ИНФОРМАЦИЯ В РЕАЛНО ВРЕМЕ

gnss
Перманентна GNSS мрежа

Публикации

2012

Публикации в издания с импакт фактор

 • Pashova, L. (2012) Assessment of the sea level change on different timescales from Varna and Burgas tide gauge data, Comptes rendus de l’Academie bulgare des Sciences, Vol. 65, No 2, pp.193-202, {IF 0.210 за 2011} ISSN 1310-1331.
 • Pérouse, E. N. Chamot-Rooke, A. Rabaute, P. Briole, F. Jouanne, I. Georgiev, D. Dimitrov (2012) “Bridging onshore and offshore present-day kinematics of central and eastern Mediterranean: Implications for crustal dynamics and mantle flow” Geochemistry, Geophysics, Geosystems (G3), {IF=3.368 за 2012}. VOL. 13, Q09013, 25 PP., 2012 doi:10.1029/2012GC004289, ISSN 1525-2027.
 • Ron, C., Ya. Chapanov, J. Vondrák (2012). Solar excitation of bicentennial Earth rotation oscillations, Acta geodinamica et geomaterialia, vol.9, No3(167), 2012, 259-268 {IF=0.452}.http://www.irsm.cas.cz/abstracts/AGG/03_12/2.Ron.pdf
 • Srebrov, B., L. Pashova (2012) Study of the Ionospheric State over Sofia Area during the Geomagnetic Storm in October 2003 Using Measured and Modelled Parameters, Comptes rendus de l’Academie bulgare des Sciences, Vol. 65, No10, pp.1419-1426{IF 0.210 за 2011}, ISSN 1310-1331.
 • Vassileva, K. Three seasonal behaviour of Balkan Peninsula GNSS permanent stations from GPS solutions. Proceedings of the Bulgarian Academy of Sciences, 9 p. (in press).

Публикациите без рефериране в световната система за рефериране, индексиране и оценяване

 • Георгиев, Ив., Д. Димитров, Р. Пачалиева (2012) “Съвременни движения наземната кора в района на гр. София, получении от GPS измервания за периода 1999-2011“, 05_G_162, Международна юбилейна научно-приложна конференция УАСГ, 05_G_162, стр. 373-378, ISBN 978-954-724-049-0.
 • Димитров Н.(2012). Съвременни движения на земната кора в района на централна западна България. Доклади, ВСУ Л.Каравелов, 2012, VI-55-59, ISSN 1314-07IX.
 • Димитров Н., Ив. Георгиев(2012). Напрежения в земната кора от GPS и триангулачни измервания в Централна Западна България Списание на БГД, год. 72, кн. 1–3, 2011, с. 27–32, ISSN 0007-3938.
 • Ковачев П. (2012). Основна последователност на обработката и анализа на данните от GPS измервания (алгоритъм), Годишник на секция “Информатика” Съюз на учените в България, Том 4, 2011, ISNN 1313-6852.
 • Пашова, Л., П. Копринкова-Христова, С. Попова (2012). Приложение на интелигентни методи за обработка и анализ на геодезически данни, Сборник доклади от Международна юбилейна научно-приложна конференция УАСГ 2012, стр. 487-49, ISBN 978-954-724-049-0.
 • Пашова, Л., Г. Герова, К. Гръков, Р. Петков (2012). Приложение на глобалните спътникови навигационни системи за сондиране на атмосферата, Сборник доклади от Международна юбилейна научно-приложна конференция УАСГ 2012, стр. 623-628, ISBN 978-954-724-049-0.
 • Пенева, Е., Ив. Георгиев (2012). Европейският модел на квазигеоида EGG08 и използването му на територията на България. Сборник доклади „70 години УАСГ. Международна юбилейна научно-приложна конференция УАСГ 2012”, Том 1, ISBN 978-954-724-049-0, стр. 379-384.
 • Радичев Р., Михайлов Е., Кисьов А., Кирилов Н. (2012). Промените в стойностите на гравитационното поле и връзката им със сеизмическата активност и нивото на подпочвените води в района на София. Доклад публикуван в Годишника на Минногеоложкия университет „Св. Иван Рилски”, Свитък 1, Геология и геофизикапрез, Том 55, стр. 112 – 117, ISSN 1312-1820.
 • Стрински Б., Е. Пенева, Ив. Георгиев (2012). Сравнение на европейския модел на геоида EGG08 с глобални геопотенциални модели за територията на България. Сборник доклади „70 години УАСГ. Международна юбилейна научно-приложна конференция УАСГ 2012”, Том 1, ISBN 978-954-724-049-0, стр.385-392.
 • Ценков Ц., Михайлов Е., Беляшки Т. (2012). Определяне мащабните коефициенти на гравиметрите използвани за измерване на държавната гравиметрична мрежа- основен, първи и втори класс. Доклад на ХІІ международна научна конференция, ВСУ 2012, 7-8.6.2012, София, VІ Геотехника, Геодезия, Транспортно строителство, Том ІІ, VІ-82 до VІ-87. ISSN 1314-07IX.
 • Andonov V., Stojanov T., K. Atanassov, Kovachev P. (2012). Generalized Net Model for telecommunication processes in Telecare Services, Proceedings of First International Conference on Telecommunications and Remote Sensing – ICTRS 2012, Bulgaria, Sofia, 29-31 August, p. 158-162.
 • Chapanov Ya., J. Vondrák, and C. Ron, A model of centennial oscillations of the Earth rotation based on total solar irradiance variations, Proceedings of the Journées “Systèmes de référence spatio- temporels”, H. Schuh, S. Boehm, T. Nilsson and N. Capitaine (eds), Vienna University of Technology, ISBN 978-2-901057-67-3, 2012, 136-139.
 • Chapanov Ya., A. Nothnagel, H. Schuh, and J. Böhm, Climatic and solar activity cycles influences on interannual and decadal variations of VLBI stations, Proceedings of the Journées “Systèmes de référence spatio- temporels”, H. Schuh, S. Boehm, T. Nilsson and N. Capitaine (eds), Vienna University of Technology, ISBN 978-2-901057-67-3, 2012, 156-157.
 • Chapanov, Ya., M. Temelkova, Solar Influences on Local Variations of River Streamflows, Proc. BALWOIS 2012, Ohrid, Republic of Macedonia – 28 May, 2 June 2012, http://balwois.com/2012/USB/papers/577.pdf
 • Gambis D., D. Salstein, Ya. Chapanov, Some systematic errors in AAM and OAM data, Proceedings of the Journées “Systèmes de référence spatio- temporels”, H. Schuh, S. Boehm, T. Nilsson and N. Capitaine (eds), Vienna University of Technology, ISBN 978-2-901057-67-3, 2012, p. 162-163.
 • Ilieva, М., D. Dimitrov, I. Georgiev, E. Botev, A. Mouratidis, P. Elias, P. Briole, (2012) “Primary investigation of the crust deformations after the 22 May 2012, Pernik, Bulgaria”, G_246, Международна юбилейна научно-приложна конференция УАСГ, 05_G_246, 617-622, ISBN 978-954-724-049-0.
 • Simeonov, Tz., K. Vassileva , G. Guerova (2012). First results of application of ground-based GNSS meteorology in Bulgaria/Southeast Europe: case study 2007 heat wave. Annual of St. Kliment Ohridski University of Sofia, Faculty of Physics, 11p. (in press)
 • Pashova, L., D. Grozdev, S. Popova (2012) Multivariate analysis of sea levels and meteorological parameters using copula approach, Proceedings of Third international scientific congress, 4-6 October, 2012, TU – Varna, Bulgaria, Vol. VII, 18 – 25. ISBN 978-954-20-0556-8.
  Srebrov, B., L. Pashova (2012 Investigation of the influence of strong geomagnetic storms on the signal parameters in GNSS station SOFI, Seventh Scientific Conference with International Participation SPACE, ECOLOGY, SAFETY, 29 November – 1 December 2011, Sofia, Bulgaria, p. 214-221, ISSN 1313-3888.

