ИНФОРМАЦИЯ В РЕАЛНО ВРЕМЕ

gnss
Перманентна GNSS мрежа

Указания и изисквания към авторите

В тематичната поредица “Висша геодезия”се приемат за публикуване оригинални статии с научен принос от всички области на висшата геодезия и свързани с нея интердисциплинарни изследвания. Поредицата е достъпна както за български, така и за чуждестранни автори.Освен оригинални научни статии в поредицата се приемат и обзорни статии, третиращи съвременни проблеми на висшата геодезия и геодезията, информации за внедрени разработки, рецензии на книги и др. Поредицата включва и специални издания, посветени на специфични проблеми на висшата геодезия и на интердисциплинарни изследвания.

Статиите, които се публикуват в тематичната поредица трябва: да не са публикувани досега (освен във формата на резюме); да не са предадени за публикуване на друго място и да бъдат одобрена от всички съавтори.

Авторът (авторите) гарантира оригиналността на своя принос и съгласието си за нейното публикуване. Тематичната поредица “Висша геодезия” има пълните права върху статиите, след приемането им за печат, по смисъла на действащото законодателство.

Редакционната колегия на тематичната поредица избира по един рецензент за всяка от постъпилите статии. Той се утвърждава от Редакционната колегия и Главния редактор. Рецензентът оценява постъпилата статия писмено (по изготвена стандартна бланка) и препоръчва на Редакционната колегия нейното приемане, отхвърляне или редактиране. Окончателното решение за приемането или отхвърлянето на статия е на Главния редактор. То се базира на получената рецензия и на мнението на Редакционната колегия. Всички приети ръкописи са обект на Закона за авторското право.

Ръкописите се представят в редакцията в два екземпляра (отпечатъка) на английски език, и по изключение на български език. Предоставя се и електронно копие, написано със стандартна текстова програма (за предпочитане Word for Windows). Обемът на статиите не трябва да надвишава 20 страници (30 реда, 65 знака на ред), включително списъкът на литературата, илюстрациите и резюмето (в началото на статията). Статиите се придружават и от резюмета на български език. Резюмето не трябва да надвишава 20 реда (до 300 думи).

Препоръчителното подреждане на текста в ръкописа е следното: заглавие, автори и адрес на авторите, адрес за контакти, резюме, въведение, основен текст, заключение, използвана литература, резюме на български език, описание на фигурите.

Използваната литература се подрежда по азбучен ред на фамилията на първия автор, като се дава пълно библиографско описание:
    – за книги – автор(и), година, заглавие, място на издаване, издателство, брой страници;
    – за статии – автор(и), година, заглавие, име на списанието, том, книга, брой страници от – до.

Всички цитати в текста трябва да бъдат включени в цитираната литература и обратно. Ако цитатите на един и същи автор са два или повече в рамките на една година, те се номерират допълнително с a, b, c и т.н. след годината.

Чертежите и графиките се маркират в текста на един ред, а се предоставят отделно в оригинален формат (Surfer, Grapher, Corel Draw и т.н.), както и във формата на текста (doc, rtf и т.н.). Текстовете под илюстрациите се предоставят на отделен лист, на езика на който се предоставя статията.

Формулите се предоставят в текста, изписани с Equation или Math Type, със ясно разграничаване на главните и малките буквени означения и индексите. Номерацията на формулите се извършва в лявата част на реда. Всички мерни единици да са в система SI.

Авторът (авторите) получава 10 броя от статиите.

Редакционната колегия си запазва правото да връща ръкописи, които не са на добро научно равнище, не са съобразени с тематиката на поредицата и не отговарят на посочените по-горе изисквания.

Ръкописи се депозират в редакцията на тематичната поредица “Висша геодезия” – София 1113, ул. Акад. Г. Бончев бл. 1 или се изпращат не e-mail адрес geodesy@bas.bg.

Онлайн гео услуги

Оттук можете да изискате извършването на различни платени услуги от Националния институт по Геофизика, Геодезия и География. Посетете долния линк и попълнете електронната форма с желаната от вас услуга. НИГГГ ще се свърже във възможно най-кратък срок с детайли относно вашата поръчка.

Вашето мнение е важно

Сведенията, които ще ни доставите за Вашето населено място чрез този Въпросник, ще бъдат използвани изключително за повишаване качеството на превантивните мерки.

fillupquestionaire-button-bg