ИНФОРМАЦИЯ В РЕАЛНО ВРЕМЕ

gnss
Перманентна GNSS мрежа

Преписка № ОП-1-2017

Обществена поръчка с предмет: “Доставка на активна електрическа енергия и изпълнение функциите на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на БАН и самостоятелните звена на БАН”, открита с Решение номер ОП-2 от 25.08.2016 г. на БАН.

Дата на създаване: 06.02.2017 г., 15:30 ч.


Обявление за приключване на договор № НН-2465/12.01.2017   .pdf

Дата на публикуване: 30.07.2019 г.


Допълнително споразумение №2 към Договор № НН-2465/12.01.2017   .pdf

Дата на публикуване: 05.12.2017 г., 13:30 ч.


Договор между НИГГГ-БАН и “ЧЕЗ Трейд България” ЕАД   .pdf

Дата на публикуване: 06.02.2017 г., 15:30 ч.


Гаранция за изпълнение на договора   .pdf

Дата на публикуване: 06.02.2017 г., 15:30 ч.


Обявление за възложена поръчка   .pdf

Дата на публикуване: 06.02.2017 г., 15:30 ч.


Техническо предложение за изпълнение на поръчката; Ценово предложение на Изпълнителя; Документи по чл.58, ал.1 от ЗОП   .pdf

Дата на публикуване: 06.02.2017 г., 15:30 ч.

Онлайн гео услуги

Оттук можете да изискате извършването на различни платени услуги от Националния институт по Геофизика, Геодезия и География. Посетете долния линк и попълнете електронната форма с желаната от вас услуга. НИГГГ ще се свърже във възможно най-кратък срок с детайли относно вашата поръчка.

Вашето мнение е важно

Сведенията, които ще ни доставите за Вашето населено място чрез този Въпросник, ще бъдат използвани изключително за повишаване качеството на превантивните мерки.

fillupquestionaire-button-bg