image


Крася Колчева

Гл. ас. д-р инж. Крася Колчева работи в Центъра по хидрология и водно стопанство на Националния институт по геофизика, геодезия и география при Българска академия на науките (БАН). Магистър - строителен инженер по специалност „Водоснабдяване, канализация и пречистване на води“ от „Университет по архитектура, строителство и геодезия“ - София (1989 г.) и доктор по „Инженерна хидрология, хидравлика и водно стопанство“ в област Технически науки, професионално направление - Архитектура, строителство и геодезия от Национален институт по метеорология и хидрология към БАН (2012 г.). Основни научни интереси: подходи и практики за устойчиво управление на водните ресурси с разработване на стратегически и планови документи, хидроложки и воднобалансови анализи и оценки за оптимално използване на водите на ниво речен басейн/подбасейн и водностопанска система, състояние и развитие на водната инфраструктура, методи за разпределяне на водните ресурси с оценка осигуреността на водопотребителите. Автор е на монография – „Водна политика и управление на водните ресурси в света и България“ и на 20 научни публикации в международни и национални списания и доклади от конференции. Участник е в 11 международни и национални научни и образователни проекти.

Ръководител на секция „Води“ (2018-2021) в Институт за изследване на климата, атмосферата и водите към БАН.

Mail: kolchevakrasi@abv.bg krasyakolcheva@gmail.com

Телефон:

+359886476886

Web: niggg.bas.bg