ИНФОРМАЦИЯ В РЕАЛНО ВРЕМЕ

gnss
Перманентна GNSS мрежа

Проекти

Списък

с всички проекти на департамент “Геофизика” (по секции)
за периода 2015 – 2019 г., групирани в следните категории:

Секция “Физика на атмосферата”

Секция “Физика на йоносферата”

Секция “Земен магнетизъм”


Секция “Физика на атмосферата”

 1. Проекти, финансирани от бюджетната субсидия – 1 бр. – Секция “Физика на атмосферата”
  • Динамични процеси и турбулентна дифузия в планетарния граничен слой на атмосферата
 2. Проекти, финансирани от “Фонд научни изследвания” и други национални фондове – 3 бр. – Секция “Физика на атмосферата”
 3. Проекти, финансирани по международни програми – 3 бр. – Секция “Физика на атмосферата”
  • EC–FP7 “European Grid Initiative: Integrated Sustainable Pan–European Infrastructure for Researchers in Europe ” – EGI–InSPIRE, Grant agreement no: 261323;
  • Regional climate–air quality interactions (REQUA), Call: FP7–PEOPLE–2013–IRSES, Grant Agreement Number: PIRSES–GA–2013–612671;
  • VRE for regional Interdisciplinary communities in Southeast Europe and the Eastern Mediterranean (VI–SEEM), Horizon 2020 project 675121.
 4. Проекти, финансирани в България по Оперативните програми на ЕС – 1 бр.Секция “Физика на атмосферата”
 5. Проекти, финансирани от министерства и други държавни институции – 9 бр.Секция “Физика на атмосферата”
  • Проект за съфинансиране на научен проект “PASODOBLE”, договор № Д01–206/21.07.2014 с МОН;
  • НАЦИОНАЛЕН ГЕОИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР“, договор № ДО1-161/28.08.2018 г.;
  • Национален център за високопроизводителни и разпределени пресмятания“, договор № 0901-102;
  • “Регионални/локални характеристики на климата на страната”, договор № ДСД-4 от 25.02.2019 ДСД-4 (РПI.1);
  • “Качеството на живот в страната”, договор ДСД-4 от 25.02.2019 ДСД-4 (РПI.5);
  • Сервизно обслужване на сървъра на Системата за прогнозиране нивата на тропосферен озон в атмосферния въздух – договор № 2649/22.11.2013 г. между Изпълнителна Агенция Околна Среда и НИГГГ–БАН;
  • Сервизно обслужване на сървъра на Системата за прогнозиране нивата на тропосферен озон в атмосферния въздух – договор № 2938/27.11.2014 г. между Изпълнителна Агенция Околна Среда и НИГГГ–БАН;
  • Разпределение на националните и секторни емисии на вредни вещества във въздуха за 2015 г. на територията на страната в квадрати с дължина 0.1 x 0.1 градуса съгласно изискванията на Конвенцията за трансгранично замърсяване на въздуха на далечни разстояния (КТЗВДР) – Договор № 3300/02.11.2016 г. между Изпълнителна Агенция Околна Среда и НИГГГ–БАН;
  • Сервизно обслужване на сървъра на Системата за прогнозиране нивата на тропосферен озон в атмосферния въздух – договор № 3212/23.03.2016г. между Изпълнителна Агенция Околна Среда и НИГГГ–БАН.
 6. Проекти и договори, финансирани от фирми – 2 бр.Секция “Физика на атмосферата”
  • Консултация на тема “Влиянието на поисканата от Република България дерогация, предвидена в Директива 2009/28/ЕО, разрешаваща повишени стойности над 60 КрА на показателя налягане на бензиновите пари при смесване с биоетанол, върху нивата на озон на територията на Република България – договор между “Българска Петролна и Газова Асоциация СДРУЖЕНИЕ” и НИГГГ–БАН;
  • ИЗСЛЕДВАНЕ И ОПРЕДЕЛЯНЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО НА НОВА ЯДРЕНА МОЩНОСТ НА ПЛОЩАДКАТА НА “АЕЦ КОЗЛОДУЙ”, РАЗДЕЛ: “Допълване на информацията относно локалните и регионалните метеорологични характеристики. Изясняване на дисперсионните характеристики на атмосферата”– REL–1000–ST–005–А.
 7. Програма за подпомагане на млади учени на БАН – 3 бр.Секция “Физика на атмосферата”
  • “Компютърни симулации на регионалния климат в България – към формулирането на национална стратегия и план за действие за адаптация към климатичните промени”;
  • “Съвместно изследване на атмосферната динамика и тримерната структура на полетата на атмосферно замърсяване”;
  • “Замърсяване на атмосферния въздух с фини прахови частици (ФПЧ) – анализ на резултатите от компютърни симулации”.

НАЧАЛО – Проекти – Департамент “Геофизика”


Секция “Физика на йоносферата”

 1. Проекти, финансирани от бюджетната субсидия – Секция “Физика на йоносферата”
 2. Проекти, финансирани от “Фонд научни изследвания” и други национални фондове – Секция “Физика на йоносферата”
 3. Проекти, финансирани в България по Оперативните програми на ЕС – Секция “Физика на йоносферата”
  • “Регионални взаимодействия между климата и качеството въздуха” PIRSES-GA-2013-61267, REQUA, 2014-2017, съизпълнител;
  • “Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии”, договор № BG05M2ОP001-1.001-00, съизпълнител.
 4. Проекти, финансирани от министерства и други държавни институции – Секция “Физика на йоносферата”
 5. Проекти, финансирани по програми за двустранно сътрудничество – Секция “Физика на йоносферата”
  • “Процеси на свързване ионосфера-атмосфера по време на внезапни статосферни затопляния” . Двустранно сътрудничество между БАН и РАН, 2012-2015, ръководител проф. Н. Килифарска.

НАЧАЛО – Проекти – Департамент “Геофизика”


Секция “Земен магнетизъм”

 1. Проекти, финансирани от бюджетната субсидия – Секция “Земен магнетизъм”
 2. Проекти, финансирани от “Фонд научни изследвания” и други национални фондове – Секция “Земен магнетизъм”
 3. Проекти, финансирани по международни програми – Секция “Земен магнетизъм”
  • “GIS based analysis of seismic hazard sources for the Bulgarian territory” , 2018-2019 (доц. П. Трифонова, М. Методиев), World Federation of Scientists award (NSP);
  • “Contribution of gravity and magnetic data interpretation to the seismotectonic model compilation for seismic hazard assessment”, 2010- 2011 (доц. П. Трифонова, М. Методиев), World Federation of Scientists award (NSP).
 4. Проекти, финансирани в България по Оперативните програми на ЕС – Секция “Земен магнетизъм”
  • Complex Research Of Earthquake’s Forecasting Possibilities, Seismicity аnd Climate Change Correlations – BlackSeaHazNet; EU FP7; IRSES 2011 Project 246874; Coordinator: INRNE-BAS; 2011-2014; участник в проекта доц. Божидар Сребров;
  • COST Action CA17131 “The Soil Science & Archaeo-Geophysics Alliance: Going Beyond Prospection (SAGA)” 2018-2020, проф. Даниела Йорданова е член на Управителния Съвет на Акцията;
  • Black Sea Earthquake Safety Net(work)-ESNET (MIS code: 250/1.2.1.65963.80; 2007 – 2013 Black Sea Basin ENPI CBC) по Съвместна оперативна програма Черноморски басейн, 2012-2014 (координатор на проекта доц. Петя Трифонова);
  • Danube Cross Border System for Earthquake Alert – DACEA по Програма за трансгранично сътрудничество “Румъния – България”, 2009-2013 г. (участие като експерт – доц. П. Трифонова);
  • FP7 No 265176 Balkan GEO Network (BGNET) по Седма рамкова програма на ЕС, 2010-2013 (участие като експерт – доц. П. Трифонова);
  • ” Програма за мултидисциплинарно обучение на докторанти и млади учени насочена към подобряване на дейностите в България по изграждане на интегрирана система за наблюдение и информационно обслужване в метеорологията, хидрологията и геофизиката с цел намаляване на риска от бедствия, рационално използване и опазване на природните ресурси и изследване на климатичните промени “, ОППРЧР договор № BG051PO001-3.3.06-0063 / 22. 07. 2013г., координатор – НИМХ-БАН, 2013-2016, участие на учени от секция “Земен магнетизъм” в екипа за управление на проекта (доц. П. Трифонова, проф. Даниела Йорданова), като лектори (проф. Диана Йорданова) и в целевата група (Методи Методиев, Петър Петров, Антония Мокрева).
 5. Проекти, финансирани от министерства и други държавни институции – Секция “Земен магнетизъм”
  • Проект “НАЦИОНАЛЕН ГЕОИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР“, обект от Националната пътна карта за научна инфраструктура 2017-2023 г., финансиран с Дог. № ДО1-161/28.08.2018 г;
  • Методика за анализ, оценка и картографиране на сеизмичния риск на република България – Договор № РД-02-29-79/08.04.2016, МРРБ на България, 2017 (участници доц. П. Трифонова, М. Методиев);
