Владимир Иванов


Гл. Ас. д-р


Владимир Иванов работи като главен асистент в департамент

„Геофизика“ към Националният Институт по Геофизика, Геодезия и География на БАН. Неговите научни интереси са в областта на числено моделиране на атмосферни процеси, регионален климат, и биометеорология. Неговата научна работа е свързана със статистическа обработка и интерпретация на информация от измервания и числени метеорологични модели.

Е-mail: vivanov@geophys.bas.bg sunmeteo@gmail.com

Телефон: 02 / 979 3346

Web: https://www.researchgate.net/profile/Vladimir_Ivanov6