Юлия Крумова

Гл. Ас. д-р

Секция ГИС, Департамент География, Национален институт по геофизика, геодезия и география, Българска академия на науките


Области на научен интерес: географски информационни системи (ГИС), тематична картография, картографски

дизайн, дистанционни изследвания, геоморфология, рискови природни процеси, земно покритие и земеползване, туристически ресурси, екосистемни услуги.

Е-Mail: jkrumova@gmail.com

Телефон: 02/ 979 3371

Web: niggg.bas.bg