Учебници, учебни помагала

 • Георгиев Ив. (с колектив) (2012), Астрономически алманах за 2013 година. ISSN 1310-5485, Астрономическа обсерватория на Софийския унивeрситет, 160 стр. 55 фиг.

2011

  Публикации в издания с импакт фактор

 • Pashova, L.; Popova, S. (2011). Daily sea level forecast at tide gauge Burgas, Bulgaria using artificial neural networks, Journal of Sea Research, Vol. 66, Iss. 2, 154-161 {IF = 2.444 за 2010}.
 • Pashova, L. (2011) Assessing the sea level change on different timescales from Varna and Burgas tide gauge data, Comptes rendus de l’Academie bulgare des Sciences, (приета за печат) {IF 0.219 за 2010}
 • Zlateva, P., L. Pashova, K. Stoyanov, and D. Velev (2011). Social Risk Assessment from Natural Hazards Using Fuzzy Logic, International Journal of Social Science and Humanity, Vol. 1, N 3, 193-198.

Публикациите без рефериране в световната система за рефериране, индексиране и оценяване

 • Атанасова М. (2011) Основни принципи и приложение на метода InSar,.Списание ГЕОМЕДИЯ, брои 1, януари 2011, 20-22
 • Атанасова М. (2011) Трансформационни модели използвани при съвремените земни координатни системи, Списание Геодезия, Картография, Земеустройство, брои 3-4 2011,7-12.
 • Ботев, Е., И. Георгиев, Д. Димитров (2011). Геодинамика на територията на България и прилежащите земи” Списание “География”, ISSN 1312-6628, бр. 4-5, 4-13.
 • Василева. К. (2011). Изследване на движението на перманентни GNSS станции на Балканския полуостров от GPS решения през летния период. Геодезия, картография, земеустройство, 2011, 5-6, 11 стр. (под печат).
 • Георгиев, Ив. (2011). Анализ на временни редове с координати на перманентни станции от Националната GNSS мрежа. Доклади на XI международна научна конференция ВСУ’2011, 3-4 юни, 2011, София, Том II, ISSN 1314-071X, стр. VI-166 – VI-169.
 • Георгиев, Ив., Е. Ботев, Д. Димитров (2011). Геодезични изследвания на съвременните геодинамични процеси в Югозападна България. Списание “География”, ISSN 1312-6628, бр. 4-5, 54-65.
 • Димитров Д. (2011) “Геодезически изследвания на активността на Витошкия разлом” ХI научна конференция ВСУ 2011 г, Сборник Доклади, ISSN 1314-071X, том II, VI-170-184.
 • Димитров Д., И. Георгиев, Е. Ботев (2011) “Геодезични изследвания на сеизмогенната зона Чирпан – Пловдив”, Списание “География”, ISSN 1312-6628, бр. 4-5, 45-53.
 • Димитров Н,. Ив. Георгиев (2011). Изчисляване на напрежения в земната кора от GPS измервания в района на централна западна България. Доклади, ВСУ Л.Каравелов 2011, том 2, VI 147-151, ISSN 1314-071X.
 • Димитров Н., Ив. Георгиев (2011). Напрежения в земната кора от GPS и триангулачни измервания (Crustal strain from GPS and triangulation data). Списание на БГД. (под печат).
 • Ковачев П., Методи за анализ и метрологичен контрол на часовниците на GPS приемници, Годишник на секция “Информатика” Съюз на учените в България, Том 3, 2010, ISNN 1313-6852, 67-89.
 • Ковачев П. (2011) Основна последователност на обработката и анализа на данните от GPS измервания (алгоритъм) – приета за печат в Годишник на секция “Информатика” Съюз на учените в България, Том 1, 2011 (под печат).
 • Михайлов Е., Р. Радичев (2011). Гравиметрични измервания в България за периода от 1926 до 2011 година – Международна научна сесия 2011 на МГУ „Св. Иван Рилски” от 19-20 октомври 2011 година, София, България. Годишник на МГУ – 2011, Свитък І, Геология и Геофизика, Том 54, стр.145-151. ISSN 1312 – 1820.
 • Пашова, Л. (2011) Геомониторинг на съвременните движения на земната кора и измененията на черноморското ниво, Геомедия, бр. 6, 32-37.
 • Пашова, Л. и Б. Сребров (2011), Моделиране границата на Мохоровичич за Черноморския регион по гравиметрични данни от геопотенциалния модел EGM2008, Сборник, Национална конференция с межд. участие “Геонауки’2011”, 107-108.
 • Ценков, Ц., Т. Беляшки, Е. Михайлов. Получаване на гравиметричните поправки по линии от държавната нивелация на Република България Сб. доклади „XI международна научна конференция ВСУ’2011”,том II, p.VI-13-18, 2011, ISSN:1314-071X.
