ИНФОРМАЦИЯ В РЕАЛНО ВРЕМЕ

gnss
Перманентна GNSS мрежа

Проект ДФНИ ИО1/4

Мониторинг и информационна система за съвременни движения на земната кора и сеизмичната опасност чрез националните GNSS, сеизмична и акселерометрична мрежи


Monitoring and information system for recent crustal motion and seismic hazard by national GNSS, seismic and strong motion networks


 

Научноизследователски проект
финансиран от Фонд “Научни изследвания”
по Договор ИО1/4-27. 11. 2012 г.

ОТЧЕТ ПЪРВИ ЕТАП (.pdf)

Основни цел и задачи на проекта

Основна цел на проекта е създаване на web-базирана информационна система, която да осигурява информация за състоянието и развитието на рисковите геопроцеси, в частност сеизмичността, и сеизмичната опасност, на базата на непрекъснатия мониторинг, обработка и анализа на данните, осъществяван от перманентните мрежи на Националният институт по геофизика, геодезия и география (НИГГГ) в района на централната част на Западна България, включващ столицата на страната. НИГГГ при БАН осъществява непрекъснат мониторинг на съвременните движения на земната кора и сеизмичността на територията на България и прилежащите земи чрез своите национални инфраструктурни перманентни мрежи: Национална GPS/GNSS мрежа за мониторинг на съвременните движения на земната кора; Национална оперативна телеметрична система за сеизмична информация (Национална сеизмична мрежа) и Национална мрежа за силни земни движения (Национална акселерометрична мрежа).

Мотивация

Предлаганият проект и предвидените дейности обхваща района на Централна Западна България. Основните съображенията за това са:

  • районът включва столицата на България, както и инфраструктурни, промишлени и социални обекти от важно значение;
  • плътността на инфраструктурните мониторингови мрежи в района е сравнително недостатъчна, в сравнение с други райони в страната, за детайлен и надежден мониторинг и оценка на сеизмичната опасност в тази активна в сеизмотектонско отношение област;
  • сеизмичната опасност за нашата страна е реалност. Според нормативната карта от 1987 г. (1000 години период на повторяемост), 98% от територията на България е застрашена от силни земетръсни въздействия (интензивност VII и по висока), а съгласно предложената последна нормативна карта (475 години период на повторяемост) цялата територия на България е с очаквано максимално ускорение над 0.1 g .

Събитията, свързани със земетресението от 22. 05. 2012 г. в района на гр. Перник показаха на практика необходимоста от мониторинг на геодинамичните процеси в района, включващ столицата София.

Кратка геоложка и тектонска характеристика на района на Централна Западна България

Мониторинговите мрежи на НИГГГ

Сеизмични събития в района на Централна Западна България

Механизми на сеизмични събития в района на Централна Западна България

Съвременни движения на земната кора

Сеизмични събития в реално време

Комплексен анализ на геоинформацията

Използвана литература

Онлайн гео услуги

Оттук можете да изискате извършването на различни платени услуги от Националния институт по Геофизика, Геодезия и География. Посетете долния линк и попълнете електронната форма с желаната от вас услуга. НИГГГ ще се свърже във възможно най-кратък срок с детайли относно вашата поръчка.

requestaquote-button-bg

Вашето мнение е важно

Сведенията, които ще ни доставите за Вашето населено място чрез този Въпросник, ще бъдат използвани изключително за повишаване качеството на превантивните мерки.

fillupquestionaire-button-bg