image

Виктория Кънчева

Гл. ас. д-р инж.

Виктория Кънчева работи в Центъра по хидрология и водно стопанство на Националния институт по геофизика, геодезия и география при Българска академия на науките. Магистър по хидромелиоративно строителство от УАСГ (2015 г.), доктор по хидромелиоративно строителство от Института по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров“ (2020 г.) и главен асистент в ИПАЗР „Н. Пушкаров“ (2021 г.) Основни научни интереси: оценка на качеството на водите и въздействието им върху околната среда; мониторинг на води; хидравлично моделиране на повърхностни води; моделиране на разпространението на замърсявания в повърхностни води; проектиране на напоителни и отводнителни системи; оптимизация на напоителните системи и оборудването им; многовариационни статистически; хидроложки проучвания. Автор и съавтор е на повече от 19 научни публикации в международни и национални списания и доклади от конференции.

Mail: viktoriq.kuncheva@gmail.com

Телефон:

+359889954488

Web: