image


Костадин Ганев


Заместник-председател на БАН


Костадин Ганев e роден на 14.10.1953 г. в гр. София. През 1978 г. завършва физика във Физическия факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“. През 1984 г. става доктор, през 2009 г. – доктор на науките. Избран е за член-кореспондент на БАН през 2014 г.

Областите на научен интерес на член- кореспондент Ганев са мезомащабната атмосферна динамика, динамиката на планетарния граничен слой, пренос на замърсяване в атмосферата и изучаване качеството на въздуха. Костадин Ганев има дългогодишен експертен опит в областта на контрола и управлението на качеството на въздуха и участва и ръководи разработването на национални регулаторни методики в тази област. Има 51 научни публикации в международни списания и поредици, с над 370 цитирания, и h- index – 8.

В БАН работи от 1978 г. в Геофизическия институт (сега Национален институт по геофизика, геодезия и география), като последователно преминава през всички академични длъжности.

Член-кореспондент Костадин Ганев е избран за заместник-председател на Академията на заседание на Общото събрание на 09.01.2017 година.

Е-mail: kganev@geophys.bas.bg

Телефон: 02 / 979 5228

Web: https://www.scopus.com/authid/detail. uri?authorId=6603786318