юя

Христина Проданова


Асистент д-р


Христина Проданова работи като в секция „Географски информационни системи“ (ГИС) на департамент

„География“ при НИГГГ-БАН.

От 2016 г. е магистър по „Физическа география и ландшафтна екология“ на СУ „Св. Кл. Охридски“, а от април 2022 г. доктор по „Физическа география и ландшафтознание“ с теза на тема: Геоекологичен статус на ландшафтите в Централна Северна България (между р. Осъм и р. Янтра). Научните ѝ интереси са фокусирани върху ландшафтната екология и опазването на природната среда, екосистемните услуги, антропогенизация и самовъзстановяване на ландшафтите, разпространение на инвазивни видове, пространствено моделиране и анализи в ГИС, и дистанционни методи на изследване.

Е-Mail: hristina.zh.prodanova@gmail.com

Телефон: +359 (0) 2/979 3369; +359 (0) 894 372422

Web: https://www.researchgate.net/ profile/Hristina_Prodanova;

ORCID iD: 0000-0003-2453-8975

Web of Science ResearcherID: ABA-5444-2021