ИНФОРМАЦИЯ В РЕАЛНО ВРЕМЕ

gnss
Перманентна GNSS мрежа

Проекти, финансирани в България по Оперативните програми на ЕС (ОП НОИР)

 1. Разработване на иновативен вятърен генератор ВЕГА
 2. Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии“, договор № BG05M2ОP001-1.001-00.
 3. “Регионални взаимодействия между климата и качеството въздуха” PIRSES-GA-2013-61267, REQUA, 2014-2017, съизпълнител;
 4. “Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии”, договор № BG05M2ОP001-1.001-00, съизпълнител.
 5. Complex Research Of Earthquake’s Forecasting Possibilities, Seismicity аnd Climate Change Correlations – BlackSeaHazNet; EU FP7; IRSES 2011 Project 246874; Coordinator: INRNE-BAS; 2011-2014; участник в проекта доц. Божидар Сребров;
 6. COST Action CA17131 “The Soil Science & Archaeo-Geophysics Alliance: Going Beyond Prospection (SAGA)” 2018-2020, проф. Даниела Йорданова е член на Управителния Съвет на Акцията;
 7. Black Sea Earthquake Safety Net(work)-ESNET (MIS code: 250/1.2.1.65963.80; 2007 – 2013 Black Sea Basin ENPI CBC) по Съвместна оперативна програма Черноморски басейн, 2012-2014 (координатор на проекта доц. Петя Трифонова);
 8. Danube Cross Border System for Earthquake Alert – DACEA по Програма за трансгранично сътрудничество “Румъния – България”, 2009-2013 г. (участие като експерт – доц. П. Трифонова);
 9. FP7 No 265176 Balkan GEO Network (BGNET) по Седма рамкова програма на ЕС, 2010-2013 (участие като експерт – доц. П. Трифонова);
 10. ” Програма за мултидисциплинарно обучение на докторанти и млади учени насочена към подобряване на дейностите в България по изграждане на интегрирана система за наблюдение и информационно обслужване в метеорологията, хидрологията и геофизиката с цел намаляване на риска от бедствия, рационално използване и опазване на природните ресурси и изследване на климатичните промени “, ОППРЧР договор № BG051PO001-3.3.06-0063 / 22. 07. 2013г., координатор – НИМХ-БАН, 2013-2016, участие на учени от секция “Земен магнетизъм” в екипа за управление на проекта (доц. П. Трифонова, проф. Даниела Йорданова), като лектори (проф. Диана Йорданова) и в целевата група (Методи Методиев, Петър Петров, Антония Мокрева).
 11. Черноморска мрежа за сеизмична безопасност ESNET – 2013-2014.
 12. H2020 – 817527 MAIA Valuing Nature: Mainstreaming Natural Capital in Policies and in Business Decision-Making. 2018-2022 г. Р-л: доц.д-р Боян Кулов;
 13. 642007 ESMERALDA Enhancing ecoSysteM sERvices mApping for poLicy and Decision mAking. 2015-2018 г. Р-л: доц.д-р Боян Кулов;
 14. Self-care Support for People with Long Term Conditions, Diabetes and Heart Disease: A Whole System Approach. Co-funded by 7th FP, GD ‘Research and Innovation’- EC. Contract № F3-2011-279081; 2012-2015. Ключов изследовател гл. ас. П. Рукова.
 15. Territorial Impact of Globalization for Europe and its Regions, (TIGER). Lead partner: Universite Libre de Bruxelles, Belgium. Funded by ESPON 2013 Program, OP ‘Regional Development’- EC. Contract № 068/2010; 2010-2013. Национален координатор гл. ас. П. Рукова
 16. ОП НОИР BG05M2OP001-1.001-00. Изграждане и развитие на център за върхови постижения “Наследство БГ”. Ръководител: проф. д-р М. Николва, 2018-2024;
 17. Horizon 2020. Coordination and support action: SC5-10a-2014: Enhancing mapping ecosystems and their services. Enhancing ecoSysteM sERvices mApping for poLicy and Decision mAking (ESMERALDA). Съизпълнител: доц. д-р С. Недков, 2015-2018;
 18. P 7 Theme (INCO.2011-7.6-USA). Sustainable Water Action – Sustainable Water ActioN: building research links between EU and USA, 2-12-2016. Съизпълнител : доц. д-р С. Недков, 2012-2016;
 19. Integrated geo-spatial information technology and its application to resource and environmental management towards the GEOSS. FP7-PEOPLE-2009-IRSES 247608 IGIT. Съизпълнител: проф. дгн Р. Вацева, 2011-2015.

Онлайн гео услуги

Оттук можете да изискате извършването на различни платени услуги от Националния институт по Геофизика, Геодезия и География. Посетете долния линк и попълнете електронната форма с желаната от вас услуга. НИГГГ ще се свърже във възможно най-кратък срок с детайли относно вашата поръчка.

Вашето мнение е важно

Сведенията, които ще ни доставите за Вашето населено място чрез този Въпросник, ще бъдат използвани изключително за повишаване качеството на превантивните мерки.

fillupquestionaire-button-bg