image


Емил Ботев


Професор д-р


Емил Ботев е професор в департамент "Сеизмология и сеизмично инженерство" към Националния институт по Геофизика, Геодезия и География към БАН. От 1979 г., ученият има опит в сеизмологичните, геофизичните и геодинамичните изследвания на територията на страната и прилежащите и земи. Повече от 220 публикации отразяват резултатите от провежданите с негово участие: Мониторинг на сеизмичността на страната и анализ на процесите в сеизмоактивните зони; Тримерно скоростно моделиране на литосферата в Централни Балкани; Геодинамични изследвания на различни локални и регионалното сеизмотектонски полетa на напреженията; Изследвания на аномалии на геомагнитното и други геофизични полета свързани с прояви на земетръсната активност.

Е-mail: ebotev@geophys.bas.bg emob@mail.bg

Телефон: 02 / 979 3356