ИНФОРМАЦИЯ В РЕАЛНО ВРЕМЕ

gnss
Перманентна GNSS мрежа

Финансирани от бюджетната субсидия

 1. Динамични процеси и турбулентна дифузия в планетарния граничен слой на атмосферата
 2. Литосфера-атмосфера-йоносфера: процеси на свързване и природни рискове. Ръководител проф. Н. Килифарска;
 3. Числен анализ на геофизични полета. 2015-текущ, Ръководител доц. Петя Трифонова;
 4. Оперативна дейност в Геомагнитна обсерватория Панагюрище, Ръководител доц. Петя Трифонова;
 5. Магнетизъм на околната среда и поведение на древното геомагнитно поле – 2011-2020 г. ръководител проф. Даниела Йорданова.
 6. Макросеизмична база данни за територията на България – текущ;
 7. Наблюдение на сеизмичността и анализ на сеизмичните процеси в сеизмоактивните зони на територията на България и прилежащите земи – текущ;
 8. Физико-статистически изследвания и оценки на сеизмичните явления и вълновото поле – текущ.
 9. Национални геодезически мрежи – състояние, развитие, обработка и анализ на измерванията и приложение в геодинамиката;
 10. Анализ на спътникови и астрономически данни за целите на геодезията, геофизиката и геодинамиката.
 11. Сравнителен анализ на данни от ежедневно електронно, автоматично и ръчно измерване на течни валежи – площадка НИГГГ. Р-л: гл. ас. д-р Владимир Власков, 2012-2019;
 12. Реконструкционни модели на системите от влажни зони в България –пространствени изменения, динамика и еволюция. Р-л: доц. д-р Георги Железов. 2013-2019;
 13. Разработване на високорезолюционна електронна база от климатични данни за България. Р-л: проф. д-р Зоя Матеева, 2014-2024;;
 14. Биоклиматична параметризация на България. Р-л: проф. д-р Зоя Матеева, 2015-2020;
 15. Подреждане и систематизиране на научен архив и научна измервателна апаратура по хидрология и климатология на секция “Физическа география” на Департамент “География” при НИГГГ: Р-л: гл. ас. д-р Владимир Власков, 2015-2019;
 16. Оценка на качеството на подземните води в моделни водосбори от дунавската отточна област (реките Цибрица, Огоста и Искър). Р-л: гл. ас. д-р Кристина Гърциянова, 2017-2019;
 17. Устойчиво управление на планинските региони. 2014-2019 г. Р-л: доц.д-р Боян Кулов;
 18. Бележити български географи. НИГГГ – БАН. Ръководител: проф. д-р М. Николова, 2018-2020;
 19. Хидро-климатични изследвания на района на Седемте Рилски езера. 7RL. НИГГГ – БАН. Ръководител: проф. д-р М. Николова, 2018-2020;
 20. Приложение на дистанционни изследвания с безпилотни летателни системи (БЛС) за картографиране и 3D моделиране на градски зелени площи
 21. Интерактивна географска карта на България за целите на образованието. Ръководител: доц. д-р Н. Илиева
 22. Демографски тенденции в България. Хоризонт 2050. Ръководител: доц. д-р Н. Илиева

Онлайн гео услуги

Оттук можете да изискате извършването на различни платени услуги от Националния институт по Геофизика, Геодезия и География. Посетете долния линк и попълнете електронната форма с желаната от вас услуга. НИГГГ ще се свърже във възможно най-кратък срок с детайли относно вашата поръчка.

requestaquote-button-bg

Вашето мнение е важно

Сведенията, които ще ни доставите за Вашето населено място чрез този Въпросник, ще бъдат използвани изключително за повишаване качеството на превантивните мерки.

fillupquestionaire-button-bg