 • Becker, M., A. Caporali, G. Stangl, O. Odalovic, W. Hausleitner, M. Barlik, J. Simek, M. Mojzes, J. Hefty, T. Rus, F. Vespe, B. Stopar, M. Mulic, F. Zablotskyj, D. Medac, G. Grenerczy, G. Milev, K. Vassileva, J. Sledzinski. New challenges for the CEGRN. Reports on Geodesy, Warsaw University of Technology, Institute of Geodesy and Geodetic Astronomy, 2011, 10 p. (in press).
 • Botev, Е., I.Georgiev, D.Dimitrov (2011). Geodynamic Status of Bulgaria (Central Balkans) on the Basis of Seismological and Geodetic Data. Proceedings of Workshop “ Complex Research of Earthquake’s Forecasting Possibilities, Seismicity and Climate Change Correlations”, BlackSeaHazNet Series Volume 1, pp. 175- 183, Ohrid, Republic of Macedonia, 2011. ISBN: 978-9989-631-04-7.
 • Botev, Е., I.Georgiev, D.Dimitrov, V.Protopopova (2011). Some geodynamic anomalies around the Monastery uplifts in Bulgaria. Proceedings of the 6th Congress of the Balkan Geophysical Society, 3rd – 6th October, 2011, Budapest, Hungary. ISBN 978-90-73834-16-3, CD-P24.
 • Chapanov Ya., J. Vondrák, and C. Ron (2011). Centennial Cycles оf the Solar Activity аnd Earth Rotation, Proc. Journees “Systèmes de référence spatio-temporels”, Paris, 2011, ISBN978-2-901057-64-2, 149-152.
 • Chapanov, Ya., D. Gambis, Variations of the Earth principal moments of inertia due to glacial cycles for the last 800Ka, Proc. Journees “Systèmes de référence spatio-temporels”, Paris, 2011, ISBN978-2-901057-64-2, 198-199.
 • Chapanov, Ya., Astro-geodetic impact on geosciences: long-term analysis of Earth rotation, gravity, solar activity, climate and earthquakes, Proc. BlackSeaHasNet FP7 MCA PIRSES-GA-2009-246874, Ohrid, Macedonia, 2011.
 • Georgiev, I. (ed.) (2011). Geodesy Activity in Bulgaria. National Report 2007 – 2011. Prepared for the International Union of Geodesy and Geophysics XXVth General Assembly, Melbourne, Australia, June 28 – July 7, 2011, Sofia, May 2001, Geodesy, Cartography and Cadastre Agency, Bulgarian Academy of Science, National Institute of Geophysics, Geodesy and Geography, Military Geographic Service, 32 pages.
 • Georgiev, I., D. Dimitrov, P. Briole, E. Botev (2011). Velocity field in Bulgaria and Northern Greece from GPS campaigns spanning 1993-2008. 2nd INQUA-IGCP 567 International Workshop on Active Tectonics, Earthquake Geology, Archeology and Egineering, 19-24 September 2011 Corinth, Greece, p. 54-56.
 • Tsenkov, Ts., I. Georgiev (2011). Geodetic monitoring and deformation study of the chimneys and area of the steam-heating plant “Zemliane” Sofia. Journal of International Scientific Publications: Ecology & Safety, Volume 5, Part 3, ISSN 1313-2563, p. 206-213.
 • Zlateva, P., L. Pashova, K. Stoyanov, and D. Velev (2011) Fuzzy Logic Model for Natural Risk Assessment in SW Bulgaria, 2011, In: Proc. of 2nd Intern. Conference on Education and Management Technology, 19 – 21 August 2011, Shanghai, China, Ch. Dan (Ed.), IPCSIT Press, Vol.13, 109-113.
 • Zlateva, P., L. Pashova (2011) P. Zlateva and L. Pashova, “Fuzzy logic application for assessment of the environmental risk in SW Bulgaria”, in Proc. of Third International Scientific Conference FMNS-2011, Blagoevgrad, Bulgaria, vol. 2, 509-515.

Ученици, учебни помагала

 • Георгиев, Ив., Т. Ташков (2011). Ръководство за астрономическо ориентиране. Каталог с координатите на Слънцето и ярки звезди за периода 2010 – 2020 г. Министерство на отбраната, Военногеографска служба, Център за геоимформационно обслужване, София, 192 стр.
 • Георгиев Ив. (с колектив) (2010), Астрономически алманах за 2012 година. ISSN 1310-5485, Астрономическа обсерватория на Софийския унивeрситет, 160 стр. 50 фиг.

2010

  Публикации в издания с импакт фактор

 • Peneva E., I. Georgiev (2010). Evaluation of the Quasigeoid Models EGG97 and EGG07 with GPS/levelling Data for the Territory of Bulgaria. In IAG Book series“Gravity, Geoid and Earth Observation”, Springer Berlin Heidelberg, p. 303-307, ISBN 978-3-642-10633-0.
 • Pashova, L. & I. Yovev (2010) Geodetic studies of the influence of climate change on the Black Sea level trend, Journal of Environmental protection and ecology, Vol. 11, 2, 791-798. ISSN 1311-5065.

