ИНФОРМАЦИЯ В РЕАЛНО ВРЕМЕ

gnss
Перманентна GNSS мрежа

Проекти

По-важни проекти на Департамент Геодезия през 2015 г.:

Мониторинг и информационна система за съвременни движения на земната кора и сеизмична опасност чрез националните GNSS, сеизмична и акселерометрична мрежи.

 • Проф. дтн Иван Георгиев, Фонд “Научни изследвания“, ДФНИ ИО1/4-27. 11. 2012 г.

Въвеждане в работен режим на мареографните станции по българското черноморие – “Варна”, “Бургас” и “Иракли” и осигуряване на непрекъснатата им целогодишна работа, обработка на мареографните регистрации и анализ на резултатите

 • проф. дтн Иван Георгиев, Договор с Агенцията по геодезия, картография и кадстър, ГД-47/03. 05. 2011 г.

Проекти на Департамент Геодезия
за годините 2008-2012

Проекти с външно финансиране

Мониторинг на деформациите на земната кора в Западна Централна България и Северна Гърция с Глобалната позиционна система GPS – HemusNET

Интегриране на балканските страни в глобалната геодезическа система за наблюдение на Земята – BALGEOS

 • Австрийски фонд на Министерство на науката и изследванията
 • http://balgeos.cc.bas.bg

Геодинамично положение на България в активната и млада Близкоизточно-балканска геотектонска система

 • Масачузетски технологичен институт, САЩ

Система за мониторинг на солното находище в Провадия – път за оценка и намаляване на естествените и технологични рискове

 • Национален фонд “Научни изследвания”, програма “Информационно общество”, ИО-02-02/06

Научно и технологично партньорство за изследване измененията на морското ниво и вертикалните движения на земната кора по западното черноморие

 • Национален фонд “Научни изследвания”, БРС-15

Изследване на механизмите на повърхностни деформации на литосферата

 • Национален фонд “Научни изследвания”, Рила-3/2 2006

Комплексно изследване на съвременната геодинамика в района на Крупник – Кресна

 • Национален фонд “Научни изследвания”, НЗ-МУ-01/06

Определяне височините на реперите от Държавната нивелачна мрежа I и II клас в Европейската референтна височинна система EVRS

 • Агенция по геодезия, картография и кадастър

Определяне на нормални височини и геопотенциални коти на нивелачните репери от Държавната нивелачна мрежа I и II клас

 • Агенция по геодезия, картография и кадастър

Определяне на геодезически координати с помощта на GPS и изчисляване на надморски височини

 • НИМХ при БАН

Проекти в рамките на двустранно международно сътрудничество

Изследване на сеизмогенната зона на Коринтския залив в Централна Гърция

 • Двустранно международно сътрудничество с Екол Нормал Супериор, Париж, Франция

Геодезически мониторинг на сеизмогенни зони – изучаване на повърхностните деформации около активни рзаломи и моделиране

 • Двустранно международно сътрудничество с Научен център по астрономия, астрофизика и геофизика, Алже, Алжир

Вариации на положението на наблюдателните станции от лазерни и VLBI наблюдения

 • Двустранно международно сътрудничество с Технически университет на Виена, Виена, Австрия

Вариациите в климата и въртенето на Земята

 • Двустранно международно сътрудничество с Международна служба за ротация на Земята и координатните системи, Департамент “Референтни системи”, Парижка обсерватория, Париж, Франция

Дългопериодични и приливни вариации гравитационното поле на Земята

 • Проект по ЕБР с Астрономически институт при Чехската академия на науките, Прага, Чехия

Изследване дългопериодичните вариации на параметрите на въртене на Земята чрез астрометрически и геофизически данни

 • Проект по ЕБР с Пулковска Обсерватория, Санкт Петербург, Русия

Колебания на посоката на тежестта и вариации на геомагнитното поле

 • Двустранно международно сътрудничество с Астрономически институт при Румънската академия на науките

Сегментация на активните разломи в Горнотракийската низина

 • Двустранно международно сътрудничество с Кралската обсерватория на Белгия

Вариации на параметри, оценявани от лазерни наблюдения на ИСЗ

 • Двустранно международно сътрудничество с Център за космически изследвания при Полската академия на науките

Проекти без външно финансиране

Национални геодезически мрежи – състояние, развитие, обработка и анализ на измерванията и приложение в геодинамиката

Анализ на спътникови и астрономогеодезически наблюдения за целите на геодезията, геофизиката и геодинамиката

Комплексен анализ на геодезически, геоложки и тектонски данни за изследване на съвременната геодинамика и сеизмотектонските прояви в България

Онлайн гео услуги

Оттук можете да изискате извършването на различни платени услуги от Националния институт по Геофизика, Геодезия и География. Посетете долния линк и попълнете електронната форма с желаната от вас услуга. НИГГГ ще се свърже във възможно най-кратък срок с детайли относно вашата поръчка.

requestaquote-button-bg

Вашето мнение е важно

Сведенията, които ще ни доставите за Вашето населено място чрез този Въпросник, ще бъдат използвани изключително за повишаване качеството на превантивните мерки.

fillupquestionaire-button-bg

WordPress Video Lightbox Plugin