ИНФОРМАЦИЯ В РЕАЛНО ВРЕМЕ

gnss
Перманентна GNSS мрежа

Държавна GPS мрежа

Задачите на геодезията и картографията в национален мащаб включват: изграждането, поддържането и осигуряването на пространствени геоинформационни данни, жизнено необходими за ефективното функциониране на националната икономика, правителството и местните администрации, а така също и правния и технически контрол, закони и технически стандарти. В основата на всички геодезически дейности лежи Основната (или Държавна) геодезическа мрежа на държавата. Не е необходимо да се доказва, че изискванията към една Държавна геодезическа мрежа са изключителни, както при проектирането и материализирането й на терена, така и по отношение на измерванията и особено на тяхната обработка и анализ с оглед по-нататъшното използване на получените резултати.

Държавната GPS мрежа се създава в изпълнение на ПМС 140/04.06.2001 г, което определя Българската геодезическа система и служи за радикално обновяване на Държавната геодезическа мрежа на Република България. Държавната мрежа се състои от два класа точки, обединени в Основна

(Фигура 1) и Второстепенна мрежа (Фигура 2). Изградането и поддържането на Държавната GPS мрежа се извършва от Военно-географската служба на Министерство на отбраната, а научното и научноприложно осигуряване на изграждането и поддържането на на мрежата и свързаната с това обработка и анализ на измерванията с участието на Департамент Геодезия на НИГГГ.

Основната мрежа се създава с цел да реализира, разпространи и поддържа на територията на страната Европейската земна координатна система ETRS89 (European Terrestrial Reference System) с точност 5-10 мм по положение и 10-15 мм по височина чрез използването на GPS технологията. С цялостната реализация на Основната и Второстепенната мрежи се постига плътност, която позволява точките им да се използват като изходни за нуждите на всички практически геодезически и негеодезически приложения.

Измерванията на Държавната GPS мрежа са осъществени през 2004/2005 година от екипи на Военно-географската служба на Българската армия. Обработката и анализа на мрежата и получаването на координатите и скоростите на точките са извършени през 2005/2006 година в Департамент Геодезия на НИГГГ при БАН.

Координатите на точките от Държавната GPS мрежа са в основата на приетата Българска геодезическа система 2005 (БГС2005) с ПМС N 153/29. 07. 2010 г. (ДВ брой 61/06. 08. 2010 г.) и Наредба за дефиниране, реализация и поддържане на Българската геодезическа система (ДВ брой 62/10. 08 2010 г.).

Други нормативни документи свързани с Държавната GPS мрежа и Българската геодезическа система 2005 и разработени с участие на Департамент Гедезия са:

Инструкция № РД-02-20-12/03. 08. 2012 г. за преобразуване на съществуващите геодезически и картографски материали и данни в „Българска геодезическа система
2005“
(ДВ брой 63/18. 08. 2012 г.) и

Инструкция № РД-02-20-25/20. 09. 2011 г.за определяне на геодезически точки с помощта на глобални навигационни спътникови системи (ДВ брой 11. 10. 2011 г.).

Подробни отчети за обработката и анализа на измерванията на Държавната GPS мрежа могат да бъдат намерени в

ДЪРЖАВНА GPS МРЕЖА: обработка на наблюденията от Основния клас

ДЪРЖАВНА GPS МРЕЖА: обработка на наблюденията от Второстепенния клас

Онлайн гео услуги

Оттук можете да изискате извършването на различни платени услуги от Националния институт по Геофизика, Геодезия и География. Посетете долния линк и попълнете електронната форма с желаната от вас услуга. НИГГГ ще се свърже във възможно най-кратък срок с детайли относно вашата поръчка.

Вашето мнение е важно

Сведенията, които ще ни доставите за Вашето населено място чрез този Въпросник, ще бъдат използвани изключително за повишаване качеството на превантивните мерки.

fillupquestionaire-button-bg