Публикациите без рефериране в световната система за рефериране, индексиране и оценяване

 • Георгиев, Ив., Т. Беляшки, Е. Михайлов, Д. Димитров, П. Данчев, Г. Михайлов, Г. Гладков, П. Гъбенски, Е. Пенева, М. Минчев (2010). Реализация на Европейската земна координатна система ETRS89 и Европейската вертикална координатна система EVRS на територията на България. Геомедия, Брой 4, стр. 38-41, ISSN 1313-3365.
 • Георгиев, Ив., Т. Беляшки, Е. Михайлов, Д. Димитров, П. Данчев, Г. Михайлов, Г. Гладков, П. Гъбенски, Е. Пенева, М. Минчев (2010). Реализация на Европейската земна координатна система ETRS89 и Европейската вертикална координатна система EVRS на територията на България. Геомедия, Брой 5, стр., ISSN 1313-3365.
 • Даракчиев, Цв. (2010). Изследване колебанието на посоката на тежестта от перманентни астрономически наблюдения (Теоретична обосновка). – Списание на БАН, ISSN 0007-3989, CXXII, БАН, 2009, № 6, 21-29.
 • Димитров, Н., И. Георгиев (2010). Определяне на съвременни движения на земната кора от съвместна обработка на GPS и триангулачни измервания. – Геомедия бр. 5, стр. 38-41, ISSN 1313-3365.
 • Димитров, Д., Ив. Георгиев (2010). Национална мрежа от постоянни GPS/GNSS станции изграждана от ЦЛВГ БАН”. Новости БАН, Брой 3 (79), година VIII, ISSN 1312-2436.
 • Михайлов Е., Радичев Р. (2010). Мониторинг на гравиметричните измервания на Софийския полигон и базите към него – Годишник на МГУ « Св.Иван Рилски» – София, свитък І : Геология и Геофизика, стр. 149-152. ISSN 1312 – 1820.
 • Пашова, Л., В. Малчиу (2010) Изследване измененията на морското ниво и вертикалните движения на земната кора в района на Западното Черноморие, Новости, БАН, бр. 1 (77), VІІI, 3-4. ISSN 1312-2436.
 • Chapanov, Ya., D. Gambis (2010). Solar-terrestrial energy transfer during sunspot cycles and mechanism of Earth rotation excitation, Proceedings of the International Astronomical Union, Vol.5, Symp. S264 (Solar and Stellar Variability: Impact on Earth and Planets), Cambridge University Press, 2010, pp 404-406 doi:10.1017/S1743921309992997, http://journals.cambridge.org/article_S1743921309992997
 • Chapanov, Ya., J. Vondrák, C. Ron, Common (2010). 22-year cycles of Earth rotation and solar activity, Proceedings of the International Astronomical Union, Vol.5, Symp. S264 (Solar and Stellar Variability: Impact on Earth and Planets), Cambridge University Press, 2010, pp 407-409 doi:10.1017/S1743921309992997, http://journals.cambridge.org/article_S1743921309993000
 • Chapanov, Ya., J. Vondrák, C. Ron, V. Štefka, M. Tsvetkov, K. Tsvetkova, Astrometry impact on geosciences: Long-term analysis of Earth rotation and gravity, Proc. The 6-th Orlov’s Conference “The study of the Earth as a planet by methods of Geophysics, Geodesy and Astronomy”, Kiev, Akademperiodyka, ISBN978-966-360-145-8, 2010, pp.180-187.
 • Chapanov, Ya., P. Popesku, O. Badesku, Interconnection between periodical variations of Earth gravity and magnetic field, Proc. The 6-th Orlov’s Conference “The study of the Earth as a planet by methods of Geophysics, Geodesy and Astronomy”, Kiev, Akademperiodyka, ISBN978-966-360-145-8, 2010, pp.190-193.
 • Chapanov, Ya., Time series iterative regression analysis and its application for periodicities determination, Proc. The 6-th Orlov’s Conference “The study of the Earth as a planet by methods of Geophysics, Geodesy and Astronomy”, Kiev, Akademperiodyka, ISBN978-966-360-145-8, 2010, pp.146-149.
 • Chapanov, Ya., D. Gambis, Drought cycles over South-East Europe for the period 1870-2005 and their connection with solar activity, Proc. BALWOIS 2010, Ohrid, 25-29 May, 2010, http://www.balwois.com/balwois/administration/full_paper/ffp-1509.pdf.
 • Chapanov, Ya., D. Gambis, A model of global water redistribution during solar cycles, derived by astronomical data, Proc. BALWOIS 2010, Ohrid, 25-29 May, 2010, http://www.balwois.com/balwois/administration/full_paper/ffp-1509.pdf.
 • Chapanov, Ya., D. Gambis, Long-periodical variations of Earth rotation, determined from reconstructed millennial-scale glacial sea level, Proc. BALWOIS 2010, Ohrid, 25-29 May, 2010, http://www.balwois.com/balwois/administration/full_paper/ffp-1509.pdf.
 • Georgiev I., P. Gabenski, T. Beliashki, G. Gladkov, T. Tashkov, P. Danchev, D. Dimitrov, T. Boev, I. Zdravchev, M. Minchev (2010). EUREF Activities in Bulgaria, Mitteilungen des Bundesamtes fur Kartographie und Geodasie, Band 42, EUREF Publication No 17, 190-196, ISSN 1436-344; ISBN 978-3-89888-916-2.
 • Georgiev I., Dimitrov D., Ganas A. (2010) “Permanent GPS array in Bulgaria with impact on the geodynamics in East Mediterranean”, Geologica Balcanica, 39.1-2, Sofia, 19th Congress of the CBGA, Tessaloniki, Greece, 23-26 September 2010, p.129, ISSN 034-0894.
 • Dimitrov D., Botev. E., I. Georgiev (2010) “The results from monitoring of the Krupnik seismogenic area in SW Bulgaria”, Geologica Balcanica, 39.1-2, Sofia, 19th Congress of the CBGA, Tessaloniki, Greece, 23-26 September 2010, p.93, ISSN 034-0894.
