C:\Users\Dell\Desktop\za saita\IMG-c70926fddd703248b03b6a4aba869990-V.jpg


Кристина Гърциянова

Гл. ас., д-р


Кристина Гърциянова работи в Центъра по хидрология и водно стопанство на Националния институт по геофизика, геодезия и география при Българска академия на науките. Магистър по география от Софийския университет „Св.

Климент Охридски”.

Основни научни интереси: хидрология, хидрохимия, водни ресурси, качество на речните води, опазване на водите, подземни води, законодателство в областта на водите, управление и използване на водните ресурси. Автор е на повече от 40 научни публикации в международни и национални списания и доклади от конференции. Ръководител и участник в международни и национални научни и образователни проекти.

Mail: krisimar1979@gmail.com

Телефон:

+359 898 79 22 67

Web: niggg.bas.bg