image

Ивелина Георгиева


Гл. Ас. д-р


Ивелина Георгиева завършва докторска степен в Националния институт по Геофизика, Геодезия и География към Българската Академия на Науките през 2017 г. От 2009 г. работи в Националния институт по Геофизика, Геодезия и География към Българската Академия на Науките и в момента е Главен асистент в Департамент "Геофизика", Секция

„Физика на Атмосферата“. Нейните изследователски дейности са предимно в областта на моделиране на замърсяването на въздуха, пренос и химични трансформации на замърсители, планетарен граничен слой и мезомащабни потоци, качество на въздуха, качество на живот и здравния риск.

Е-mail: iivanova@geophys.bas.bg ivelina.hr.ivanova@gmail.com

Телефон: 02 / 979 3328

Web: https://www.researchgate.net/profile/Ivelina_ Georgieva3