 • Milev, G., M. Becker, K. Vassileva, G. Stangl, I. Milev (2010) Investigation of Geodynamics of Central and Eastern Europe, Balkan Peninsula and Bulgaria. In Monograph “Intelligent Data Analysis in Global Monitoring for Environment and Security”, ITHEA, Kiev-Sofia, 2010, 92-108, ISBN: 978-954-16-0045-0.
 • Weber, R. H. Schuh, A.Karabatic ,B.Idrizi, I. Kabashi, L. Pashova, I. Georgiev, M. Mulic, Zl. Srbinoski, Zl. Bogdanovski, G.Gjata, E. Isufi (2010) Balkan countries integration into GGOS (BALGEOS II), In: Joint research and technology development – Projects 2007-2010, Multidimensional Project for the Implementation of an Institutionalized Partnership between Austria and Kosovo in the field of Higher Education, Research and Innovation, Scientific Research Edition, Pristina 2010, 141-150.
 • Беляшки, Т. и Л. Пашова (2010) Определяне на разликата между нивата на Черно море и Балтийско море по нивалчни и мереографни данни, Годишник УАСГ, Международна научно-приложна конференция, УАСГ, 2009, т. XLIV, св. III, Геодезия, 15-22. ISSN 1310-814X.
 • Ботев Е., Ив. Георгиев, Д. Димитров (2010) “Върху геодинамиката на източните Балкани по сеизмични и GРS данни”, Сборник разширени резюмета, Геонауки 2010, стр. 150-151, ISSN 1313-2377.
 • Георгиев, Ив. (2010). Обработка и анализ на измервания от перманентни GPS станции на територичта на България. Доклади на X международна научна конференция ВСУ’2010, 3-4 юни, 2010, София, Том II, стр. VI-38 – VI-44, ISSN 1314-071X.
 • Димитров Д. (2010). Геодезически изследвания на земетресението от 8 юни 2008 г. в Централна Гърция, Х международна научна конференция ВСУ 2010 г, Доклади, ISSN 1314-071X, том II, VI-6 -9.
 • Димитров Д. (2010). Геодезическо определяне на сеизмичния цикъл на сеизмогенни райони в България, Х научна конференция ВСУ 2010 г, Доклади, ISSN 1314-071X, том II, VI-10 -13.
 • Димитров, Д., Е. Михайлов, Л. Стоянов, М. Еверхард (2010). Резултати от нови гравиметрични измервания в района на гр. София, Национална научна конференция 20 г. Националeн геофизичен съюз, 17.12.2010, CD.
 • Михайлов, Е., Д. Димитров, М. Евераертс (2010). Сравнителен анализ на резултатите от измервания с гравиметър ГАК-7Т № 524 и компютаризирания гравиметър SCINTREX CG-5 в Чирпански район, Национална научна конференция 20 г. Националeн геофизичен съюз, 17.12.2010, CD.
 • Пашова, Л. и В. Малчиу (2010) GPS’2009 кампания на български и румънски мареографни станции, София, Сборник, Разширени резюмета, Национална конференция “Геонауки’2010”, 152-153. ISSN 1313-2377.
 • Ценков, Ц., Е. Михайлов (2010). Намаляване деформацията на гравиметричната мрежа на Република България – основен, първи и втори клас. Доклади на X международна научна конференция – ВСУ „Любен Каравелов” от 3 до 4 юни, 2010 г. София, VІ-14 доVІ-18. ISSN 1314-07ІХ.
 • Ценков, Ц., Т. Беляшки. Анализ на разликите между измерените превишения в права и обратна посока в Държавната нивелачна мрежа I клас на България, епоха 1982 г. Сб. доклади „X международна научна конференция ВСУ’2010”, ISSN 1314-071Х, 2010, том II, VI-51-56.
 • Atanasova M. (2010) Transformation models in contemporary terrestrial coordinate system Proceedings of the International symposium on modern technologies, education and professional practice in geodesy and related fields Albena, 23-24 September, 2010, p163.
 • Botev Е., D. Dimitrov, I. Georgiev (2010). On the Seismotectonics of SW Bulgaria by seismological and geodetic data. Национална конференция по геофизика, 20 години Дружество на геофизиците в България, София, 17 декември 2010 г., CD.
 • Dimitrov, N., I. Georgiev (2010). Determination of crustal strain from GPS and triangulation data, Списание на Българското геоложко дружество Сборник разширени резюмета, Геонауки 2010, стр. , ISSN 1313-2377.
 • Matev, K., I. Georgiev (2010). Horizontal movements and stresses obtained from GPS observations for the period 1996-2008 in Southwest Bulgaria. Годишник на Университета по архитектура, строителство и геодезия, София, Международна научно-приложна конференция УАСГ2009, Свитък III Геодезия, стр. 23-36, ISSN 1310-814X.
 • Paskaleva I., Kouteva M., Dimitrova L., Georgiev I. (2010) Some Comments on the Compex Dynamic Monitoring of the Mirovo Salt Deposit, Proc. of IVth Int. Geomachanics Conference, 3-6 June 2010, Varna, Bulgaria, pp.397-404.
 • Vassileva, K. (2010). Spring Behaviour of Balkan Peninsula Permanent Stations from GPS Solutions. Proceedings of the International symposium on modern technologies, education and professional practice in geodesy and related fields, Varna, Albena Resort, 23-24 September, 2010, 96-105. ISBN: 978-80-87159-16-3.
 • Vassileva, K. (2010). Two Seasons velocity Analysis of GPS Data for Balkan Peninsula Permanent Stations. Proceedings of the International symposium on modern technologies, education and professional practice in geodesy and related fields, Varna, Albena Resort, 23-24 September, 2010, 151-160. ISBN: 978-80-87159-16-3.

