ИНФОРМАЦИЯ В РЕАЛНО ВРЕМЕ

gnss
Перманентна GNSS мрежа

Мултидисциплинарно обучение на млади учени

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007-2013

Специфични цели на проекта

  1. Интердисциплинарно обучение на целевата група, обхващащо всички направления на природния риск.
  2. Повишаване на мотивацията на младите учени за провеждане на научно-изследователска работа в България чрез осигуряване на допълнителни средства и организиране на допълващи обучителни програми;
  3. Осигуряване на достъп до съвременните научни постижения и възможност за учене през целия живот;
  4. Подпомагане научната мобилност на младите учени-геофизици за повишаване качеството на научните изследвания.
  5. Стимулиране на партньорството между научно-изследователските екипи в ГФИ и ЦЛСМСИ – БАН, МГУ и СУ, работещи в областта на редуцирането и управлението на природния риск.

Партньори

Геофизичен институт – БАН

Екип за управление на проекта:
Ръководител ст.н.с. Николай Милошев, тел: 979 3331, miloshev@geophys.bas.bg
Координатор ст.н.с. Д. Йорданова, тел: 979 3958, vanedi@geophys.bas.bg
Експерт човешки ресурси Нина Нинова , тел: 979 3946, nninova@geophys.bas.bg
Технически сътрудник н.с. Петър Петров, тел: 979 3379, PetarPetrov_76@abv.bg
Счетоводител А. Стойкова, тел: 979 3321.

Централна лаборатория по сеизмична механика и сеизмично инженерство – БАН

лице за контакти: ст.н.с., д-р инж. Ив. Паскалева, тел: +359 2 / 979 3341, paskalev@geophys.bas.bg

Минно-геоложки университет “Св.Иван Рилски”(Геолого-проучвателен факултет)

лице за контакти: доц. д-р Ст. Димовски, тел: +359 2/ 8060355, dimovski@mgu.bg

Софийски университет “Св. Кл. Охридски” (Физически факултет)

лице за контакти: доц. д-р Диана Йорданова, тел. +359 2 /8161 424, diana@phys.uni-sofia.bg

Програма на курсовете

Обучение Хорариум Дата Лектори
Природни рискове 40 уч.ч/
100уч.ч
Декември 2010 Проф. Р. РадичевДоц. Ст.
Димовски
I. Наблюдение и анализ на сеизмичните процеси.
II. Сеизмичен хазарт и сеизмичен риск.
40 уч.ч/100уч.ч40
уч.ч/100уч.ч
Април 2010–
Май
2010
Акад. Л. ХристосковСт.н.с. С. СимеоноваСт.н.с. Д.
Солаков
Сеизмичен риск. Принципи и приложение за големи
градски англомерации
40 уч.ч/
100уч.ч
Май 2010 Ст.н.с. Ив.
Паскалева
Същност на геомагнитните смущения и тяхното
приложение в геопроучването
40 уч.ч/
100уч.ч
Февруари 2010 Ст.н.с. Б.
Сребров
Магнитни свойства на почвите като отражение на
екологичното им състояние
40 уч.ч/
120уч.ч
Януари 2010 Ст.н.с Д.
Йорданова
Геодезически
методи и математични модели за изследване на
свлачищни
процеси
40 уч.ч/
100уч.ч
Март 2010 Инж. Ив. Радев
Моделиране на химичния състав на атмосферата и
породените рискове за околната среда и човешкото
здраве
40 уч.ч/
100уч.ч
Юни 2010 Ст.н.с. К. Ганев
Динамичен режим на мезосферата и термосферата и
влиянието му върху йоносферата
40 уч.ч/
100уч.ч
Март 2010 Ст.н.с. Д.
Панчева
Същност и ефективно използване на информационни ресурси –
дигитални и традиционни.
40
уч.ч
Февруари
2011
Н.
Нинова
Подготовка на научна статия съгласно международните
стандарти
40
уч.ч
Октомври
2010
Външна орг.
Основни умения при представяне на
научни доклади
40
уч.ч
Ноември
2010
Външна
орг.
Подготовка, управление и изпълнение
на научно-изследователски проект
80
уч.ч
Декември
2010
Външна орг.

Онлайн гео услуги

Оттук можете да изискате извършването на различни платени услуги от Националния институт по Геофизика, Геодезия и География. Посетете долния линк и попълнете електронната форма с желаната от вас услуга. НИГГГ ще се свърже във възможно най-кратък срок с детайли относно вашата поръчка.

requestaquote-button-bg

Вашето мнение е важно

Сведенията, които ще ни доставите за Вашето населено място чрез този Въпросник, ще бъдат използвани изключително за повишаване качеството на превантивните мерки.

fillupquestionaire-button-bg

Dog