моделни райони в България и Чехия. 2014-2016 г. Р-л: доц.д-р Диляна Стефанова.

НАЧАЛО – Проекти – Департамент “География”


Секция “Географски информационни системи”

 1. Проекти, финансирани от бюджетната субсидия – Секция “Географски информационни системи”
  • Приложение на дистанционни изследвания с безпилотни летателни системи (БЛС) за картографиране и 3D моделиране на градски зелени площи
  • Бележити български географи. НИГГГ – БАН. Ръководител: проф. д-р М. Николова, 2018-2020;
  • Хидро-климатични изследвания на района на Седемте Рилски езера. 7RL. НИГГГ – БАН. Ръководител: проф. д-р М. Николова, 2018-2020;
  • 11-ти Национален конкурс за детска карта на света “Ние обичаме картите” (“We love maps”). Съизпълнител: проф. дгн Р. Вацева, 2018-2018;
  • 10-ти Национален конкурс за детска карта на света “Ние обичаме картите” (“We love maps”). Съизпълнител: проф. дгн Р. Вацева, 2016-2017;
  • Проектиране на интегрирана ГИС и експертно-базирана система за целите на геоархеологически проучвания на примера на Ада тепе и долината на река Крумовица. НИГГГ – БАН. Ръководител: доц. д-р Е. Черкезова, 2015-2017;
  • Екологичен мониторинг в района на Седемте Рилски езера. Ръководител: проф. д-р М. Николова, 2015-2017;
  • 9-ти Национален конкурс за детска карта на света “Моето място в съвременния свят” (“My place in today’s world”). Съизпълнител: проф. дгн Р. Вацева, 2014-2015.
 2. Проекти, финансирани по международни програми – Секция “Географски информационни системи”
  • COST European Cooperation in Science & Technology;
  • COST CA17134 SENSECO. Optical synergies for spatiotemporal sensing of scalable ecophysiological traits. Съизпълнител: проф. дгн Р. Вацева, 2018-2022;
  • COST CA 17133. Circular City Re. So, Implementig Nature Based Solutions for Creating a Resourceful Circular City. Съизпълнител: проф. д-р М. Николова, 2018-2022;
  • COST ES1309. Innovative optical Tools for proximal sensing of ecophysiological processes (OPTIMISE). Съизпълнител: проф. дгн Р. Вацева, 2014-2018;
  • COST TD1202. Mapping and the citizen sensor. Съизпълнител: проф. дгн Р. Вацева, 2012-2016;
  • SCERIN. Building capacity for Land-Cover and Land-Use Change challenges in South Central and Eastern Europe. Съизпълнител: проф. дгн Р. Вацева, 2017-2017;
  • Applied Geoinformatics (CEE-GIS). CEEPUS. CIII-PL-0062-12-1617. Съизпълнител: проф. д-р М. Николова, 2018-2019;
  • Applied Geoinformatics (CEE-GIS). CEEPUS. CIII-PL-0062-12-1617. Съизпълнител: проф. д-р М. Николова, 2017-2018;
  • GLOCAD 2. Global Change Atlas of Danube River. Съизпълнител: проф. д-р М. Николова, 2016-2017;
  • GLOCAD. Global Change Atlas of Danube Basin. Съизпълнител: проф. д-р М. Николова, 2015-2016;
  • Applied Geoinformatics (CEE-GIS). CEEPUS. CIII-PL-0062-12-1617. Съизпълнител: проф. д-р М. Николова, 2015-2016;
  • EARSeL Advancing horizons for land cover services entering the big data era. Съизпълнител: проф. дгн Р. Вацева, 2016-2016;
  • EARSeL. Sensors, Multi-sensor integration, large volumes: New opportunities and challenges in Forest Fire Research. Съизпълнител: проф. дгн Р. Вацева, 2015-2015;
  • EUFAR/OPTIMISE SWAMP. Съизпълнител: проф. дгн Р. Вацева, 2015-2015.
 3. Проекти, финансирани в България по Оперативните програми на ЕС – Секция “Географски информационни системи”
  • ОП НОИР BG05M2OP001-1.001-00. Изграждане и развитие на център за върхови постижения “Наследство БГ” Ръководител: проф. д-р М. Николова, 2018-2024;
  • Horizon 2020. Coordination and support action: SC5-10a-2014: Enhancing mapping ecosystems and their services. Enhancing ecoSysteM sERvices mApping for poLicy and Decision mAking (ESMERALDA). Съизпълнител: доц. д-р С. Недков, 2015-2018;
  • P 7 Theme (INCO.2011-7.6-USA). Sustainable Water Action – Sustainable Water ActioN: building research links between EU and USA, 2-12-2016. Съизпълнител : доц. д-р С. Недков, 2012-2016;
  • Integrated geo-spatial information technology and its application to resource and environmental management towards the GEOSS. FP7-PEOPLE-2009-IRSES 247608 IGIT. Съизпълнител: проф. дгн Р. Вацева, 2011-2015.
 4. Проекти, финансирани от министерства и други държавни институции – Секция “Географски информационни системи”
  • МОН-БАН. Археологическа карта на България. Съизпълнител от НИГГГ-БАН: доц. д-р С. Недков, 2017-2018.
 5. Проекти, финансирани по програми за двустранно сътрудничество – Секция “Географски информационни системи”
  • ЕБР – Китай . Мonitoring technology and its application of urban green space based on high resolution remote sensing. Съизпълнител: проф. дгн Р. Вацева, 2018-2020;
  • UGS – ЕБР Словакия. Mapping urban green spaces based on remote sensing data: Case studies in Bulgaria and Slovakia. Съизпълнител: проф. дгн Р. Вацева, 2018-2020.

НАЧАЛО – Проекти – Департамент “География”

Онлайн гео услуги

Оттук можете да изискате извършването на различни платени услуги от Националния институт по Геофизика, Геодезия и География. Посетете долния линк и попълнете електронната форма с желаната от вас услуга. НИГГГ ще се свърже във възможно най-кратък срок с детайли относно вашата поръчка.

Вашето мнение е важно

Сведенията, които ще ни доставите за Вашето населено място чрез този Въпросник, ще бъдат използвани изключително за повишаване качеството на превантивните мерки.

fillupquestionaire-button-bg