Учебници, учебни помагала

 • Георгиев Ив. (с колектив) (2010), Астрономически алманах за 2011 година. ISSN 1310-5485, Астрономическа обсерватория на Софийския унивeрситет, 160 стр. 50 фиг. 44.

2009

Публикации в издания с импакт фактор

 • J.C. Ruegg, A. Rudloff, C. Vigny, R. Madariaga, J.B. de Chabalier, J. Campos, E. Kausel, S. Barrientos, D. Dimitrov (2009) “Interseismic strain accumulation measured by GPS in the seismic gap between Constitución and Concepcion in Chile”, Physics of the Earth and Planetary Interiors, PEPI 5140, S0031-9201(09)00039-9, 78-85.
 • Kotzev, V., L. Pashova, I. Tziavos, G. Vergos, R. Grebenitcharsky (2009) Multi-Satellite Marine Geoid for the Black Sea, Comptes Rendus de l’Academie Bulgare des Sciences, Proceedings of the BAS, 62 (5), 621-630. ISNN-1310-1331.

Публикациите без рефериране в световната система за рефериране, индексиране и оценяване

 • Беляшки T. (2009).. Включване на Държавната нивелачна мрежа I и II клас на Република България с Обединената европейска нивелачна мрежа (UELN), Списание на Българската академия на науките, ISSN 0007-3989, 1, 15-18.
 • Беляшки, T. (2009). Съвременни вертикални движения на земната кора на територията на България, определени чрез високоточни нивелачни измервания, Сб. доклади „IX международна научна конференция ВСУ’2009”,ISBN 978-954-331-024-1, том II, VI-81-85.
 • Василева, К. (2009). Изследване влиянието на прехода от ITRF2000 в ITRF2005 за станциите от BG’CEGRN GPS мрежата. Геодезия, картография, земеустройство, 2009, 1-2, 4-10, ISSN 0324-1610.
 • Георгиев, И., Д. Димитров (2009) “Създаване на мрежа от перманентни GNSS станции в България”, Списание на БАН, ISSN 1312-2436, София, кн.1, 11-14.
 • Господинов С., Е. Пенева, Т. Беляшки, Д. Димитров, Г. Михайлов (2009), “Гравиметрични дейности за целите на геодезията в Република България”, Годишник на УАСГ, том ХLIII, кн.VI, ISSN 1310-814X, 151-158.
 • Милев, Г., Василева, К., Милев, И. (2009). Развитие на глобалните спътникови навигационни системи и приложението им у нас. Техносфера, 2009, 3(7), 29-40, ISSN 1313-3861.
 • Михайлов, E., Т. Беляшки (2009). Кратка история върху изследването и еталонирането на гравиметри за геодезически цели в Република България. Геодезия, картография, земеустройство, 1-2, ISSN 032416–10.
 • Михайлов, Е., Т. Беляшки, Д. Димитров, И. Георгиев (2009) “Геодезически гравиметрични изследвания в ЦЛВГ – БАН”, Списание на БАН, София, кн.1, 8-10, ISSN 0007–3989.
 • Пашова, Л. (2009) Височинни системи, използвани в България, и перспективи за преход към Европейска височинна референтна система (EVRS), I част, сп. Геомедия, бр.4, 38-43, ISSN-1313-3365.
 • Пашова, Л. (2009) Височинни системи, използвани в България, и перспективи за преход към Европейска височинна референтна система (EVRS), II част, сп. Геомедия, бр. 6, 32-38.
 • Ценков, Ц., Е. Михайлов (2009). Изследване на влиянието на атмосферата върху мащабния коефициент и отчетното устройство на статичния гравиметър ГАК-7Т № 524 при гравиметрични измервания в района на град Чирпан. – Сборник доклади на IX международна научна конференция ВСУ’2009, София, 04-05 юни, 2009, том ІІ, VI–67-71, ISBN: 978–954–331–024–1.
 • Ценков, Ц., И. Георгиев, Х. Заекова (2009). Измервания и изследване на свлачищни процеси в района на Ботаническата градина на БАН, София за периода 2000-2008 г. Сборник доклади на IX международна научна конференция ВСУ’2009, София, 04-05 юни, 2009, том ІІ, VI–72-80.
 • Ценков, Ц., С. Господинов (2009). Изследване на влиянието на някои физически параметри върху движението на Полюса. – Сборник доклади на 17-ти межд. Симп. Екология 2009, 8-12 юни 2009, Слънчев бряг, България, 123-129.
 • Botev, E., D. Dimitrov, I. Georgiev (2009). “Seismicity, stress end strain in the central part of Balkan region as a result of Earthquake and GPS monitoring”. Book of abstracts, 8th General conference of the Balkan Physical Union, Alexanroupolis, 9-13 Sept. 2009, 135-136.
 • Darakchiev, Tzv. (2009). Geodynamical investigations in CLG by means of astrometric latitude observations. Proceedings “International symposium on “Modern technologies, education and professional practice in geodesy and related fields””, Sofia, 5-6 November 2009, ISBN 978-80-87159-07-1.
 • Georgiev I., P. Gabenski, G. Gladkov, T. Tashkov, P. Danchev, D. Dimitrov (2009). National GPS Network of Bulgaria – processing the observations from the main order. EUREF Publication No. 16., Report on the Symposium of the IAG Sub-commission 1.3a Europe (EUREF), Riga, 14-17 June 2006, p. 145-155.
 • Gospodinov S., Ts. Tsenkov, A. Gadeleva (2009). Modelling of the contemporary vertical crustal movements on the territory of the republic of Bulgaria. – – 9 th Inter. Scienticfic conference, SGEM’2009, June 2009, Albena, Bulgaria, 793 – 802
 • Kraszewska, K., M. Rutkowska, Ya. Chapanov (2009). Comparison Of The Plate Motion Parameters Estimated From Two SLR Solutions, Proc. Int. Symp. “Modern technologies, education and professional practice in geodesy and related fields”, Sofia, 05 – 06 November 2009.
 • Pashova, L. (2009) Modern methods for monitoring of the Black Sea level in the conmtext of global climate change, Proc. Of the Third Intern. Sc. Conference- FMNS2009, 3-7 June, 2009, South-West University “N. Rilski”, Blagoevgrad, vol. 2, 391-397
 • Schuh, H., M. Alizadeh, L. Pashova (eds.) (2009) BALkan Geodetic Observing System – A Scientific challenge for the Balkan countries (BALGEOS), BALGEOS Publication, July 2009, ASO Contract 4-12-2008, Pr. House “GEA-2000”, Sofia, Bulgaria, 16 p.
 • Vassileva, K. (2009). Processing and Analysis of GPS Data for Balkan Peninsula Permanent Stations. Proceedings of the International symposium on modern technologies, education and professional practice in geodesy and related fields Sofia, 05-06 November, 2009, 28-39, ISBN 978-80-87159-07-1.
 • Vassileva, K. (2009). Velocity analysis of Balkan Peninsula Permanent Stations from GPS solutions. Proceedings of the International symposium on modern technologies, education and professional practice in geodesy and related fields Sofia, 05-06 November, 2009, 40-48, ISBN 978-80-87159-07-1.
 • Yovev, Il., L.Pashova (2009). Problems of using the Global Satellite Navigation System in the Black Sea region and geodetic solutions for their overcoming, In: Proceedings of 13th Congress of Int. Maritime Assoc. of Mediterranean, Gören Ö., B. Okan and Ş. Karakaş (eds.), IMAM 2009, İstanbul, Turkey, 12-15 Oct. 2009, Vol. III, 891-898.

Учебници, учебни помагала

 • Василева, К. (2009). Геодезия., Висше инженерно училище “Л. Каравелов”, София, 164 стр. (на английски език).
  Георгиев Ив. (с колектив) (2009), Астрономически алманах за 2010 година. ISSN 1310-5485, Астрономическа обсерватория на Софийския унивeрситет, 160 стр. 50 фиг. 44.

