image

Диана Йорданова


Д-р, проф.


Д. Йорданова е утвърден учен в областта на магнетизма на околната среда (h-index 18 съгласно SCOPUS (2018) data base, над 50 публикации в списания с импакт фактор). Тя има успешно приключила индивидуална стипендия Мария-Кюри в Университета в Тюбинген (Германия) в периода 2000-2002г. Научните й интереси са свързани с изследванията на магнетизма на льосово-почвени седименти с цел реконструкция на палеоклимата, както и приложение на магнитни методи за идентифициране на антропогенно замърсяване на почви, седименти и градска среда.

Е-mail: diana_jordanova77@abv.bg

Телефон: 02 / 979 3958

Web: https://orcid.org/0000-0003-0595-3153