Стела Симеонова


Доц. д-р.


Стела Симеонова е доцент в Националния институт по Геофизика, Геодезия и География към БАН. Тя е един от най-опитните експерти в България, занимаващи се с оценка на сеизмичния хазарт. Ученият има над 37-години опит в изследователски области като анализ на сеизмологични данни и сеизмични клъстери, и оценка на сеизмичния хазарт. Тя има преподавателски опит в СУ "Св. Климент Охридски", Факултет по физика (лекции по сеизмология и вътрешна структура на Земята) в сеизмологията и над 120 научни публикации в национални и международни списания и доклади.

Е-mail: stelas@geophys.bas.bg

Телефон: 02 / 979 3737