ИНФОРМАЦИЯ В РЕАЛНО ВРЕМЕ

gnss
Перманентна GNSS мрежа

Проекти

Секция “Земен магнетизъм”

Интернационални изследователски проекти

2012 – 2014 “Black Sea Earthquake Safety Net(work)-ESNET”,Ref. № 1.2.1.65963.80MIS-ETC 250

2011 – 2013 “Balkan GEO Network (BGNET)”, EC – FP7, Contract № 265176

2010 – 2013 “Danube Cross Border System for Earthquake Alert – DACEA”, 2(1i)-2.2-1/636

2010 – 2012 “Contribution of gravity and magnetic data interpretation to the seismotectonic model compilation for seismic hazard assessment”, World Federation of Scientists award (NSP)

2009 – 2010 “Collision ECrope-Dinarides: Maritza shear zone in Central Bulgaria”, Proj. RILA 4/405 EGIDE Programme PHC-Rila

2008 – 2011 “Interactions between soil related sciences – Linking geophysics, soil science and digital soil mapping”, EC – 7FP of, Cooperation Project (iSOIL), Contract № 211386

2007 -2009 “Seismic zoning of Bulgaria in conformity with the requirements of ECROCODE 8”

2006 – 2009 “Curie Point Depth of Bulgarian Territory and its Correlation with Regional Thermal Structure and Seismicity”, NATO Reintegration grant PDD (CP)-ESP.EAP. RIG 982373

2006 – 2008 “Integrated environmental screening by bioindicators and magnetic proxies”, NATO Collaborative Linkage Grant grant№ ESP.EAP.CLG. 982060

2005 – 2008 “Environmental applications of soil magnetism for sustainable land use”, SCOPES

2004 – 2005 “Magnetic proxies for evaluation of “hot spot” industrial pollution in East Bulgaria”, EC – 6FP Marie Curie ECropean Reintegration Grant MAPHOPE: MERG-CT-2004-508786

2002 – 2005 “Improving the Human Research Potential and the Socio-eco№mic k№wledge base” , Training Network AARCH, “Archaeomagnetic Applications for the Rescue of Cultural Heritage”, EC – 5FP, Contract № HPRN-CT-2002-00219

2002 – 2004 “Rock magnetic proxies for palaeoclimatic changes in the Carpatho-Danubian area”, NATO Linkage Grant № EST.CLG.978564

2001 – 2003 “Magnetic proxy mapping of anthropogenic impacts on low Danube sediments”, 5th FP Marie Curie Fellowship of Dr. Diana Jorda№va, Contract № HPMF-CT-2000-01084 hosted by the University of Tuebingen

2000 – 2003 “New aspects of archaeomagnetic studies involving rock magnetism”, SCOPES, Contract № JRP 7BUPJ062179

1999 – 2000 “Shear sense in the granitoids from southeastern Bulgaria by petrostructural and AMS methods”, NATO Linkage Grant № CRG.LG973943

Двустранни сътрудничества

2012 – 2014 “Soils and palaeosols as an archive of (palaeo)climates”,  двустранно сътрудничество между БАН и Китайската Академия на Науките

2011 – 2013 “Ecological state of soils evaluated through magnetic methods”,двустранно сътрудничество между БАН и Чешката Academy Академия на Науките (Institute of Geophysics)

2009 – 2010 “Изучаване нa Западно-черноморската падина и прилежащите територии чрез анализ на гравитационното и геомагнитното поле”,двустранно сътрудничество между БАН и Украйна

2006 – 2007 “Magnetic fabric of Strandja and Central Sred№gorie plutons (Bulgaria) and structural implications”, двустранно сътрудничество между БАН и IPGP (Paris, France)

2004 – 2006 “Comparative palaeointensity study on archaeological specimens from Bulgaria, Finland and Switzerland”, двустранно сътрудничество между БАН и University of Helsinki, Finland

2004 – 2005 “Paleomagnetism and magneticfab ric in the Srednogorie zone” , двустранно сътрудничество между БАН и IPGP (Paris, France)