  • Управление на сеизмичния риск за сгради, тема I “Оценка на сеизмичната опасност за територията на България” Раздел 2 “Комплексен анализ на гравитационното и геомагнитното поле с цел идентифициране на разломни структури в земната кора” Договор № ДСД-4/03.05.2017 г., БАН (участници доц. П. Трифонова, М. Методиев).
 6. Проекти, финансирани по програми за двустранно сътрудничество – Секция “Земен магнетизъм”
  • “Дълбочинен строеж на земната кора за територията на България по данни от комплексни геолого-геофизични изследвания”. Международно сътрудничество в рамките на междуакадемичен проект между БАН и И-т по Геофизика НАН – Украйна; 2015-2017, ръководител доц. Божидар Сребров;
  • “Изучаване на дълбочинния строеж на Западно-Черноморската падина и прилежащите територии чрез анализ на гравитационното и магнитното поле.” Международно сътрудничество в рамките на междуакадемичен проект между БАН и И-т по Геофизика НАН – Украйна (2012-2014) ръководител доц. Божидар Сребров;
  • “Почвите и палеопочвите като архив на палеоклимата”, Двустранно сътрудничество между БАН и Китайската Академия на Науките (Инст. по Геология и Геофизика) (Китай); 2012-2014 ръководител проф. Даниела Йорданова;
  • “Приложение на магнитни методи за оценка на почвеното замърсяване и степента на почвеното развитие след рекултивация”, Двустранно сътрудничество между БАН и Чешката Академия на Науките (Чехия); 2014-2016, ръководител проф. Даниела Йорданова.
 7. Проекти и договори, финансирани от фирми – Секция “Земен магнетизъм”
  • Изследване на площадка за калибриране на компасните системи на самолети тип “AIRBUS 320” и “BOEING 737”, 229/19.04.2011, Луфтханза Техник София (участници доц. П. Трифонова, М. Методиев);
  • Анализ на сеизмичния хазарт за площадката на “Ада Тепе”: Комплексна интерпретация на аномалното гравитационно и геомагнитно поле, София, 2012 (участници доц. П. Трифонова, М. Методиев);
  • Изследване и определяне на местоположението на нова ядрена мощност на площадката на “АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД: Комплексен анализ на геофизичните полета в регионалната и локална зона на АЕЦ Козлодуй, София, 2013 (участници доц. П. Трифонова, М. Методиев);
  • Анализ на геофизичните условия в промишлената зона на “Аурубис България”, гр. Пирдоп: анализ на гравиметричното и геомагнитното поле и идентификация на разломни структури по гравиметрични и геомагнитни данни, София, 2014 (участници доц. П. Трифонова, М. Методиев);
  • Детайлно микросеизмично райониране и определяне на проектните сеизмични характеристики на хвостохранилище “Люляковица”, Раздел 3.2. Анализ на геофизичните условия в региона Договор № Д-ІІІ-37/12.05.2017 г. “АСАРЕЛ – МЕДЕТ” АД – ГР. ПАНАГЮРИЩЕ (участници доц. П. Трифонова, М. Методиев);
  • Полево магнитно измерване по предварително зададени профили на територията на площ “Железник”, общини Кучево и Майданпек, Р. Сърбия, ТЕРА-СКАУТ ЕООД, 2017 ( М. Методиев).
 8. Програма за подпомагане на млади учени на БАН – Секция “Земен магнетизъм”
  • “Модел на разпределението на геомагнитното поле на територията на България за епоха 2015.0″– дог. ДФНП-8/20.04.2016; 2016-2017(ръководител М. Методиев, научен консултант доц. П. Трифонова).
 9. Общоакадемичен проект на БАН – Секция “Земен магнетизъм”
  • “Траките – генезис и развитие на етноса, културни идентичности, цивилизационни взаимодействия и наследство от древността” Общоакадемичен проект на БАН, 2016-2017, участници от Палеомагнитната Лаборатория – проф. Даниела Йорданова, проф. Диана Йорданова, доц. Мария Аврамова.

НАЧАЛО – Проекти – Департамент “Геофизика”

Онлайн гео услуги

Оттук можете да изискате извършването на различни платени услуги от Националния институт по Геофизика, Геодезия и География. Посетете долния линк и попълнете електронната форма с желаната от вас услуга. НИГГГ ще се свърже във възможно най-кратък срок с детайли относно вашата поръчка.

Вашето мнение е важно

Сведенията, които ще ни доставите за Вашето населено място чрез този Въпросник, ще бъдат използвани изключително за повишаване качеството на превантивните мерки.

fillupquestionaire-button-bg