image

Доц. д-р Велимира Стоянова


Велимира Стоянова е доцент в департамент "География" към Националния институт по геофизика, геодезия и география към БАН от 02.03.2022 г. Завършва специалност география в Софийския университет „Св. Климент Охридски” през 2011 г. Придобива докторска степен в НИГГГ-БАН по специалността

„Физическа география и ландшафтознание” през 2015 г. Оттогава се занимава с изследвания в областта на ландшафтната екология. Интересите ѝ са в областта на замърсяването на почвите, подземните и речни води с арсен и тежки метали, уязвимост и риск за замърсяване на подземните води с тежки метали и арсен и географските информационни системи.

Mail:velimira_asenova@abv.bg/ stoyanovavelimira@gmail.com

Телефон: 359 02/979 - 3396

Web: https://www.researchgate.net/profile/Velimira_Stoyanova