2002 – 2004 “Application of rock magnetic studies in environmental magnetism”, двустранно сътрудничество между БАН и Чешката Academy Академия на Науките (Institute of Geophysics)

2002 – 2003 “Effect of heating on theanisotropy of magnetic susceptibility of different kind of rocks”, двустранно сътрудничество между БАН и IPGP (Paris, France)

2000 – 2003 JRP – Universite de Geneve, Switzerland and Geophysical Institute, Bulgaria, Project № JRP 7BUPJ062179

1999 – 2002 “Etude de la variation seculaire de l’intensite du champ magnetique terrestre en ECrope, entre 500 et 1000 apres J.-C.: acquisation de donnees et methodologie”, двустранно сътрудничество между БАН и CNRS-France, Geophysical Laboratory – University of Rennes

1997 – 1998 “Contribution of palaeomagnetism for reconstruction of tectonic evolution of Moesian platform and Pre-Balkan”, двустранно сътрудничество между БАН и IPGP (Paris, France)

1997 “Etude des variations seculaires du champ magnetique a l’echele mondiale au cours des 8 derniers millenaires: contrainte sur la dynamique de №yau externe”, двустранно сътрудничество между БАН и CNRS-France, Institute of IPGP

Национални изследователски проекти

2011 – 2013 “Археомагнетизмът – ключ към решаването на фундаментални проблеми в геофизиката и археологията”, Дог. ДМЧ 03/42, НФНИ-МОМН

2009 – 2011 “Програма за мултидисциплинарно обучение на млади учени-път към управление на природния риск”, BG051PO001-3.3.04-33/28.08.2009

2008 – 2012 “Геофизични изследвания на нивото на замърсяване на околната среда и влиянието му върху човешкото здраве в урбанизирани области”, Дог. ДО02-193/2008, НФНИ-МОМН

2005 – 2008 “Магнитните свойства на почвите като отражение на екологичното им състояние”, Дог. НЗ1510/05, НФНИ-МОМН

2003 – 2005 “Екологични приложения на магнитометричните методи”, Дог. МУ-Ф-1201/02, НФНИ-МОМН

2000 – 2002 “Археомагнитни изследвания на древната посока и интензитет на геомагнитното поле. Принос за датиране в археологията и палеолита.” Дог. НИ-НЗ-901/1999, НФНИ-МОМН

1994 – 1996 “Въвеждане на нови методи в палеомагнитните изследвания, свързани с палеоклиматичните и палеотектонски реконструкции”, Дог. МУ-ИС/94,НФНИ-МОМН

1994 – 1996 “Векови вариации на древното геомагнитно поле и проблеми на абсолютната хронология на праисторическите култури в България”, Дог. ДО 405/1994, НФНИ-МОМН


Секция “Физика на атмосферата”

Интернационални изследователски проекти

2010 – 2013 “Promote Air Quality Services Integrating Observations –Development of Basic Localised Information for ECrope (PASODOBLE)”, EC – 7FP Contract №241557

2008 – 2010 “SEE-GRID eInfrastructure for regional eScience (SEE-GRID- SCI)”, EC – 7FP Research Infrastructures Contract № 211338

2008-2010 “Super CA++ Integrated remote monitoring techniques for urban heat island (IRMOTUHI)”, EUFAR Transnational Access Project, EU-7RP

2007 – 2010 “Central and Eastern ECrope Climate Change Impact and VulnerabiLIty Assessment (CECILIA)”, EC – 7FP Contract № 037005

2006 – 2009 “Modelling System for Emergency Response to the Release of Harmful Substances in the Atmosphere”, NATO SfP project ESP.EAP.SFPP 981393

2005 – 2010 “Quantifying the Climate Impact of Global and ECropean Transport Systems (QUANTIFY)”, EC – 6FP GOCE Contract № 003893

2003 – 2009 “Atmospheric Composition Change: an ECropean Network (ACCENT)”, EC – 6FP Network of Excellence GOCE-CT-2002-500337

2003 – 2005 “Harmonization of Approaches and Tools for Regional Air Pollution Studies in the Balkans”, NATO Collaborative Linkage Grant EST.CLG 979794

