Лилия Димитрова


Доцент д-р


Лилия Димитрова е доцент в департамент „Сеизмология и сеизмично инженерство“ към Националния институт по геофизика, геодезия и география към БАН. Тя отговаря за Българската национална сеизмична мрежа и Националния център за сеизмични данни. Основните области на научния й интерес са свързани с наблюдение и анализ на сеизмичността на тектонско активни райони; изследване на Земната кора чрез обработка на сеизмичен шум; оценка на ефикасността на сеизмичната апаратура за осигуряване на качествени данни.

Е-mail: lidim@geophys.bas.bg lidimitrova@yahoo.com

Телефон: 02 / 979 3733

Web: https://www.researchgate.net/profile/Liliya_Dimitrova