image


Звезделина Георгиева Марчева


Асистент


Звезделина Марчева е асистент в секция "Физическа география", департамент География – Националния институт по Геофизика, Геодезия и География към БАН. Изследователските задачи на учения са фокусирани върху динамиката на замърсяването с арсен и други тежки метали и металоиди по течението на река Огоста, както и пространственото разпространение на замърсяването в речната долината. Научните интереси на асистента са свързани с геохимия на ландшафта, статистически анализ на данни и статистическо моделиране, географски информационни системи, географско образование.


Е-mail: aidarova.zvezdelina@gmail.com

image