2003 – 2005 “New Planetary Boundary Layer modeling approaches for environmental studies implementation”, NATO Collaborative Linkage Grant EST.CLG 979863

2002 – 2005 "Development of an up-to date research infrastructure for air pollution studies in Вulgaria (BULAIR)”, EC – 5FP Contract EVK2-CT-2002-80024

1998 – 2000 “Phare topic link on air emissions”, ECropean Commission – DG1A, Contract № 9800176

1998 – 2000 "Study of the pollution exchange between Bulgaria and №rthern Greece”, NATO Linkage Grant ENVIR.LG 973343

1995 – 1996 “Feasibility study aiming at a preparation of joint ECropean project for the organization of a centre for postgraduate training in environmental protection”, ECropean Training Foundation TEMPUS Program, CME-01191-95

Двустранни сътрудничества

2004-2007 “Хармонизация на моделите на ПГС на атмосферата и дисперсията на замърсители, български и италиански”, двустранно сътрудничество между БАН иCNR-Италия

2002-2005 “Числено моделиране на мезо-мащабния транспорт и химическите трансформации на газови примеси в атмосферния граничен слой” – двустранно сътрудничество между БАН и РАН-Русия

1998 – 2000 “Изучаване на мезомащабните атмосферни процеси във връзка с рисковете от мощни източници на замърсяване” – съвестен проект с Геофизичната обсерватория на Университета в Модена, Италия, Двустранно сътрудничество между БАН и CNR 

1994-1997 “Физикохимия на хетерогенни процеси в атмосферата” – двустранно сътрудничество БАН и CNRS -Франция

Национални изследователски проекти

2010 – 2013 “SuperCA++”, Договор ДЦВП-02/1, НФНИ-МОМН 2009 – 2013 „Към Българска Национална Система за Информация и Прогноза на Химичното Време”, Дог. Д002-161/16.12.2008, НФНИ-МОМН

2009 – 2012 “Програма за мулти дисциплинарно обучение на млади учени – път към управление на природния риск”, ЕСФ на ЕС

2005-2008 “Мониторинг на околната среда – средство за оценка на риска от природни и антропогенни въздействия”, Дог. ИКМ 11/01.09.2005г., НФНИ-МОМН

2000 – 2004 “Разработване на методика за оценка и анализ на влиянието на регионалните фактори върху замърсяването на въздуха и съответното натоварване на околната среда в Република България”, Дог. НЗ-1002/00, НФНИ-МОМН

2000 – 2004 “Разработване на методика за оценка и анализ на влиянието на регионалните фактори върху замърсяването на въздуха и съответното натоварване на околната среда в Република България”, Дог. НЗ-1002/00,Национален Фонд Научни Изследвания, Министерство на Образованието, Младежта и Науката

2000 – 2004 “Развитие и осъвременяване на регулаторни методики и модели за оценка на замърсяването на въздуха около големи промишлени обекти”, Дог. НЗ-1004/00, НФНИ-МОМН

1996 – 1999 “Модели за изследване и прогноза на замърсяването на въздуха в локални мащаби”, Дог. НЗ-621/96, НФНИ-МОМН

1996 – 1999 “Усъвършенстване и верификация на модели на локалния климат, отчитащи антропогенното въздействие върху околната среда”, Договор НЗ-628/96, НФНИ-МОМН

1992 – 1996 “Модели на локалния климат, отчитащи антропогенното въздействие върху околната среда”, Договор НЗ-210/92, НФНИ-МОМН

Проекти финансирани от БАН

“Динамични процеси и турбулентна дифузия в планетарния граничен слой на атмосферата”

“Метеорологични аспекти на фазовите преходи и химичните трансформации в атмосферата”

“Изследване на слънчевата ултравиолетова радиация – интензитет и спектрален състав”

Внедрителски проекти и експертизи

2012-2011 “Управление на качеството на въздуха в Европейския инструмент за съседство и партньорство (ЕИСП) Изток в страните Армения, Азербайджан, Грузия, Република Молдова, Руската федерация и Украйна за подобряването на техните институционални и законодателни рамки в съответствие с европейските стандарти”, EuropeAid/129522/C/SER/Multi, Contract number 2010/232-231

2011 “ПРОГРАМА за намаляване на емисиите и достигане на установените норми за фини прахови частици фпч10, и азотни оксиди nox и управление на качеството на атмосферния въздух в столична община за периода 2011-2014 г.“, Дог. РД-55-139/15.03. 2011 г. между Столична община и НИС при ХТМУ

2010 – 2011 “Сервизно обслужване на сървъра на Системата за прогнозиране нивата на тропосферен озон в атмосферния въздух”, Дог. №1946/08.04.2011 г. между Изпълнителна Агенция Околна Среда и НИГГГ-БАН

2009-2011 “Преизчисляване и изчисляване на емисиите на вредни вещества във въздуха по Конвенцията за трансгранично замърсяване на въздуха на далечни разстояния (КТЗВДР) и по Рамковата конвенция на ООН за изменение на климата (РКОНИК) от съответните години посочени в ръководствата на двете директиви да 2008г. за всички атмосферни замърсители по двете конвенции”,  Дог. №1484/01.12.2009г., между Изпълнителна Агенция Околна Среда и Геофизичен институт на БАН

2009 – 2010 “Създаване на система за прогнозиране нивата на озон (тропосферен) в атмосферния въздух”, Дог. №1338/23.12.2008 между Изпълнителна Агенция Околна среда (ИАОС) и Геофизичен институт на БАН, приета за внедряване в социалната практика с Протокол №5/18.11.2009г от заседанието на ЕЕС на ИАОС

2009 “Допълнителна оценка на концентрациите на замърсители в атмосферния въздух от емисиите на AES “Марица Изток I” при промяна в инвестиционното намерение”, Дог. 4500036258/01.02.2009г

2009 “ДОВОС на инвестиционно предложение: Изграждане на транзитен газопровод НАБУКО, Етап 1 на територията на Република България”, Набуко Газ Пайплайн България” ЕООД

2008-2011”ДОВОС на инвестиционно предложение: Нефтопровод за суров нефт Бургас – Александруполис”, ТРАНС БОЛКАН ПАЙПЛАЙН Б.В.-КЛОН БЪЛГАРИЯ, гр. Бургас

2008-2009 “Извършване на изследвания на озоновия слой (стратосферен озон) над територията на България”, Дог. 1251/22.08.2008г., между Изпълнителна Агенция Околна Среда и Геофизичен институт на БАН

2008-2009 “Екологична оценка на проект за изменение на ОУП на гр. София и Столична Община”, ОП СОФПРОЕКТ

2007-2008 “Създаване на система за контрол качеството на данните, организация и процедури за събиране на данните за изчисляване на емисиите на вредни вещества във въздуха”, Дог. 1131/20.12.2007г, между Изпълнителна Агенция Околна Среда и Геофизичен институт на БАН

2007 “Разработване на единна методика за инвентаризация емисиите на вредни вещества по конвенцията за трансгранично замърсяване на въздуха на далечни разстояния и рамковата конвенция на ООН за изменение на климата”, Дог. №947/16.05.2007 между Изпълнителна Агенция по Околна среда и Геофизичен институт на БАН.

2002 – 2003 “Методика за определяне разсейването на емисиите на вредни вещества от превозни средства и тяхната концентрация в приземния атмосферен слой”, Дог. №2750-599У между Министерство на Околната Среда и Водите и Геофизичен институт на БАН.

1996 – 1997 “Разработване на методика за изчисляване височината на изпускащите устройства, разсейването и очакваните концентрации на вредни вещества в приземния слой на атмосферата”, Дог. №166-1618/11.07.1996г. между Министерство на Околната Среда и Геофизичен институт на БАН. Разработената методика е утвърдена от МС със заповед №РД-02-14-211 от 25 февруари 1998г., публикувана в Бюлетин “Строителство и архитектура”, 5, бр. 7-8, юли-август 1998г., с.62-73, като задължителна в Република България

