Лидия Семерджиева


Географ


Лидия Семерджиева работи като географ в секция

„Физическа география”, департамент "География" към Националния институт по Геофизика, Геодезия и География към БАН от 2017 г.

През 2017 г. завършва магистърска степен по

„Физическа география и ландшафтна екология” в Геолого-географския факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски”.

Научните интереси и изследователските задачи на учения са фокусирани в областта на ландшафтната екология - геохимия на ландшафтите и карстови ландшафти.

Е-mail: semerdzhieva@geophys.bas.bg

Телефон: