ИНФОРМАЦИЯ В РЕАЛНО ВРЕМЕ

gnss
Перманентна GNSS мрежа

Докторантури

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Националният институт по геофизика, геодезия и география при БАН има акредитация по 11 докторски програми в две професионални направления. Обучението в докторантура се извършва в съответния департамент/център на НИГГГ – БАН, където има поне едно хабилитирано лице от съответната научна специалност. Приемането и обучението на докторанти се осъществява в редовна, в задочна или в самостоятелна форма на обучение. Редовната и самостоятелната форма на обучение са с продължителност до 3 години, а задочната – до 4 години. За докторантура могат да кандидатстват лица, завършили образователно-квалификационна степен “магистър” с общ успех над 4,50. Обучението на докторанти в НИГГГ – БАН се провежда в съответствие с българското законодателство.

ЗА ИНФОРМАЦИЯ И КОНТАКТИ:

Доц. д-р Александра Равначка
Научен секретар
Стая: 209
Тел.: 0899 566 373
E-mail: aravnachka@geophys.bas.bg

Живка Михайлова
Административен секретар
Стая: 105
Тел.: 02 9793322
E-mail: office@geophys.bas.bg

Онлайн гео услуги

Оттук можете да изискате извършването на различни платени услуги от Националния институт по Геофизика, Геодезия и География. Посетете долния линк и попълнете електронната форма с желаната от вас услуга. НИГГГ ще се свърже във възможно най-кратък срок с детайли относно вашата поръчка.

Вашето мнение е важно

Сведенията, които ще ни доставите за Вашето населено място чрез този Въпросник, ще бъдат използвани изключително за повишаване качеството на превантивните мерки.

fillupquestionaire-button-bg