1993 “Кооперативна програма за мониторинг и оценка на далечния пренос на замърсяване в Европа – ЕМЕР”, съвместен проект на Икономическата комисия на ООН за Европа и на Европейския център по околна среда

1991 – 1992 “Изследвания и дейности за повишаване сигурността на АЕЦ Белене” – том В – Метеорология, проект на НЕК и МААЕ

1990 – 1991 “Изследвания и дейности за повишаване сигурността на АЕЦ Козлодуй” – том В – Метеорология, проект на НЕК и МААЕ


Секция “Йоносфера”

Интернационални изследователски проекти

2012 – 2014 “Regional empirical model of TEC response to geomagnetic activity and forcing from below”, FA8655-12-1-2057 – EOARD, London

2011 – 2014 “Towards a more complete assessment of the impact of solar variability on the Earth’s climate”, COST ES1005

2011 – 2013 “Atmosphere-Ionosphere Coupling during Stratospheric Sudden Warmings”, ISSI-Bern, Switzerland Project

2011 – 2013 BlackSeaHazNet – “Complex Research of Earthquake’s Forecasting possibilities, Seismicity and Climate Change Correlation”, Maria Curie Actions, People, International Research Staff Exchange Scheme, Contract PIRSES-GA-2009-246874

2009 – 2013 “How do the different types of waves interact as they propagate through the stratosphere to the ionosphere?”, SCOSTEP CAWSES-IIProgram, TG.4 Project

2009 – 2011 “An improved model for operational specification of the electron density structure up to geosynchronous heights”, AOARD (USAF Aerospace R&D project )

2008 – 2012 “Developing space weather products and services in Europe”, COST ES0803, Earth System Science and Environmental management (ESSEM)

2008 “Models of large-scale field-aligned currents (FAC) in the magnetosphere, their intensity/distribution dependence on the sola wind/IMF conditions: a validation with EISCAT”, TNA activity, FP6, Specific Support Action

2008 “Magnetosphere-Ionosphere coupling: Large-scale and small-scale FAC structure interactions and energy transfer in the system, 30 June-2 July 2008”, TNA activity, FP6, Specific Support Action

2007 – 2008 “Electron density profile reconstruction up to geosynchronous orbit heights”, NATO CLG CBP.EAP.CLG982569

2006 – 2008 “Investigation of Solar diameter, Shape and Irradiance”, ISSI-Bern, Switzerland Project

2006 – 2008 GALOCAD на Galileo Joint Undertaking “Development of Galileo Local Component for specification and forecasting ionospheric disturbances degrading the high precision Galileo applications”, EC-6 FP

2005 – 2009 “Mitigation of Ionospheric Effects on Radio Systems (MIERS)”, COST 296

2003 – 2007 “Developing the Scientific Basis for Monitoring, Modelling and Predicting Space Weather”, COST 724

2003 – 2005 “Modelling of the topside ionosphere for operational applications”, NATO CLG EST.CLG.979784

2001 – 2003 “Solar Influence on Climate and the Environment (SOLICE)”, EC-FP5

2000 – 2004 “Effects of upper Atmosphere on terrestrial and Earth-space Communications”, COST 271

2000 – 2002 “Development of an ionosphere/plasmasphere model driven by GPS data”, NATO CLG EST.CLG.977103

1996 – 2000 “"Improved quality of service in ionospheric telecommunication systems planning and operation (IITS)”, COST 251

1991 – 1995 “Prediction and retrospective ionospheric modeling over Europe (PRIME)”, COST 238

Двустранни сътрудничества

2012 – 2015 “Атмосферно-ионосферное взаимодействие во время внезапных стратосферных потеплений”, двустранно сътрудничество с Русия

2008 – 2009 “Electrodynamic coupling between the ionosphere and Earth magnetic field during geomagnetic storms”, двустранно сътрудничество с CSIC- Испания

2007 – 2009 “Анализ на електромагнитни наблюдения от геометрична мрежа в Южна Европа SEGMA, свързани с голбален мониторинг за околна среда и сигурност (GMES)”, двустранно сътрудничество с CNR – Италия