2008

Публикации в издания с импакт фактор

 • Charara, R., М. Ilieva (2008). Analysis of the deformations of Western Corinth Rift by satellite geodesy. Journées des Doctorants, 6 et 7 mai 2008, Livre des Résumés, Ecole Doctorale: Géosciences et Ressources Naturelles, 99-100.

Публикациите без рефериране в световната система за рефериране, индексиране и оценяване

 • Василева К. (2008). Актуалност на GPS метода за прецизно определяне на положението на точка. Геомедия, ISSN 1313-3365, 1, 2008, 12-15.
 • Даскалова М., Г. Маринов (2008) Изследване на характера на изображението при трансформация на геодезически географски координати и елипсоидни височини между две референтни координатни системи. Доклади Научна конференция с международно участие ВСУ̉ 2008, том II. VII 42-47 стр.
 • Даскалова М., Г. Маринов (2008) Върху седем-параметричната трансформация с идентични точки. Доклади Научна конференция с международно участие ВСУ̉ 2008, том II, VII 37-41 стр.
 • Димитров Д., И. Георгиев (2008) Геодезическа обсерватория “Плана” към ЦЛВТ при БАН, БАН, Новости, ISSN 1312-2436, бр.3 (55), год. VI , 3-4.
 • Михайлов Е., Радев И., Маринов Г., Георгиев Д., Илиева М., Матев К., (2008) Гравиметрични измервания в района на Крупнишкия разлом и анализ на резултатите. Висша геодезия, ISSN 0324-1114, бр. 21, 2008 г., 147-151.
 • Михайлов Е., Сравнителен анализ на резултати от измервания на Софийския еталонен полигон с различен вид гравиметри през различни години. Геодезия картография земеустройство ISSN 0324-1610, София, бр. 1-2, 2008 г. cтр. 4-6.
 • Михайлов Е., “Анализ, състояние и предложения за повишаване точността на гравиметричната мрежа на Република България”. Висша геодезия ISSN 0324-1114, София, бр. 21 от 2008 г. cтр. 82-86.
 • Пашова, Л. (2008). Определяне на релативно и абсолютно изменение на средното морско ниво, Сборник доклади Юбилейна научна конференция с международно участие ВСУ’2008, 29-30 май, 2008, София, Том II, VII-58-64.
 • Радев И. (2008) „Геодезически изследвания на свлачищните процеси в Ботаническата градина на град София” Научна конференция с международно участие ВСУ 29-30 май, 2008, VII – 18-23.
 • Ценков, Ц., С. Господинов. „Деформационен анализ на резултати от геодезически измервания за изследване на свлачищни процеси в района на Ботаническата градина на БАН“, София за периода 2000-2007 г. Сборник доклади на научна конференция с международно участие ВСУ’2008,София, 29-30 май, 2008, том ІІ, VII–10-17.
 • Ценков, Ц., Е. Михайлов. „Еталонна гравиметрична мрежа и нейното осъвременяване“, Сборник доклади на научна конференция с международно участие ВСУ’2008, София, 29-30 май, 2008, том ІІ, VII–76-80.
 • Ценков, Ц., Х. Заекова. “Геодезически измервания и стабилитетни анализи на свлачищни процеси в района на Ботаническата градина на БАН”, София. Сборник доклади на 17-ти межд. Симп. Екология 2008, 9-13 юни 2008, Слънчев бряг, България, том 2, 213-222.
 • Atanasova M. “Velocities of stations of BULREF network”, Geodesy, ISSN 0324-1114, 19, Sofia, BAS, 85-96.
 • Belyashki, T. (2008) “Recent vertical movements in the Plovdiv – Chirpan region determined according to data from National Levelling Network”, Geodesy ISSN 0324-1114, vol. 19, 31-38.
 • Belyashki, T.(2008) “Including of the State Levelling Network IInd order of Bulgaria into the United European Levelling Network (UELN), 2008, Geodesy, ISSN 0324-1114, vol. 21, 30-38.
 • Belyashki, T., Mihailov, E., Dimitrov, D., Gospodinov, S., Georgiev, I., Peneva, E. (2008) Geodetic gravimetric study in Bulgaria, 2008, Geodesy ISSN 0324-1114, vol. 21, 53-63.
 • Chapanov, Ya., J. Vondrák, C. Ron, „Decadal Oscillations of The Earth Rotation“, AIP. Conf. Proc. Vol. 1043 “Exploring the Solar system and the Universe”, Melville, New York, ISSN 0094-243X, 2008, 197-200.
 • Chapanov, Ya., D. Gambis, „Influence of AAM and OAM on the Universal time variations“ AIP. Conf. Proc. Vol. 1043 “Exploring the Solar system and the Universe”, Melville, New York, ISSN 0094-243X, 2008, 218-219.
 • Chapanov, Ya., „Earth rotation response to ENSO events“, AIP. Conf. Proc. Vol. 1043 “Exploring the Solar system and the Universe”, Melville, New York, ISSN 0094-243X, 2008, 216-217.
 • Chapanov, Ya., I. Georgiev, “Strategy for parameter evaluation in the SLRP software complex”, Geodesy 21, ISSN 0324-1114, 2008, 87-104.
 • Chapanov, Ya., Tz. Darakchiev, “Latitude Variations For The Period 1987.5-2008.3 At Observatory Plana And Their Inerpretation”, VI Serbian-Bulgarian Astronomical Conference, Belgrade 7-11 May 2008, ?
 • Chapanov, Ya., J. Vondrák, C. Ron, V. Stefka, M. Tsvetkov, K. Tsvetkova, Yu. Goranova, “Astroinformatics: processing and analysis of digitized astronomical photoplate data – a link between astronomy and geosciences”, Proc. Int. Symp. “Modern technologies, education and professional practice in geodesy and related fields”, Sofia, 06 – 07 November 2008, 205-211.
 • Chapanov, Ya., “Mean level change of Black sea from maregraph data”, Proc. Int. Symp. “Modern technologies, education and professional practice in geodesy and related fields”, Sofia, 06 – 07 November 2008, 64-69.
 • Chapanov, Ya., “On the residual oscillations of VLBI data arround the FCN frequency”, Proc. Int. Symp. “Modern technologies, education and professional practice in geodesy and related fields”, Sofia, 06 – 07 November 2008, 57-63.
 • Chapanov, Ya., C. Ron, J. Vondrák, “Estimation of the short-term zonal tides from UT1 observations”; Proc. “Journees 2007 Systemes de Reference Spatio-Temporels”, N. Capitaine (ed.), Observatoire de Paris, 2008, 208-209.
 • Chapanov, Ya., D. Gambis, “Correlation between the solar activit cycles and the Earth rotation”, Proc. “Journees 2007 Systemes de Reference Spatio-Temporels”, N. Capitaine (ed.), Observatoire de Paris, 2008, 206-207.
 • Daskalova M. (2008) “Geodetic Projections and Coordinates” Geodesy ISSN 0324-1114, 19, Sofia, BAS, 3-19.
 • Daskalova M. (2008) “On some coordinate transformations in geodesy” Geodesy ISSN 0324-1114, 21, Sofia, BAS, 19-29.
 • Daskalova, M., K. Matev, G. Marinov (2008) “On some computational problems of the seven-parameter transformation, Geodesy, ISSN 0324-1114, 21, 2008, 113-120.
 • Dimitrov D., E. Mihailov, M. Everaerts, L. Stoyanov (2008) “Results from new gravimetric measurements in the region of the EQ in April1928 (Chirpan-Plovdiv)”, Geodesy ISSN 0324-1114, 19, Sofia, BAS, 66-75.
 • Dimitrov D., I. Georgiev, J-C. Ruegg, T. Camelbeek, E. Botev (2008) “Surface co-and post- seismic deformations in the Chirpan-Plovdiv EQ region by geodetic data” Geodesy ISSN 0324-1114, 19, Sofia, BAS, 76-84.
 • Dimitrov D. (2008) “Vertical crustal movementsin the Chirpan-Plovdiv region determined from 1929-1959 state leveling data”, Geodesy ISSN 0324-1114, 21, Sofia, BAS, 48-52.
 • Darakchiev, Tzv., (2008) “Investigation on graviti direction fluctuation from permanent astronomical observations”, ”Висша геодезия ISSN 0324-1114, БАН, 21, 71-81.
 • Ilieva M. (2008) InSAR application for geodynamic studies – the 14 August 2003 Lfkada EQ, Geodesy, ISSN 0324-1114, 21, 2008, 121-127.
 • Georgiev, I., T. Beliyashki, D. Dimitrov, L. Pashova, E. Botev, S. Shanov, G. Nikolov, M. Ilieva. (2008) “New results for the geodynamics of the region south of Sofia”. Geodesy, ISSN 0324-1114, vol. 19, 50-65.
 • Georgiev, I., D. Dimitrov (2008) “Establishing National Permanent GNSS Networkin Bulgaria”, Geodesy ISSN 0324-1114, 21, Sofia, BAS, 12-18.
 • Kovachev P. (2008) “Specialized software for analysis of differential GPS data” BAS, Geodesy, ISSN 0324-1114, 21, 87-104.
 • Marinov G. (2008) “Linear and angular deformations in the seven-parameter transformation of coordinates”, Geodesy, ISSN 0324-1114, 21, 128-136.
 • Mihovski St. (2008)“The secular geomagnetic network in Bulgaria – basic characteristics, updating and development”, BAS, Geodesy, ISSN 0324-1114, 21, 105-112.
 • Pashova, L. (2008) The Black Sea level as an indicator of climate and global change, International conference “Global environmental change: Challenges to science and society in Southeastern Europe”, Conference CD proceedings, Sofia, 19 – 21, May 2008.
 • Pashova, L. and Il.Yovev (2008) Geodetic studies of the influence of climate change on the Black Sea level trend, 2nd Biannual and Black Sea SCENE EC project joint conference “Climate change in the Black Sea – Hypothesis, Observations, Trends scenarios and mitigation strategy for the ecosystem “,Conference CD proceedings, Sofia, 6-9 October 2008, Bulgaria, and Book of Abstracts.
 • Tsenkov, Ts. (2008) “Forecasting of tectonic movements using stochastic models and GPS timeseries data”, BAS, Geodesy, ISSN 0324-1114, 19, 39-49.
 • Tsenkov, Ts., I. Georgiev, L. Pashova, I. Radev. (2008) “Comparison of results from classical and GPS measurements in the region of the Botanical Garden of Bulgarian Academy of Sciences”, Sofia. Bulgarian Academy of Sciences, Geodesy ISSN 0324-1114, 19, 97-106.
 • Tsenkov, Ts. (2008) “Modelling Forecasting of Tectonic Movements using ARIMA Models and GPS time series data”, Bulgarian Academy of Sciences, Geodesy ISSN 0324-1114, 21, 39-47.
 • Tsenkov, Ts., S. Gospodinov. “Analysis of geodetic data for investigating polar motion”, 8th Inter. Scienticfic conference, SGEM’2008, 16-20 June 2008, Albena, Bulgaria, 445-453.
 • Vassileva К. (2008). “Data processing and analysis of GPS BG’CEGRN2005 and BG’CEGRN2007 campaigns”. „Висша геодезия” ISSN 0324-1114, 2008, бр. 21, 64-70.
 • Vassileva К. (2008). “Processing and analysis of GPS data from BG’CEGRN 2003, 2005 and 2007 campaigns”. Volume of the International symposium on modern technologies, education and professional practice in geodesy and related fields. Sofia, 06-07 November 2008, 118-126.

Учебници, учебни помагала

 • Георгиев Ив. (с колектив) (2008), Астрономически алманах за 2009 година. ISSN 1310-5485, Астрономическа обсерватория на Софийския унивeрситет, 160 стр. 50 фиг. 44.

Онлайн гео услуги

Оттук можете да изискате извършването на различни платени услуги от Националния институт по Геофизика, Геодезия и География. Посетете долния линк и попълнете електронната форма с желаната от вас услуга. НИГГГ ще се свърже във възможно най-кратък срок с детайли относно вашата поръчка.

requestaquote-button-bg

Вашето мнение е важно

Сведенията, които ще ни доставите за Вашето населено място чрез този Въпросник, ще бъдат използвани изключително за повишаване качеството на превантивните мерки.

fillupquestionaire-button-bg