CV_2.PNG

Доц. д-р Цветан Коцев


Цветан Коцев е доцент в департамент "География" към Националния институт по Геофизика, Геодезия и География към БАН от 2010 г. Завършва специалност география в Софийския университет „Св. Климент Охридски” през 1998 г. Придобива докторска степен в Географския институт на БАН по специалността „Физическа география и ландшафтознание” през 2003 г. Оттогава се занимава с изследвания в областта на ландшафтната екология. Научните му интереси са фокусирани върху оценка на качеството на природната среда, пространственото разпределение и моделиране на концентрациите на тежките метали и металоиди в почвите и грунтовите води на речните долини, включително на р. Дунав на българска и румънска територия. Организира и провежда геоекологичен мониторинг в засегнатата от исторически рудодобив долина на р. Огоста. Съвместно с интердисциплинарен екип от специалисти, изследва мобилизацията и транспорта на арсена в системата почва - грунтови води - речни води в силно замърсени заливни речни тераси. Ръководител e от българска страна на проекта ASCOR (BSRP, 2012-2016) и на проекта ARSENT (ФНИ, 2016-2019),

които проучват замърсяването с арсен и тежки метали в долината на р. Огоста.

Е-Mail: tsvetankotsev@mail.bg


Телефон: 02/9713387

Web: