ИНФОРМАЦИЯ В РЕАЛНО ВРЕМЕ

gnss
Перманентна GNSS мрежа

Профил на купувача

Вътрешни правила за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки

Дата на публикуване: 01.10.2014 г., 10:00 ч.


Oбществена поръчка по реда на чл.20 ал.1

“ОСИГУРЯВАНЕ НА САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ ЗА ПРЕВОЗ ПО ВЪЗДУХ НА ПЪТНИЦИ И БАГАЖ И ХОТЕЛСКО НАСТАНЯВАНЕ ПРИ СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА ЗА НУЖДИТЕ НА ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.001-0003: “ЦЕНТЪР ЗА ВЪРХОВИ ПОСТИЖЕНИЯ ПО ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ” С ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”

АОП номер: 04147-2020-0002 Статус: възложена

Предметът на обществената поръчка е “Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж и хотелско настаняване при служебни пътувания в страната и чужбина за нуждите на проект BG05M2OP001-1.001-0003: “Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии”. Включва закупуване на самолетни билети във всички категории на икономичната класа за редовни двупосочни полети по различни дестинации в Европа и извън Европа, както и за еднопосочни при необходимост. Осигуряване на хотелско настаняване в страната, в Европа и извън Европа за нуждите на проект BG05M2OP001-1.001-0003: “Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии” финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020. Обществената поръчка включва две обособени позиции:

Обособена позиция 1: “Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина за нуждите на ЦВП“;
Обособена позиция 2: “Осигуряване на хотелско настаняване при служебни пътувания в страната и чужбина за нуждите на ЦВП”
.

Забележка: Участниците могат да подават оферти за една или двете обособени позиции.

Основна цел на процедурата е осигуряването на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж и хотелско настаняване при служебни пътувания в страната и в чужбина за нуждите на Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии за нуждите на ИИКТ-БАН и останалите партньори на проекта финансиран с договор BG05M2OP001-1.001-0003: „Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии“ ОП НОИР.

Обектът на обществената поръчка са услуги, съгласно чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП.

Процедурата е предмет на съвместно възлагане.

На основание чл. 8, ал. 1 от ЗОП Директорът на ИИКТ-БАН е сключил Споразумение с партньорите по проекта, съгласно което ИИКТ-БАН организира и финансово обезпечава цялостното провеждане на обществената поръчка, а договори с избрания изпълнител се сключват със съответните партньори за техните нужди в рамките на одобрените стойности по бюджета на проекта.

Бенефициенти по проект BG05M2OP001-1.001-0003: „Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии“ финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” са:

– Институт по информационни и комуникационни технологии при БАН – /ИИКТ-БАН/;

– Институт по математика и информатика при БАН – ИМИ-БАН;

– Институт по механика при БАН / ИМех.-БАН/;

– Национален институт по геофизика, геодезия и география при БАН /НИГГГ-БАН/;

– Медицински университет – София, Фармацевтичен факултет /МУ-София/;

– Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” /ПУ/;

– Университет по библиотекознание и информационни технологии /УниБИТ/.

Индивидуален номер на процедурата: 0006197
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 471375.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 63500000
Краен срок за подаване на оферта: 2020-06-09 17:30:00

ПРЕПИСКА № ОП-4-2020

Дата на създаване: 27.03.2020 г.


Oбществена поръчка по реда на гл.26 от ЗОП – покана по чл.191, ал.1, т.3 от ЗОП

Предмет на поръчката: “Доставка на сеизмична станция, сеизмометри и съответните кабели и окомплектоващи модули”

ПРЕПИСКА № ОП-3-2020

Дата на създаване: 31.03.2020 г.


Обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Предмет на поръчката: “Доставка на компютърно оборудване за нуждите на Национален Институт по Геофизика, Геодезия и География към Българската Академия на Науките – Научен комплекс IV км, Блок 3”

ПРЕПИСКА № ОП-2-2020

Дата на създаване: 30.03.2020 г.


Обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Предмет на поръчката: “Смяна на дограма в сградата на Национален Институт по Геофизика, Геодезия и География към Българската Академия на Науките – Научен комплекс IV км, Блок 3, сутерен, 2, 3 и 4-ти етажи”

ПРЕПИСКА № ОП-1-2020

Дата на създаване: 27.02.2020 г.


ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Предмет: “Периодична доставка на хартия, канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на проект „Наследство БГ”

Дата на създаване: 22.10.2019 г.


ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ГЛ. 26 ОТ ЗОП – ПОКАНА ПО ЧЛ.191, АЛ.1, Т.3 ОТ ЗОП

Предмет: “Доставка на цифрови сеизмични станции, сеизмометър и окомплектоващи модули”

ПРЕПИСКА № ОП-3-2019

Дата на създаване: 16.08.2019 г.


Открита процедура по чл. 20, ал. 1, т. 1, бук.“б“ от ЗОП, открита с Решение № ОП-3/04.04.2019 г. на Възложителя

Предмет: “Доставка на активна електрическа енергия и изпълнение функциите на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Българска академия на науките (БАН) и самостоятелните звена на БАН”

ПРЕПИСКА № ОП-2-2019

Дата на създаване: 15.08.2019 г.


Обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Предмет на поръчката: “Смяна на дограма в сградата на Национален Институт по Геофизика, Геодезия и География към Българската Академия на Науките – Научен комплекс IV км, Блок 3, партерен и 1-ви етаж”

ПРЕПИСКА № ОП-1-2019

Дата на създаване: 17.05.2019 г.


Обществена поръчка

Предмет на поръчката: “Доставка на топлинна енергия за сградата на Национален институт по геофизика, геодезия и география БАН – (НИГГГ – БАН)”

ПРЕПИСКА № ОП-4-2018

Дата на създаване: 30.05.2018 г., 13:30 ч.


Обществена поръчка

Предмет на поръчката: “Изграждане и поддръжка на виртуална частна мрежа (VPN) с интегрирано предаване на данни по протокол Ethernet за нуждите на Национален Институт по Геофизика, Геодезия и География”

ПРЕПИСКА № ОП-3-2018

Дата на създаване: 04.05.2018 г., 17:30 ч.


Обществена поръчка

Предмет на поръчката: “Изграждане и поддръжка на дистанционен достъп до обекти и за нуждите на Национален Институт по Геофизика, Геодезия и География”

ПРЕПИСКА № ОП-2-2018

Дата на създаване: 04.05.2018 г., 16:30 ч.


Обществена поръчка

Предмет на поръчката: “Наем, поддържане и конфигуриране на оборудване за нуждите на Национален Институт по Геофизика, Геодезия и География

ПРЕПИСКА № ОП-1-2018

Дата на създаване: 04.05.2018 г., 15:30 ч.


Обществена поръчка

Предмет на поръчката: “Доставка на активна електрическа енергия и изпълнение функциите на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на БАН и самостоятелните звена на БАН”, открита с Решение номер ОП-2 от 25.08.2016 г. на БАН.

ПРЕПИСКА № ОП-1-2017

Дата на създаване: 06.02.2017 г., 15:30 ч.

Връзка към Интернет страницата на БАН, където е обявена поръчката
Преписка идентиф. номер: ОП-6-2016


Обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.3 от ЗОП, от 06.07.2016г.

Предмет на поръчката: Изграждане и поддръжка на виртуална частна мрежа (VPN) с интегрирано предаване на данни по протокол Ethernet за нуждите на Национален Институт по Геофизика, Геодезия и География.

ПРЕПИСКА № ОП-7-2016

Дата на създаване: 06.07.2016 г., 17:30 ч.


Обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.3 от ЗОП, от 06.07.2016г.

Предмет на поръчката: Изграждане и поддръжка на дистанционен достъп до обекти и за нуждите на Национален Институт по Геофизика, Геодезия и География.

ПРЕПИСКА № ОП-6-2016

Дата на създаване: 06.07.2016 г., 17:30 ч.


Обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.3 от ЗОП, от 06.07.2016г.

Предмет на поръчката: Наем, поддържане и конфигуриране на оборудване за нуждите на Национален Институт по Геофизика, Геодезия и География.

ПРЕПИСКА № ОП-5-2016

Дата на създаване: 06.07.2016 г., 17:30 ч.


Обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.3 от ЗОП, от 03.06.2016г.

Предмет на поръчката: Доставка на персонални настолни компютри, монитори, преносими компютри (лаптоп), сървърни компютри и периферни устройства за нуждите на НИГГГ – разпределени в две обособени позиции.

ПРЕПИСКА № ОП-4-2016

Дата на създаване: 03.06.2016 г., 13:30 ч.


Обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.3 от ЗОП, от 12.05.2016г.

за представяне на оферта за възлагане на обществена поръчка “ЗАКУПУВАНЕ НА ЦИФРОВА СЕИЗМИЧНА СТАНЦИЯ, СЕИЗМОМЕТЪР И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ”

ПРЕПИСКА № ОП-3-2016

Дата на създаване: 12.05.2016 г., 17:30 ч.


Публична покана ID № 9052878 от 14.04.2016г.

за представяне на оферта за възлагане на обществена поръчка “Доставка на персонални настолни компютри, монитори, преносими компютри (лаптоп), сървърни компютри и периферни устройства за нуждите на НИГГГ – разпределени в две обособени позиции”

ПРЕПИСКА № ОП-2-2016

Дата на създаване: 14.04.2016 г., 16:30 ч.


Публична покана ID № 9051347 от 16.03.2016г.

за представяне на оферта за възлагане на обществена поръчка “Доставка на 2 броя перманентни референтни GNSS станции”

ПРЕПИСКА № ОП-1-2016

Дата на създаване: 16.03.2016 г., 15:30 ч.


Публична покана ID № 9046675 от 12.10.2015 г.

за представяне на оферта за възлагане на обществена поръчка “Доставка и монтаж на оборудване и апаратура за хидрохимичен мониторинг на подземните води в долината на р. Огоста между гр. Чипровци и яз. “Огоста” по проект “Замърсяване на река Огоста с арсен – връзка между биогеохимичните процеси в почвите на заливната тераса и речната динамика” (“Arsenic contamination of Ogosta river: Linking biogeochemical processes in floodplain soils with river system dynamics”), № IZEBZO_142 978 с кратко име ASCOR от Българо-швейцарската програма за научни изследвания, с възложител НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ПО ГЕОФИЗИКА, ГЕОДЕЗИЯ И ГЕОГРАФИЯ – БАН (НИГГГ-БАН)

ПРЕПИСКА № ОП-2-2015

Дата на създаване: 12.10.2015 г., 10:00 ч.


Публична покана ID № 9042592 от 08.06.2015 г.

за представяне на оферта за възлагане на обществена поръчка “Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина на служителите от Национален институт по геофизика, геодезия и география при Българска академия на науките

ПРЕПИСКА № ОП-1-2015

Дата на създаване: 08.06.2015 г., 10:00 ч.


Публична покана ID № 9031486 от 27.06.2014 г.

за представяне на оферта за възлагане на обществена поръчка “Изграждане и поддръжка на виртуална частна мрежа (VPN) с интегрирано предаване на данни по протокол Ethernet за нуждите на Национален Институт по Геофизика, Геодезия и География

ПРЕПИСКА № ОП-3-2014

Дата на създаване: 27.06.2014 г., 11:00 ч.


Публична покана ID № 9031478 от 27.06.2014 г.

за представяне на оферта за възлагане на обществена поръчка “Предоставяне под наем, поддържане и конфигуриране на оборудване за нуждите на НИГГГ – БАН за първоначален брой 3 точки

ПРЕПИСКА № ОП-2-2014

Дата на създаване: 27.06.2014 г., 11:00 ч.


Публична покана ID № 9031475 от 27.06.2014 г.

за представяне на оферта за възлагане на обществена поръчка “Изграждане и поддържане на дистанционен достъп до обекти и за нуждите на Национален Институт по Геофизика, Геодезия и География

ПРЕПИСКА № ОП-1-2014

Дата на създаване: 27.06.2014 г., 11:00 ч.

Онлайн гео услуги

Оттук можете да изискате извършването на различни платени услуги от Националния институт по Геофизика, Геодезия и География. Посетете долния линк и попълнете електронната форма с желаната от вас услуга. НИГГГ ще се свърже във възможно най-кратък срок с детайли относно вашата поръчка.

Вашето мнение е важно

Сведенията, които ще ни доставите за Вашето населено място чрез този Въпросник, ще бъдат използвани изключително за повишаване качеството на превантивните мерки.

fillupquestionaire-button-bg