ИНФОРМАЦИЯ В РЕАЛНО ВРЕМЕ

gnss
Перманентна GNSS мрежа

Проекти, финансирани по програми за двустранно сътрудничество

 1. “Процеси на свързване ионосфера-атмосфера по време на внезапни статосферни затопляния” . Двустранно сътрудничество между БАН и РАН, 2012-2015, ръководител проф. Н. Килифарска.
 2. “Дълбочинен строеж на земната кора за територията на България по данни от комплексни геолого-геофизични изследвания”. Международно сътрудничество в рамките на междуакадемичен проект между БАН и И-т по Геофизика НАН – Украйна; 2015-2017, ръководител доц. Божидар Сребров;
 3. “Изучаване на дълбочинния строеж на Западно-Черноморската падина и прилежащите територии чрез анализ на гравитационното и магнитното поле.” Международно сътрудничество в рамките на междуакадемичен проект между БАН и И-т по Геофизика НАН – Украйна (2012-2014) ръководител доц. Божидар Сребров;
 4. “Почвите и палеопочвите като архив на палеоклимата”, Двустранно сътрудничество между БАН и Китайската Академия на Науките (Инст. по Геология и Геофизика) (Китай); 2012-2014 ръководител проф. Даниела Йорданова;
 5. “Приложение на магнитни методи за оценка на почвеното замърсяване и степента на почвеното развитие след рекултивация”, Двустранно сътрудничество между БАН и Чешката Академия на Науките (Чехия); 2014-2016, ръководител проф. Даниела Йорданова.
 6. Тектонски пулсации в плочите (корелация на екстензометричния мониторинг в Средиземноморието и Централна Европа)”, ЕБР проект (с Чешката АН) – 2018-2020.
 7. Анализ на строителни конструкции във връзка с новите нормативни изисквания за сеизмична сигурност в България и Румъния – 2014-2015.
 8. ЕБР Азербайджан, “Съвременно състояние и трансформации на околната среда в планински територии (на примера на азербайджанската част на Голям Кавказ и Пирин в България)”, Р-л: доц. д-р Мариан Върбанов, 2018-2020;
 9. ЕБР Словакия, “Съвременно екологично състояние на ландшафтите в планинските региони на България и Словакия”. Р-л: доц. д-р Георги Железов, 2015-2017;
 10. ЕБР Румъния, “Състояние на природната среда и промени в ландшафтното разнообразие в планинските региони на Румъния и България”. Р-л: доц. д-р Георги Железов, 2014-2016;
 11. ЕБР Чехия, “Приложение на радиовълеродно датиране в изследванията на карстовите геосистеми”. Р-л: Петър Стефанов, 2014-2016.
 12. ЕБР Унгария. Depopulating areas in Bulgaria and Hungary – impacts of depopulation on the changes of rural settlements and their environment. 2016-2018 г. Р-л: доц.д-р Надежда Илиева;
 13. ЕБР Чехия. Сравнителна оценка на практиките на земеползане в уязвими моделни райони в България и Чехия. 2014-2016 г. Р-л: доц.д-р Диляна Стефанова.
 14. ЕБР – Китай . Мonitoring technology and its application of urban green space based on high resolution remote sensing. Съизпълнител: проф. дгн Р. Вацева, 2018-2020;
 15. UGS – ЕБР Словакия. Mapping urban green spaces based on remote sensing data: Case studies in Bulgaria and Slovakia. Съизпълнител: проф. дгн Р. Вацева, 2018-2020.

Онлайн гео услуги

Оттук можете да изискате извършването на различни платени услуги от Националния институт по Геофизика, Геодезия и География. Посетете долния линк и попълнете електронната форма с желаната от вас услуга. НИГГГ ще се свърже във възможно най-кратък срок с детайли относно вашата поръчка.

Вашето мнение е важно

Сведенията, които ще ни доставите за Вашето населено място чрез този Въпросник, ще бъдат използвани изключително за повишаване качеството на превантивните мерки.

fillupquestionaire-button-bg