2007 – 2009 “A Study of ELF/ULF Waves and Field-Aligned Current Systems by Satellite and Ground-Based Measurements – A Continuation”, двустранно сътрудничество с Индия

2007 – 2008 “Modelling and forecasting Space Weather and ionospheric disturbances which degrade the accuracy of GPS and Galileo applications”, двустранно сътрудничество с BELSPO-Белгия

2005 – 2007 “A Study of ELF/ULF Waves and Field-Aligned Current Systems by Satellite and Ground-Based Measurements”, двустранно сътрудничество с Индия

2005 – 2007 “Анализ на ULF електро и магнитно-телурични наблюдения свързани със сеизмичната активност”, двустранно сътрудничество с ААН – Австрия

2004 – 2005 “Modeling and forecasting geomagnetic activity as a driver of ionospheric disturbances (storms) for high precision GPS applications”, двустранно сътрудничество с BELSPO – Белгия

2002 – 2004 “Анализ на ULF електро и
магнитно-телурични наблюдения свързани със сеизмичната активност”, двустранно сътрудничество
с CNR – Италия

2000 – 2002 “Многопунктови измервания на геомагнитни пулсации на средни ширини, междупланетарни, магнитосферни и йоносферни ефекти”, двустранно сътрудничество с Унгария

1999 – 2001 “Анализ на ULF електромагнитни наблюдения в Италия и България, свързани със сеизмичната активност”, двустранно сътрудничество с CNR – Италия

1990 – 1993 “Изследование, моделирование и прогнозирование йоносферы”, двустранно сътрудничество с Русия

Национални изследователски проекти

2005 – 2009 “Фактори определящи замисимостта на климата от слънчевата активност”, Дог. НЗ-1518/2005, НФНИ-МОМН

2005 – 2006 “Изследване на ULF електротелуричен шум в честотния диапазон 0.001-2.5 Hz”, Дог. МУ-1506/05, НФНИ-МОМН

2004 – 2006 “Електромагнитен мониторинг на райони с повишена сеизмична дейност”, Дог. НЗ-1402/2004, НФНИ-МОМН

1999 – 2002 “Измерване и анализ на геомагнитни пулсации и йоносферни, хелио- и геофизични ефекти”, Дог. НЗ-1402/1999, НФНИ-МОМН

1996 – 1998 “Дестабилизационни и еруптивни процеси в слънчевата атмосфера и околоземното пространство”, Дог. НЗ-618/1996,
НФНИ-МОМН

1993 – 1996 “Внезапно изчезване и влошаване качеството на радиовръзките-моделиране глобалното разпределение на йоносферните параметри за целите на оперативното управление на честатите в КВ и УКВ диапазона”, Дог. НЗ-314/01.11.1993, НФНИ-МОМН

1991-1995 “МХД-процеси в плазмата на активни образования на Слънцето и околоземното пространство”, Дог. Ф-50/1991 НФНИ-МОМН

1988-1990 “Проучване, изследване и анализ на процесите в магнитосферните структури – магнитопаузата и каспа, с ниската термосфера”, Дог. НЗ-907/1988, НФНИ-МОМН

Проекти финансирани от БАН

“Процеси на свързване в системата атмосфера-йоносфера и влиянието на слънчевата и геомагнитна активност върху тях”

“Регионални особености на динамичния режим над югоизточна Европа”

“Емпиричен модел на глобалното разпределение на реакцията на тотално елетронно съдържание (ТЕС) в зависимост от геомагнитната активност”

“Мониторинг на свръхнискочестотната (ULF) електромагнитна активност в сеизмично-активни райони”

Онлайн гео услуги

Оттук можете да изискате извършването на различни платени услуги от Националния институт по Геофизика, Геодезия и География. Посетете долния линк и попълнете електронната форма с желаната от вас услуга. НИГГГ ще се свърже във възможно най-кратък срок с детайли относно вашата поръчка.

requestaquote-button-bg

Вашето мнение е важно

Сведенията, които ще ни доставите за Вашето населено място чрез този Въпросник, ще бъдат използвани изключително за повишаване качеството на превантивните мерки.

fillupquestionaire-button-bg

WordPress Video Lightbox Plugin